OBCHODNÍ PODMÍNKY

AIR TEAM, s.r.o.

se sídlem Masarykovo náměstí 354, 664 71 Veverská Bítýška

identifikační číslo: 28287517

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58709

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.airteam.eu (dále jen „prodávající“)

 

1.      DEFINICE

 

Pro účely těchto obchodních podmínek mají uvedené pojmy následující význam:

1.1.   Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.2.   Kupující-spotřebitel je zákazník, který uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání ve smyslu § 419 občanského zákoníku. 

1.3.   Kupující-podnikatel je zákazník, který uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání ve smyslu § 420 odst. 1 občanského zákoníku, zejména pokud uvede své IČO a DIČ.

1.4.   Kupující je společné označení kupujícího-spotřebitele a kupujícího-podnikatele.

1.5.   Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.airteam.eu (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.6.   Kupní smlouva je smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu postupem podle čl. 5 těchto obchodních podmínek.

1.7.   Objednávka je závazný soubor požadavků, který sestaví kupující dle své volby ze zboží a způsobu dodání uvedených v internetovém obchodu a který jeho prostřednictvím zašle prodávajícímu. Objednávka je návrhem na uzavření smlouvy (nabídkou) ve smyslu § 1731 a násl. občanského zákoníku.

 

2.      ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

2.1.   Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

2.2.   Tyto obchodní podmínky jsou účinné a platné od 05.02.2017 a vztahují se na uzavírání veškerých kupních smluv, které prodávající a kupující uzavírají ohledně koupě zboží z nabídky prodávajícího v internetovém obchodě, resp. na služby poskytované v souvislosti s nabízeným zbožím, není-li výslovně mezi stranami dohodnuto jinak.

2.3.   Tyto obchodní podmínky jsou kupujícímu kdykoli dostupné na webové adrese [https://www.airteam.eu/sk/obchodni-podminky].

2.4.   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2.5.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2.6.   Tyto obchodní podmínky se použijí i na veškeré kupní smlouvy, které prodávající a kupující uzavírají prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (tj. telefonicky, faxem, e-mailem apod.)

2.7.   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

3.      UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

3.1.   Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní Internetového obchodu.

 

3.2.   Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

3.3.   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

3.4.   Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

3.5.   Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 36 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

3.6.   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

4.      SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY DLE USTANOVENÍ § 1820 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

 

4.1.   Prodávají ve vztahu ke kupujícím-spotřebitelům v případě, že jejich jednání směřuje k uzavření kupní smlouvy, sděluje následující informace:

a)      náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího-spotřebitele, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);

b)      prodávající nepožaduje od kupujícího-spotřebitele zálohu či jinou obdobnou platbu; tímto není dotčeno ustanovení čl. 6.5 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem;

c)      prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění;

d)      součástí těchto obchodních podmínek je poučení o možnosti odstoupení od smlouvy.

 

 5.      UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

5.1.   Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

5.2.   Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

5.3.   Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní internetového obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území Slovenské republiky.

 

5.4.   Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a)      objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);

b)      způsobu úhrady kupní ceny zboží;

c)      údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

(dále společně jen jako „objednávka“)

 

5.5.   Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

5.6.   Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu), zejména v případě, že si kupující v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne zboží v celkové hodnotě přesahující 100.000,- Kč vč. DPH, požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

5.7.   Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno na  elektronickou adresu kupujícího.

 

5.8.   Pro vyloučení pochybností platí, že kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka kupujícího není prodávajícím potvrzena nebo je potvrzena s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně mění údaje v objednávce. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, která dříve podstatným způsobem porušila kupní smlouvu či tyto obchodní podmínky anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči prodávajícímu.

 

5.9.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

5.10.         Součástí dodávky zboží není jeho montáž. Podrobný návod na sestavení zboží obdrží kupující společně se zbožím, případné je k dispozici ke stažení na webových stránkách výrobce zboží. Montáž zboží v místě a čase, které určí kupující, lze zakoupit jako samostatnou službu prostřednictvím internetového obchodu v rámci vytváření objednávky zboží.

 

5.11.         Prodávající tímto upozorňuje, že informace na jeho webových stránkách týkající se písemného návodu a grafických schémat sloužících k sestavení zboží a obsahující další informace ohledně předmětného zboží jsou zčásti přebírány od třetích stran, a mohou proto obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodávající za tyto nepřesnosti nenese odpovědnost.

