Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


1. PRZEPISY WSTĘPNE
1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej "OWH") regulują stosunki pomiędzy stronami umowy kupna, licencji lub umowy o świadczenie usług (zwanej dalej "Umową"), w której po jednej stronie jest spółka AIR TEAM, s.r.o, z siedzibą w Masarykovo náměstí 354, 664 71 Veverská Bítýška, wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Brnie, dział C, wkładka 58709 jako sprzedający (dalej "AIR TEAM" lub "Sprzedający") a po drugiej stronie jest kupujący (dalej "Kupujący").
1.2 Niniejsze Warunki obowiązują i są ważne od 07.11.2022 r. i uchylają poprzednią wersję OWU wraz z jej składnikami i są dostępne w siedzibie i biurach AIR TEAM lub elektronicznie na stronie www.airteam.eu.
1.3 Niniejsze warunki mają zastosowanie do zawarcia wszystkich umów zawartych przez sprzedającego i kupującego, odpowiednio do usług świadczonych w związku z oferowanymi towarami, chyba że strony wyraźnie uzgodniły inaczej.
1.4 Kupujący, tworząc i/lub wysyłając zamówienie do Sprzedawcy, potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi OWU, których integralną częścią jest Zawiadomienie przed zawarciem umowy dla Kupujących będących konsumentami zawarte w art. 3 OWU, Procedura reklamacyjna, Polityka prywatności oraz Formularz odstąpienia od umowy, a także, że wyraźnie je akceptuje, w brzmieniu obowiązującym i skutecznym w momencie tworzenia zamówienia.
1.5 Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część umowy. Umowa i warunki są sporządzone w języku czeskim. Jeżeli na potrzeby Kupującego powstanie tłumaczenie tekstu umowy, to w przypadku sporu o interpretację warunków obowiązuje wykładnia umowy w języku czeskim.
1.5 Kupujący otrzyma kopię OWU jako załącznik do potwierdzenia zamówienia na podany adres e-mail. Kupujący otrzyma fakturę zawierającą podstawowe dane umowy, w tym paragon zgodnie z ustawą o rejestracji sprzedaży oraz dokument podatkowy w formie elektronicznej, na co Kupujący wyraża zgodę. Linki do tych dokumentów są wysyłane do Kupującego na adres e-mail podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. Jeśli chcesz otrzymać fakturę papierową, możesz skorzystać z naszego formularza kontaktowego.
1.6 Odbiegające od warunków postanowienia mogą być uzgodnione wyłącznie w drodze pisemnego porozumienia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Postanowienia odmienne mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.
1.7. Kupujący jest świadomy, że zakup towarów będących w ofercie handlowej Sprzedawcy nie daje mu żadnych praw do korzystania z zastrzeżonych marek, nazw handlowych, logotypów firm itp. Sprzedawcy lub partnerów umownych Sprzedawcy, chyba że w konkretnym przypadku ustalono inaczej w drodze specjalnej umowy.
1.8. Sprzedawca może zmienić lub uzupełnić brzmienie Regulaminu. Niniejsze postanowienie nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.


2. DEFINICJA
Dla celów niniejszych Warunków (zwanych dalej "OWU"), następujące terminy będą miały następujące znaczenie:
2.1 Kodeks cywilny to ustawa nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami.
2.2 Kupującym-konsumentem jest klient, który zawiera ze sprzedawcą umowę kupna-sprzedaży poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza zakresem samodzielnego wykonywania zawodu w rozumieniu art. 419 Kodeksu cywilnego.
2.3 Kupującym-przedsiębiorcą jest klient, który zawiera ze sprzedawcą umowę kupna-sprzedaży w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu w rozumieniu art. 420 § 1 Kodeksu cywilnego, zwłaszcza jeśli poda swój numer NIP i numer identyfikacji podatkowej.
2.4 Kupujący to wspólne określenie dla kupującego-konsumenta i kupującego-biznesu.
2.5 Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.airteam.eu (zwanej dalej "Stroną internetową"), za pośrednictwem interfejsu Strony internetowej (zwanego dalej "Interfejsem internetowym sklepu").
