Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

AIR TEAM, s.r.o.

se sídlem Masarykovo náměstí 354, 664 71 Veverská Bítýška

identifikační číslo: 28287517

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58709

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.airteam.eu (dále jen „prodávající“)

 

1.      VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

1.1.   Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího v aktuálním znění, a specifikuje další podmínky reklamace zboží zakoupeného u prodávajícího.

 

1.2.   Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem stejně jako se Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží.

 

1.3.   Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

 

1.4.   Uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím souhlasí kupující se zněním tohoto Reklamačního řádu a potvrzuje, že s ním seznámil a rozumí jeho ustanovením.

 

1.5.   Práva z vadného plnění uplatňuje kupující prostřednictvím reklamačního formuláře, který je k dispozici na webových stránkách https://www.airteam.eu/cz/reklamacni-formular a v uživatelském rozhraní kupujícího. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) lze uplatnit u kterékoliv z autorizovaných servisních opraven příslušného výrobku, jestliže je tato možnost výslovně uvedena v záručním listě, ve kterém je rovněž uvede jejich seznam.

 

 

2.      ZÁRUKA ZA JAKOST

 

2.1.   Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží, na které se vztahuje záruka za jakost, doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).

 

2.2.   Na výslovnou žádost kupujícího prodávající poskytne informace o záruce formou záručního listu.

 

2.3.   Pokud je obsah poskytované záruky omezen, prodávající vhodným způsobem prodávající bude o rozsahu a dalších podmínkách záruky kupujícího informovat.

 

3.      KOMPATIBILITA

 

3.1.   Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího, výrobcem či dodavatelem neschválenými, součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.

 

3.2.   Obdobně platí kompatibilita i pro software a jeho jednotlivé verze. Dále platí, že pokud byla kompatibilita určitých verzí softwaru deklarována, neplatí totéž automaticky pro jejich následující a stejně tak pro předcházející verze těchto softwarů.

 

4.      DALŠÍ PODMÍNKY REKLAMACE

 

4.1.   Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí zboží a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

4.2.   Záruka za jakost se nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 

a)           mechanickým poškozením zboží,

b)           elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,

c)           používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

d)           neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

e)           poškozením zboží či jeho části počítačovým virem apod.,

f)             pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,

g)           poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

h)           provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

i)             zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

j)             při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware,

k)            poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,

l)             použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení,

m)         použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.

 

V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software, u digitálního obsahu je to již samotným stažením. To neplatí pro rozpor s kupní smlouvou.

 

4.3.   Výjimky uvedené v ustanovení čl. 4.2 se použijí i v případě tzv. bezplatného servisu.

 

4.4.   Specifickým výrobkem pro reklamace jsou LCD monitory a televizory, které musí splňovat určitá ustanovení dle normy ISO 13406-2. Tedy pouze takový LCD monitor či televizor, na kterém se projevila vada tří a více barevných pixelů (bod na obrazovce) nebo šesti a více nefunkčních sub-pixelů, může být uznán jako vadný výrobek a následně reklamován.

 

 

5.      TESTOVÁNÍ ZÁVAD

 

5.1.   Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady).

 

5.2.   Bude-li reklamace zamítnuta a v případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude oprava účtována dle aktuálního platného ceníku daného autorizovaného servisu.

 

5.3.   Kupující tímto bere na vědomí, že prodávající neprovádí placené opravy, pouze je zprostředkovává u autorizovaných servisů, případně zajišťuje s nimi komunikaci, dopravu apod. prodávající nenese odpovědnost za provedení opravy.

 

5.4.   Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době nutné k jejímu provedení, přičemž oprava bude provedena nejpozději do 60 dnů ode dne následujícího po přijetí zboží prodávajícím. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu kupujícího (resp. na základě uzavřené smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty.

 

5.5.   Bude-li v případě kupujícího-podnikatele reklamace zamítnuta, bere kupující-podnikatel na vědomí, že je prodávající oprávněn přefakturovat kupujícímu-podnikatel náklady autorizovaného servisu za diagnostiku vady a dopravu dle ceníku daného autorizovaného servisu.

 

6.      ZÁLOHA DAT

 

6.1.   Při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k reklamaci či opravě, kupující zabezpečí vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému.

 

6.2.   Kupující bere na vědomí, že je-li reklamace vyřízena formou výměny zařízení pro ukládání dat, pak se původní zařízení nevrací.

 

7.      ODMÍTNUTÍ PŘIJETÍ REKLAMACE

 

7.1.   Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení. V případě reklamace zařízení s nádrží na palivo, musí být v okamžiku převzetí do reklamace nádrž prázdná.

 

7.2.   Je-li přístup do zařízení chráněn heslem či gestem nebo jiným zabezpečením přístupu, je kupující při uplatnění reklamace povinen tuto ochranu zrušit nebo heslo uvést v popisu závady. V opačném případě má prodávající právo odmítnout přijetí zboží do reklamace. To samé platí, je-li takto chráněn BIOS či firmware zařízení nebo přístup na úložný prostor zařízení. Bez plného přístupu k zařízení nemusí být možné opravu či diagnostiku zařízení provést. V takovém případě může být reklamační řízení zahájeno, až pokud kupující splní povinnost uvedenou v tomto ustanovení.

 

7.3.   Je-li na zařízení aktivována libovolná služba, která ho zabezpečuje proti zcizení, je kupující tuto službu před uplatněním reklamace deaktivovat. V opačném případě má prodávající právo odmítnout přijetí zboží do reklamace. V takovém případě může být reklamační řízení zahájeno, až pokud kupující splní povinnost uvedenou v tomto ustanovení.

 

8.      UKONČENÍ REKLAMACE

 

8.1.   Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

8.2.   Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

 

8.3.   Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.

 

8.4.   Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

 

8.5.   Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

 

8.6.   Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

 

8.7.   V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 20,- Kč včetně DPH za každý den prodlení.

 

8.8.   Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

 

9.      Spotřební materiál a minimální životnost

 

9.1.   Je-li předmětem koupě spotřební materiál (např., baterie, různé druhy osvětlení a podobné) nebo je-li tento materiál součástí zakoupeného zboží, použije se životnost místo záruky za jakost. Životnost může být uvedena časově, v době zboží nebo v počtu použití, případně v počtu vytištěných stan či jinak obdobně specifikovaná. U zboží může být uvedena více než jedna z těchto životností. K úspěšnému uplatnění reklamace je nutné dodržet všechny uváděné podmínky.

 

9.2.   Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte) déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu.

 

10.   Závěrečná ustanovení

 

10.1.         Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

 

10.2.         Tento Reklamační řád je platný od 05.02.2018

 

 

Ve Veverské Bítýšce dne 05.02.2018