 

5.12.          Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

 

5.13.         Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod. Informace uvedené na webových stránkách společnosti nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení kupující neobdržel od prodávajícího v písemné podobě poté, co jí v případě pochybností kontaktoval.

 

6.      CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

6.1.   Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

a)           v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese provozovny;

b)           v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

c)           bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2622184851/1100 (IBAN: SK3611000000002622184851), vedený u společnosti Tatrabanka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

d)           bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;

e)           bezhotovostně platební kartou;

f)             prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

 

6.2.   Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále v tomto článku kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

6.3.   V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

6.4.   V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

6.5.   Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 6.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije.

 

6.6.   Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

6.7.   Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

7.      ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

7.1.   Kupující-spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě 14 dní a za podmínek uvedených v příloze č. 1 – poučení o možnostech odstoupení od smlouvy a formulář pro odstoupení od smlouvy.

7.1.a  Ve smyslu § 1820 odst. 1 písmene f) občanského zákoníku by spotřebitel měl zboží vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. 

7.1.b  Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti ve smyslu § 1833 občanského zákoníku

7.2.   Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku kupující- spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

i.       o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem kupujícího-spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

ii.      o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

iii.     o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího-spotřebitele nebo pro jeho osobu;

iv.     o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

v.     o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím - spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

vi.    o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující-spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

vii.   o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;

viii.  o dodávce novin, periodik nebo časopisů;

ix.    o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;

x.    o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, prodávající zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit;

 

7.3.   Kupující – podnikatel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že prodávající poruší kupní smlouvu podstatným způsobem. Není-li prokázán opak, má se za to, že vadné plnění není podstatným porušením kupní smlouvy.

 

7.4.   Kupující má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

 

7.5.   Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

7.6.   Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv bez udání důvodu od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu do 14 dnů, a to bezhotovostně na účet, ze kterého byla platba poukázána.

 

7.7.   Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

8.      PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

8.1.   Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí kupujícímu kupní cenu.

 

8.2.   Způsob přepravy zboží a jeho dodání, který prodávající nabízí, je kupujícímu nabídnut při dokončení objednávky společně s uvedením nákladů, které jsou s tímto způsobem dodání spojeny. Uvedené náklady hradí kupující.

 

8.3.   V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a veškeré náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

8.4.   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání, není-li dále uvedeno jinak.

 

8.5.   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

8.6.   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží. V případě, že došlo k poškození zboží při jeho přepravě dopravcem, je kupující povinen s tímto dopravcem sepsat záznam o poškození přepravovaného zboží a dodané zboží nepřevzít. Pokud kupující zjistí poškození způsobené přepravou až po převzetí zboží, musí kupující ihned, nejpozději však do 24 hodin od doručení, informovat o této skutečnosti prodávajícího elektronickou poštou na adrese: airteam@airteam.cz.

 

8.7.   Zásilku, která se prodávajícímu vrátí jako nepřevzatá, je zaslána kupujícímu znovu jen na jeho vyžádání, a kupující je vždy povinen zaplatit prodávajícímu cenu za opětovné zaslání zásilky.

 

8.8.   Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

9.      PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

 

9.1.   Zboží je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiného zboží a vady v dokladech nutných pro užívání zboží.

 

9.2.   Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

 

9.3.   Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

 

9.4.   Nebezpečí škody přechází na kupujícího-spotřebitele převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující-spotřebitel věc, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.

 

9.5.   Nebezpečí škody přechází na kupujícího-podnikatele předáním zboží prvnímu přepravci tohoto zboží.

 

9.6.   Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

 

9.7.   Prodlením kupujícího s převzetím zboží vzniká prodávajícímu právo zboží po předchozím upozornění vhodným způsobem prodat poté, co prodávajícímu poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li kupující s placením, kterým je předání věci podmíněno.

 

10.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ KUPUJÍCÍHO-SPOTŘEBITELE

 

10.1.         Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího-spotřebitele ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

Jakost při převzetí

 

10.2.         Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že v době, kdy kupující-spotřebitel zboží převzal:

a)           má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující-spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

b)           se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

c)           zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

d)           je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

e)           zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

10.3.         Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

10.4.         Připouští-li to povaha koupě, má kupující-spotřebitel právo, aby bylo zboží před ním překontrolováno nebo aby byly předvedeny jeho funkce.