2.6 Zamówienie to wiążący zestaw wymagań, który kupujący sporządza zgodnie ze swoim wyborem spośród towarów i sposobu dostawy wymienionych w sklepie internetowym lub ofercie sprzedawcy i który wysyła do sprzedawcy. Zamówienie stanowi propozycję zawarcia umowy (ofertę) w rozumieniu § 1731 i następnych Kodeksu cywilnego.


3. KOMUNIKACJA PRZEDKONTRAKTOWA ZGODNIE Z § 1820 KODEKSU CYWILNEGO DLA NABYWCÓW BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
Sprzedający ujawniają następujące informacje w stosunku do kupujących-konsumentów, gdy ich działania mają na celu zawarcie umowy kupna:
3.1 Koszt środków porozumiewania się na odległość nie odbiega od stawki podstawowej (w przypadku połączenia internetowego i telefonicznego zgodnie z warunkami operatora kupującego-konsumenta, sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat, nie dotyczy to transportu umownego);
3.2 Sprzedawca wymaga zapłaty ceny zakupu przed przyjęciem przez Kupującego świadczenia od Sprzedawcy; wszelkie zobowiązania do zapłaty zadatku lub innej podobnej płatności dotyczą wymagań Kupującego w zakresie dostawy towarów na zamówienie lub określonych usług, jeśli są wymagane i świadczone;
3.3 Sprzedawca nie zawiera umów, których przedmiotem jest świadczenie powtarzające się; jeżeli pośredniczy w zawieraniu takich umów, o najkrótszym okresie, przez który strony będą związane umową, informuje świadczeniodawcę o danym świadczeniu, podając szczegóły dotyczące ceny lub sposobu jej ustalenia za jeden okres rozliczeniowy, którym jest zawsze jeden miesiąc, pod warunkiem, że cena ta nie jest zmienna;
3.4 Ceny towarów i usług na stronie internetowej prowadzonej przez Sprzedawcę podawane są z uwzględnieniem podatku VAT, w tym wszelkich opłat przewidzianych prawem, przy czym koszt dostawy towarów lub usług jest zróżnicowany w zależności od wybranego sposobu i dostawcy transportu oraz sposobu zapłaty za zamówienie;
3.5 Regulamin ten zawiera pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy.
3.6 Kupujący-konsument ma prawo do odstąpienia od umowy (o ile poniżej nie zaznaczono inaczej) w terminie 14 dni, który biegnie, jeżeli.
• umowy kupna, od daty otrzymania towarów
• umowy dotyczącej kilku towarów lub dostawy kilku części - od dnia przyjęcia ostatniej dostawy towarów; lub
• umowy, której przedmiotem jest regularna powtarzająca się dostawa towarów, od dnia otrzymania pierwszej dostawy towarów;
odstąpienie należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy, na adres e-mail airteam@airteam.cz, przekazać osobiście w siedzibie Sprzedawcy, przekazać telefonicznie lub skorzystać z formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy.
3.7 Kupujący będący konsumentem nie może odstąpić od umowy:
• świadczenia usług świadczonych przez AIR TEAM za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
• dostarczenia towarów lub usług, których cena zależy od wahań rynku finansowego niezależnych od woli AIR TEAM i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy;
• dostawa towarów, które zostały dostosowane do potrzeb konsumenta lub dla niego;
• dostawy towarów łatwo psujących się i towarów, które zostały nieodwracalnie uszkodzone po dostawie
wymieszane z innymi towarami;
• napraw lub konserwacji przeprowadzanych w miejscu wskazanym przez konsumenta na jego żądanie; nie ma to jednak zastosowania w przypadku kolejnych napraw lub dostarczania części zamiennych innych niż żądane;
• dostarczanie towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które konsument usunął z opakowania i nie może zwrócić ze względów higienicznych;
• dostarczenia nagrania dźwiękowego lub wizualnego albo programu komputerowego, jeżeli uszkodził on swoje oryginalne opakowanie;
• dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism;
• transportu lub wypoczynku, pod warunkiem, że przedsiębiorca świadczy te usługi w określonym czasie;
• dostarczania treści cyfrowych, jeżeli nie zostały one dostarczone na nośniku materialnym i zostały dostarczone za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, AIR TEAM podkreśla, że w przypadku dostarczania treści cyfrowych dostarczanych online nie można odstąpić od takiej umowy.
3.8 W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący-konsument ponosi koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy, a w przypadku umowy zawartej za pomocą środków porozumiewania się na odległość - koszty zwrotu towaru, jeżeli ze względu na swój charakter towar nie może zostać odesłany zwykłą drogą pocztową.
3.9 Konsument jest zobowiązany do zapłaty proporcjonalnej części ceny w przypadku odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług i której wykonywanie już się rozpoczęło.
3.10 Umowa, lub odpowiadająca jej faktura, będzie przechowywana w elektronicznym archiwum AIR TEAM.
3.11 Konsument może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej airteam@airteam.cz, formularza kontaktowego na stronie internetowej sprzedawcy lub poprzez kontakt z organem nadzoru lub państwowym organem nadzoru.
3.12 W przypadku zamówienia wstępnego lub zamówienia towaru, którego Sprzedawca nie posiada na stanie w chwili składania zamówienia przez Kupującego (towar na zamówienie), cena takiego towaru ma jedynie charakter wstępny. W związku z tym ostateczna cena towaru może się różnić. O zmianie ceny Sprzedawca poinformuje Kupującego. Cena zakupu towaru zostanie ustalona dopiero po zmagazynowaniu towaru przez Sprzedawcę. Wszelkie różnice pomiędzy zapłaconą ceną tymczasową a ceną zakupu zostaną zwrócone przez Sprzedawcę lub zapłacone przez Kupującego przed dostawą towaru, chyba że Kupujący zdecyduje się anulować zamówienie wstępne. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy towarów, które można zamówić w przedsprzedaży, nawet wielokrotnie. Jeżeli okoliczności, na których Sprzedawca polegał w momencie składania zamówienia przez Kupującego, ulegną zmianie w takim stopniu, że nie można w sposób uzasadniony wymagać od Sprzedawcy, aby był związany zamówieniem wstępnym, Sprzedawca będzie miał prawo anulować zamówienie wstępne bez dalszego powiadomienia i poinformować o tym Kupującego.


4. ZAWARCIE UMOWY
4.1 Interfejs internetowy sklepu internetowego zawiera informacje o towarach, w tym o cenach poszczególnych towarów oraz o kosztach zwrotu towarów, jeżeli nie można ich odesłać zwykłą drogą pocztową. Ceny towarów zawierają podatek VAT oraz wszelkie opłaty z nim związane. Ceny towarów pozostają ważne tak długo, jak długo są one wyświetlane na interfejsie internetowym sklepu internetowego, z wyjątkiem przypadków nieprawidłowych cen, patrz punkt 5.5.
4.2 Aby zamówić towar, kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu lub przesyła zamówienie za pomocą innych środków komunikacji na odległość. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:
• zamówione towary (zamówione towary są "wkładane" przez kupującego do elektronicznego koszyka w interfejsie internetowym sklepu);
• sposób zapłaty ceny zakupu towaru;
• szczegóły dotyczące wymaganego sposobu dostarczenia zamówionego towaru oraz informacje o kosztach związanych z dostarczeniem towaru.
(zwanych dalej łącznie "Zamówieniem")
4.3 Przed wysłaniem zamówienia poprzez interfejs internetowy sklepu internetowego do Sprzedawcy, Kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które Kupujący wprowadził do zamówienia, w tym w zakresie możliwości wykrycia i poprawienia przez Kupującego błędów powstałych przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Kupujący przesyła zamówienie do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku "Realizuj zamówienie". Dane podane w zamówieniu są uznawane przez Sprzedawcę za prawidłowe. Sprzedawca potwierdza Kupującemu otrzymanie
zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny
adres pocztowy Kupującego podany na koncie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej "adresem elektronicznym Kupującego"). Do potwierdzenia dołączona jest aktualna wersja OWU, w tym Procedura reklamacyjna Sprzedawcy.