 

Vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy

 

10.5.         V případě vady a podstatného porušení kupní smlouvy může kupující-spotřebitel dle své volby požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, odstranění vady opravou věci, přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

 

10.6.         Kupující-spotřebitel musí sdělit již při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady (tj. do 3 dnů), jaké právo si volí. Provedenou volbu nemůže kupující-spotřebitel změnit bez souhlasu prodávajícího; ledaže žádal kupující-spotřebitel prodávajícího o opravu vady a ta se ukáže jako neopravitelná. Rovněž neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu-spotřebiteli, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

 

Vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy

 

10.7.         Jde-li o vadné plnění a nepodstatné porušení smlouvy, pak má kupující-spotřebitel právo na odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Pouze tato práva má kupující-spotřebitel rovněž v případě, že si nezvolí své právo dle čl. 10.5. včas.

 

10.8.         Prodávající může dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu, dokud kupující-spotřebitel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba ale nesmí kupujícímu-spotřebiteli způsobit nepřiměřené náklady.

 

10.9.         Neodstraní-li prodávající (z důvodu subjektivního nebo objektivního) vadu věci včas (nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, není-li dohodnuto jinak) nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující-spotřebitel požadovat slevu z ceny zboží, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu však kupující-spotřebitel nemůže změnit bez souhlasu prodávajícího.

 

Práva z vadného plnění

 

10.10.     Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

 

a)           zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b)           opotřebeného zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

c)           použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím-spotřebitelem, nebo

d)           vyplývá-li to z povahy zboží.

 

10.11.     V rámci dvacetičtyřměsíční zákonné povinnosti z vadného plnění má kupující-spotřebitel nárok na to, aby mu prodávající dodal nové zboží bez vad, jestliže to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. V opačném případě má kupující-spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Pokud se vada týká jen součásti zboží, může kupující-spotřebitel požadovat jen výměnu této součásti. Pokud není tento nárok kupujícího-spotřebitele možný, může kupující-spotřebitel od smlouvy odstoupit.

 

10.12.     V případě odstranitelné vady, pro kterou kupující-spotřebitel nemůže věc řádně užívat jako věc bez vad z důvodu jejich opakovaného výskytu  nebo v případě většího počtu vad, má kupující-spotřebitel dle svého výběru možnost požadovat dodání nového zboží (nebo jen výměnu vadné součásti zboží) nebo právo od smlouvy odstoupit.

 

10.13.     V každém případě může kupující-spotřebitel požadovat přiměřenou slevu, pokud si nevybere právo na odstoupení od kupní ceny, dodání nového zboží (nebo jeho součásti) nebo opravu zboží. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

10.14.     Právo z vadného plnění kupujícímu-spotřebiteli nenáleží, pokud kupující-spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující-spotřebitel vadu sám způsobil.

 

10.15.     Doba pro uplatnění práv z vadného plnění u použitého zboží je dvanáct měsíců. To platí i v případě uplatnění práv z vadného plnění u opravy zboží. V ostatním se na případy uvedené v tomto odstavci použijí ustanovení tohoto článku přiměřeně.

 

Záruka za jakost

 

10.16.     Je-li na zboží, na jejím obalu, v návodu připojeném ke zboží nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze zboží použít (záruka), má se za to, že prodávající se zavázal, že zboží bude po určitou dobu způsobilé pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka může být poskytnuta i pouze na jednotlivou součást zboží.

 

10.17.     Na zboží prodávané s delší zárukou než 24 měsíců je zajišťován po uplynutí lhůty 24 měsíců tzv. bezplatný servis. V případě vady zboží po lhůtě 24 měsíců bude takovéto zboží přijato do servisu a bude

a)           opraveno;

b)           pokud oprava nebude možná, vyměněno za jiný kus se stejnými nebo lepšími parametry,

c)           pokud ani jedno z těchto řešení nebude možné, bude vystaven dobropis.

 

10.18.     Prodávající se zavazuje bezplatný servis ukončit ve lhůtě 60 dnů od přijetí zboží. Práva z vadného plnění poskytnutá výrobcem zboží nejsou tímto dotčena.

 

10.19.                    V případě tzv. bezplatného servisu dle čl. 10.17 je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu nákladů účelně vynaložených k provedení kroků dle čl. 10.17 písm. a) – c), a to zejména nikoliv však výlučně náklady vynaložené na přepravu zboží do servisu a zpět apod. Kupující je povinen takovéto náklady prodávajícímu na jeho výzvu uhradit.

 

10.20.     Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu-spotřebiteli; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Má-li koupené zboží uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud kupující-spotřebitel objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

 

10.21.     Kupující-spotřebitel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

 

10.22.     V případě, že prodávajícím bude zjištěno, že se zbožím nebylo nakládáno s náležitou péčí či v rozporu s doporučeními uvedenými výrobcem, může být kupujícímu-spotřebiteli za opravu v tzv. bezplatném servisu účtován poplatek. Na tyto případy se ustanovení čl. 10.17 písm. b) a c) nepoužije. Jestliže prodávající dospěje k závěru, že se jedná o situaci uvedenou v tomto článku, bude o tom kupujícího-spotřebitele bez zbytečného odkladu vhodným způsobem informovat a sdělí mu odhadovanou částku za opravu.  Opravami podléhajícími poplatku bude započato až po výslovném potvrzení kupujícího-spotřebitele, že i navzdory sděleného poplatku má zájem o opravu zboží.

 

Společná ustanovení

 

10.23.     Práva z vadného plnění uplatňuje kupující prostřednictvím reklamačního formuláře, který je k dispozici na webových stránkách https://www.airteam.eu/cz/reklamacni-formular] a v uživatelském rozhraní kupujícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik odeslání reklamačního formuláře s připojenou fotodokumentací potřebnou pro posouzení vady prodávajícím.  Práva z vadného plnění může kupující-spotřebitel uplatnit u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání, a to i po ukončení prodeje či poskytování služeb. Za okamžik uplatnění reklamace se v tomto případě považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího-spotřebitele reklamované zboží.

 

10.24.     Kupující-spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, není možné uplatnit právo z vady dle toho čl. 10.10. Kupující-spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne jejich převzetí.

 

10.25.     Za vadu zboží nelze považovat skutečnosti, které se vyskytly při sestavování zboží svépomocí kupujícího, zapříčiněné jeho neodbornou manipulací se zbožím při sestavování, nespočívají-li v chybných nákresech a návodech popisujících postup pro sestavení. Při potřebě nápomoci se sestavením je možné obrátit se na  prodávajícího, příp. dodatečně objednat službu montáže u Prodávajícího.

 

10.26.     Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

10.27.     Prodávající nebo jím pověřený pracovník musí rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů, přičemž do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodnou-li se strany na lhůtě delší. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. O vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu. Reklamace je vyřízena dnem, kdy je kupujícímu doručena informace o vyřízení reklamace

 

11.   PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ KUPUJÍCÍHO-PODNIKATELE

 

11.1.                  Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího-podnikatele ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2099 až 2117 občanského zákoníku), není-li dále stanoveno jinak.

 

Jakost při převzetí

 

11.2.                  Prodávající odpovídá kupujícímu-podnikateli, že zboží při převzetí nemá vady, tzn., že v době, kdy kupující-podnikatel zboží převzal:

a)           má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující-spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

b)           se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

c)           zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

d)           je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

e)           zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

11.3.                  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

Vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy

 

11.4.                   Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující - podnikatel právo na odstranění vady opravou věci. Shledá-li prodávající, že nelze vadné plnění, které je podstatným porušením kupní smlouvy odstranit opravou vady věci, má kupující-podnikatel právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci.

 

Vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy

 

11.5.                  Jde-li o vadné plnění a nepodstatné porušení kupní smlouvy, pak má kupující-podnikatel právo na odstranění vady zboží opravou. V případě, že prodávající shledá, že oprava by byla nepřiměřeně nákladná hodnotě věci, má kupující-podnikatel právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

 

11.6.                       Kupující-podnikatel a prodávající se dohodli, že na jejich obchodní vztah na základě kupní smlouvy nebudou aplikována ustanovení § 2106 a 2107 občanského zákoníku.