4.4 Sprzedający jest zawsze uprawniony, w zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, cena zakupu, szacunkowe koszty wysyłki), zwłaszcza w przypadku, gdy Kupujący w ramach jednego zamówienia i/lub jednego dnia zamówi towar o łącznej wartości przekraczającej 100.000 CZK włącznie. VAT, poproś kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. pisemnie lub telefonicznie).
4.5 Stosunek umowny pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nawiązuje się poprzez doręczenie przyjęcia zamówienia (akceptacji), które jest wysyłane przez Sprzedawcę na adres elektroniczny Kupującego. Powstała umowa (w tym uzgodniona cena) może być zmieniona lub anulowana tylko za zgodą stron lub na podstawie podstaw prawnych, chyba że OWU stanowią inaczej.
4.6 W celu uniknięcia wątpliwości umowa kupna nie jest zawarta, jeśli zamówienie kupującego nie zostanie potwierdzone przez sprzedającego lub zostanie potwierdzone z uzupełnieniem lub odchyleniem, które znacząco zmienia dane w zamówieniu. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna z Kupującym, w szczególności jeżeli Kupujący jest osobą, która wcześniej istotnie naruszyła umowę kupna lub niniejsze Warunki, lub osobą, która zalega z zapłatą wymagalnych zobowiązań wobec Sprzedającego.
4.7 Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży. Koszty poniesione przez Kupującego w związku z korzystaniem ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem Umowy sprzedaży (koszty połączenia internetowego, koszty połączeń telefonicznych) ponosi Kupujący, bez różnicy w stosunku do stawki podstawowej.
4.8 Dostawa nie obejmuje montażu.
4.9 Wszelka prezentacja towarów umieszczonych w interfejsie internetowym sklepu internetowego ma charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży dotyczącej tych towarów. Przepisów art. 1732 § 2 k.c. nie stosuje się.
4.10 Sprzedawca niniejszym zwraca uwagę, że informacje na jego stronie internetowej dotyczące pisemnych instrukcji i schematów graficznych wykorzystywanych do instalacji towarów oraz zawierające inne informacje dotyczące przedmiotowych towarów pochodzą częściowo od osób trzecich i w związku z tym mogą zawierać nieścisłości merytoryczne i techniczne lub błędy typograficzne oraz mogą być aktualizowane bez wcześniejszego powiadomienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za takie nieścisłości.
4.11 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że prezentacja towarów umieszczonych w interfejsie internetowym sklepu internetowego może nie być dostępna w sposób ciągły, w szczególności ze względu na konieczną konserwację sprzętu komputerowego i oprogramowania Sprzedawcy lub konieczną konserwację sprzętu komputerowego i oprogramowania osób trzecich.
4.12 Sprzedawca może w każdej chwili bez uprzedzenia zmienić produkty i usługi opisane na swojej stronie internetowej i nie gwarantuje merytorycznej poprawności ich treści.
4.13 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uznania Umowy kupna za nieważną w przypadku, gdy doszło do nadużycia danych osobowych, danych dotyczących numeru identyfikacyjnego / numeru ID, nadużycia kart płatniczych itp. lub z powodu interwencji organu administracyjnego lub sądowego, Kupujący zostanie poinformowany o takim postępowaniu.
4.14 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uznania Umowy sprzedaży za nieważną w przypadku nieuprawnionego wykorzystania bonu rabatowego lub podobnego z naruszeniem jego warunków, w szczególności w przypadkach, gdy:
• bon rabatowy jest wykorzystywany na towary inne niż te, na które był przeznaczony;
• kupon rabatowy jest wykorzystywany w połączeniu z innym rabatem, nawet jeśli dodawanie tych rabatów nie zostało wyraźnie zabronione;
• bon rabatowy jest wykorzystywany przy zakupie, który nie osiąga ceny minimalnej;
• sprzedawca odkrywa, że bon rabatowy został już wykorzystany.
4.15 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek innej strony za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub inne szkody wynikowe spowodowane wykorzystaniem informacji z jego lub powiązanych stron internetowych, w tym między innymi za utracone zyski, koszty, przerwy w działalności gospodarczej i inne szkody. Informacje zawarte na stronie internetowej Spółki nie
powinny być interpretowane jako oświadczenie o przydatności produktów i
usług o szczególnym przeznaczeniu, chyba że kupujący otrzymał takie oświadczenie od sprzedającej na piśmie po uprzednim skontaktowaniu się z nią w razie wątpliwości.