 

11.7.                       Doba pro uplatnění práv z vadného plnění u použitého zboží jsou 3 měsíce. To platí i v případě uplatnění práv z vadného plnění u opravy zboží. V ostatním se na případy uvedené v tomto článku použijí ustanovení tohoto článku přiměřeně.

 

Záruka za jakost

 

11.8.                       Je-li na zboží, na jejím obalu, v návodu připojeném ke zboží nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze zboží použít (záruka), má se za to, že prodávající se zavázal, že zboží bude po určitou dobu způsobilé pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka může být poskytnuta i pouze na jednotlivou součást zboží.

 

11.9.                       Na zboží prodávané s delší zárukou než 24 měsíců je zajišťován po uplynutí lhůty 24 měsíců tzv. bezplatný servis. V případě vady zboží po lhůtě 24 měsíců bude takovéto zboží přijato do servisu a bude

a)           opraveno;

b)           pokud oprava nebude možná, vyměněno za jiný kus se stejnými nebo lepšími parametry,

c)           pokud ani jedno z těchto řešení nebude možné, bude vystaven dobropis.

11.10.                    V případě tzv. bezplatného servisu dle čl. 11.9. je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu nákladů účelně vynaložených k provedení kroků dle čl. 11.9. písm. a) – c), a to zejména nikoliv však výlučně náklady vynaložené na přepravu zboží do servisu a zpět apod. Kupující je povinen takovéto náklady prodávajícímu na jeho výzvu uhradit.

 

11.11.               Prodávající se zavazuje bezplatný servis ukončit ve lhůtě 60 dnů od přijetí zboží. Práva z vadného plnění poskytnutá výrobcem zboží nejsou tímto dotčena.

 

11.12.               Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu-podnikateli; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Má-li koupené zboží uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud kupující-podnikatel objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

 

11.13.               Kupující-podnikatel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

 

11.14.               V případě, že prodávajícím bude zjištěno, že se zbožím nebylo nakládáno s náležitou péčí či v rozporu s doporučeními uvedenými výrobcem, může být kupujícímu-podnikateli za opravu v tzv. bezplatném servisu účtován poplatek. Na tyto případy se ustanovení čl. 11.9 písm. b) a c) nepoužije. Jestliže prodávající dospěje k závěru, že se jedná o situaci uvedenou v tomto článku, bude o tom kupujícího-podnikatele bez zbytečného odkladu vhodným způsobem informovat a sdělí mu odhadovanou částku za opravu.  Opravami podléhajícími poplatku bude započato až po výslovném potvrzení kupujícího-podnikatele, že i navzdory sděleného poplatku má zájem o opravu zboží.

 

Společná ustanovení

 

11.15.               Práva z vadného plnění uplatňuje kupující prostřednictvím reklamačního formuláře, který je k dispozici na webových stránkách https://www.airteam.eu/cz/reklamacni-formular a v uživatelském rozhraní kupujícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik odeslání reklamačního formuláře s připojenou fotodokumentací potřebnou pro posouzení vady prodávajícím.  Práva z vadného plnění může kupující-spotřebitel uplatnit u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání, a to i po ukončení prodeje či poskytování služeb. Za okamžik uplatnění reklamace se v tomto případě považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího-spotřebitele reklamované zboží.

 

11.16.               Za vadu zboží nelze považovat skutečnosti, které se vyskytly při sestavování zboží svépomocí kupujícího, zapříčiněné jeho neodbornou manipulací se zbožím při sestavování, nespočívají-li v chybných nákresech a návodech popisujících postup pro sestavení. Při potřebě nápomoci se sestavením je možné obrátit se na  prodávajícího, příp. dodatečně objednat službu montáže u Prodávajícího.

 

11.17.               Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

11.18.               Reklamace jsou prodávajícím vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne jejich uplatnění, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím na lhůtě delší. Ve složitých případech (tj. např. časově náročná oprava nebo obtížně dostupné náhradní zboží či součást zboží) jsou reklamace vyřizovány do šedesáti (60) dnů. Prodávající upozorní kupujícího na skutečnost, že se jedná o složitý případ, bez zbytečného odkladu poté, kdy takový charakter určí, nejpozději však do deseti (10) dnů ode dne, kdy měl charakter vady zboží možnost posoudit. O vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu. Reklamace je vyřízena dnem, kdy je kupujícímu doručena informace o vyřízení reklamace.

 

11.19.               Kupující-podnikatel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, kupující-podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.

 

12.   VĚRNOSTNÍ PROGRAM / JINÉ BONUSOVÉ AKCE

 

12.1.                  Prodávající je oprávněn na svých webových stránkách zveřejňovat věrnostní programy či jiné bonusové akce, které mohou být kupujícími využity v případě, že splňují podmínky definované pro jednotlivé věrnostní programy/bonusové akce. Pro všechny věrnostní programy/bonusové akce zveřejněné prodávajícím na jeho webových stránkách platí následující pravidla.

 

12.2.                  Kupující je povinen před využitím věrnostního programu/bonusové akce ověřit, že má řádně vyplněnou registraci na Internetovém obchodě Prodávajícího, kde uvedl pravdivě své jméno a příjmení a/nebo obchodní firmu, adresu a/nebo sídlo a kontaktní email.

 

12.3.                  Věrnostní program je služba, která kupujícím umožňuje získat věrnostní body. Aktuální podmínky věrnostního programu budou vždy vyvěšené na webových stránkách a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv jednostranně měnit. Věrnostní program je zpravidla časově omezený, tedy prodávající si vyhrazuje právo určit období, po kterém získané body expirují (stávají se neplatnými).

 

12.4.                  Prodávající má právo věrnostní program kdykoliv zrušit, aniž by mu tímto vznikly jakékoliv závazky vůči kupujícím. Ukončení věrnostního programu ke konkrétnímu datu vyhlásí prodávající oznámením na svých webových stránkách nebo e- mailem členům věrnostního programu minimálně jeden týden před dnem ukončením věrnostního programu.  Stanovené výhody vyplývající z kteréhokoliv věrnostního programu jsou nenárokové, tedy kupujícím splněním podmínek uvedených v jednotlivých věrnostních programech nevzniká na tyto výhody nárok. Prodávající je oprávněn kdykoliv bez udání důvodu odepřít poskytnutí výhod z jakéhokoliv věrnostního programu kupujícímu, i když splnil podmínky tohoto věrnostního programu.

 

12.5.                  Členství v jakémkoliv věrnostním programu je bezplatné a členem se stává zákazník prodávajícího automaticky. Vstupní podmínkou členství je tedy vytvoření uživatelského účtu.

 

12.6.                  Věrnostní body, které jsou poskytovány za nákup v určité hodnotě, budou kupujícímu-spotřebiteli přiděleny vždy do 3 dnů ode dne uplynutí 14denní zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, není-li v podmínkách příslušného věrnostního programu uvedeno jinak a jestliže od kupní smlouvy nebude odstoupeno. Věrnostní body, které jsou poskytovány za nákup v určité hodnotě, budou kupujícímu-podnikateli přiděleny vždy do 3 dnů ode dne úplného uhrazení ceny zboží, není-li v podmínkách příslušného věrnostního programu uvedeno jinak.

 

12.7.                  Kupující nemá nárok na výplatu hodnot věrnostních bodů v penězích.

 

12.8.                  Prodávající poskytuje aktuální přehled věrnostních bodů v rámci uživatelského účtu kupujícího. Případné reklamace je kupující povinen provést bez zbytečného odkladu poté, co zjistí jakékoliv nesrovnalosti, a předložit příslušné důkazní materiály.

 

12.9.                  V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy na nákup zboží, při kterém byly využity věrnostní body, prodávající poskytne kupujícímu v rozsahu, ve kterém byly použity věrnostní body, elektronický poukaz na odběr zboží v internetovém obchodě v hodnotě předmětných věrnostních bodů.

 

12.10.               Jinými bonusovými akcemi se rozumí jednorázové akce zveřejněné prodávajícím na webových stránkách. Prodávající má právo bonusovou akci kdykoliv zrušit, aniž by mu tímto vznikly jakékoliv závazky vůči kupujícím. Ukončení bonusové akce ke konkrétnímu datu vyhlásí prodávající oznámením na svých webových stránkách minimálně jeden týden před dnem ukončením bonusové akce.  Stanovené výhody vyplývající z kterékoliv bonusové akce jsou nenárokové, tedy kupujícím splněním podmínek uvedených v jednotlivých bonusových akcích nevzniká na tyto výhody nárok. Prodávající je oprávněn kdykoliv bez udání důvodu odepřít poskytnutí výhod z jakékoliv bonusové akce kupujícímu.

 

 

13.   DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

13.1.                  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení licence či služby. Prodávající kupujícímu odevzdá zboží, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu s kupní smlouvou. Prodávající splní povinnost odevzdat zboží kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v místě plnění.

 

13.2.                  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

13.3.                  Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy airteam@airteam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

13.4.                  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

13.5.                  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku a není oprávněn domáhat se obnovení jednání o kupní smlouvě.

 

13.6.                  Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího. Jestliže prodávajícího doručí jakýkoliv dokument prostřednictvím elektronické adresy kupujícího, má se za to, že jeho povinnost doručení byla splněna.

 

14.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

14.1.                  Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

14.2.                  Kupující souhlasí zatržením odpovídajícího dotazového okénka se zpracováním svých osobních údajů, které uvedl v souvislosti s Objednávkou. Poskytnutí osobních údajů Kupujícím je dobrovolné.

 

14.3.                  Kupující bere na vědomí, že prodávající bude (i) z důvodu plnění uzavřené kupní smlouvy s kupujícím (případně též z důvodu jednání o jejím uzavření a/nebo změně) a/nebo (ii) pro účely vedení uživatelského účtu na základě dohody s kupujícím, zpracovávat tyto osobní údaje kupujícího: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, popř. další doplňující informace jako dodací adresa, číslo bytu, podlaží bytu. Uvedené osobní údaje bude zpracovávat prodávající jako správce a osoby dopravující zboží jako zpracovatelé. Osobní údaje budou zpracovávány zejména formou jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, úpravy nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání dopravci a případně též jiným osobám (bude-li s tím kupující souhlasit), uchovávání, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu plnění kupní smlouvy a po jejím splnění až dobu uplynutí promlčecích lhůt (tj. zpravidla po dobu tří let od splnění kupní smlouvy), případně po dobu vedení uživatelského účtu kupujícího (tj. do okamžiku jeho zrušení kupujícím).

 

14.4.                  Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

14.5.                   Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které uvedl v souvislosti s objednávkou, kdykoli odvolat. 

 

15.   ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 

15.1.                  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Souhlas podle předchozí věty může kupující kdykoliv odvolat.

 

15.2.                  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující.

 

16.   MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 

16.1.                  Prodávající tímto informuje kupujícího-spotřebitele, že má ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím. Předpokladem uplatnění práva kupujícího-spotřebitele na mimosoudní řešení sporu je předchozí neúspěšné přímé jednání s prodávajícím.

 

16.2.                  V případě, že chce kupující-spotřebitel využít svého práva na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy podle čl. 15.1. může se obrátit se svým návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu na Českou obchodní inspekci, která je ve smyslu zákona o ochraně spotřebitelem příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v případě kupních smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem. Více informací lze najít na internetových stránkách České obchodní inspekce na URL adrese http://www.coi.cz/.

 

16.3.                  Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu může kupující-spotřebitel podat písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce (formulář je dostupný na URL adrese https://adr.coi.cz/cs), podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky kupujícího-spotřebitele, jež návrh podává. Za podmínky, že je návrh do 10 dnů potvrzen, popřípadě doplněn jedním ze způsobů uvedených ve větě první, je možno jej podat pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu. K návrhu je nutno přiložit doklad o skutečnosti, že se kupujícímu-spotřebiteli nepodařilo vyřešit spor s prodávajícím přímo, jakož i další písemnosti dokládající kupujícím tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici.

 

17.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

17.1.                  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

 

17.2.                  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 

 

17.3.                  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

17.4.                  Přílohu obchodních podmínek tvoří poučení a formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

17.5.                  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Masarykovo náměstí 354, 664 71 Veverská Bítýška, adresa elektronické pošty airteam@airteam.cz, telefon +420725508058.

 

17.6.                  Aktuální znění obchodních podmínek jsou k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo elektronicky na www.airteam.eu.
Ve Veverské Bítýšce dne 05.01.2018