5. CENA TOWARÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI
5.1.Ceny podane przy poszczególnych produktach są ostateczne, tzn. zawierają podatek VAT, lub wszelkie inne podatki i opłaty, które Kupujący musi zapłacić, aby otrzymać towar, ale nie dotyczy to wszelkich opłat za transport, fracht oraz kosztów komunikacji na odległość, które są wymienione w tzw. koszyku, a których wysokość zależy od wyboru Kupującego. Informacja o kosztach związanych z opakowaniem i dostawą towaru znajduje się w interfejsie internetowym sklepu internetowego.
5.2 Jeżeli sprzedawca nabył towar od osoby niebędącej płatnikiem VAT i oferuje go w kategorii używany, nowy lub nieopakowany, cena towaru jest określana bez podatku VAT zgodnie z art. 90 ustawy nr 235/2004 Dz. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że fakt ten może znaleźć odzwierciedlenie jedynie w fakturze za przedmiotowe zamówienie.
5.3 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że ostateczne ceny produktów podawane są po zaokrągleniu do pełnych koron zgodnie z odpowiednimi przepisami, dlatego w konkretnych sytuacjach może wystąpić niewielkie odchylenie ostatecznej sumy wszystkich zakupionych produktów od tak podanej ceny zakupu, wynika to z zaokrąglenia do pełnych koron. Szczegółowy podział ceny zakupu, łącznie z groszami, jest zawsze podany w koszyku Kupującego.
5.4 Ceny promocyjne obowiązują do czasu wyprzedania stanów magazynowych Sprzedawcy lub w przypadku określenia liczby sztuk towarów promocyjnych do czasu wyprzedania określonej liczby sztuk towarów promocyjnych lub do czasu zakończenia promocji, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
5.5 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że mogą wystąpić przypadki, w których umowa pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nie zostanie zawarta, w szczególności w przypadku, gdy Kupujący zamówi towar po cenie opublikowanej omyłkowo z powodu błędu w wewnętrznym systemie informatycznym Sprzedawcy lub błędu pracowników Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy kupna, nawet po otrzymaniu przez Kupującego e-maila potwierdzającego jego zamówienie, o czym Sprzedawca bez zbędnej zwłoki poinformuje Kupującego. Przykładami, w których może wystąpić nieprawidłowo opublikowana cena są w szczególności:
• cena towaru jest na pierwszy rzut oka nieprawidłowa (np. nie uwzględnia ceny zakupu lub normalnej ceny towaru);
• brak ceny towaru lub brak jednej lub więcej cyfr;
• rabat na towary przekracza 30%, przy czym towary nie są częścią specjalnej akcji marketingowej lub wyprzedaży oznaczonej specjalnym symbolem reklamującym odpowiedni poziom rabatów.
Sprzedawca wskazuje, że jego system informatyczny automatycznie wskazuje, że towary o pozornie nieprawidłowej cenie są przecenione lub w wyprzedaży itp. W przypadku wątpliwości, czy towar jest rzeczywiście przeceniony lub czy w cenie towaru nie zaszła oczywista pomyłka, Kupujący jest zatem zobowiązany do kontaktu ze Sprzedawcą i weryfikacji poprawności ceny. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w powyższych przypadkach umowa kupna nie może być ważnie zawarta i Kupujący przyjmuje również do wiadomości, że Sprzedający jest uprawniony do dochodzenia m.in. roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.
5.6 Kupujący może zapłacić Sprzedawcy cenę towaru, usługi oraz wszelkie koszty związane z dostarczeniem towaru na podstawie Umowy w następujący sposób:
• w gotówce w lokalu Sprzedawcy pod adresem;
• za pobraniem w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu;
• przelewem na konto Sprzedającego nr 4366767001/5500, prowadzone w Raiffeisenbank, a.s. (zwane dalej "kontem Sprzedającego");
• bezgotówkowo poprzez system płatności;
• bezgotówkowo za pomocą karty kredytowej;
• poprzez pożyczkę udzieloną przez osobę trzecią.
5.7 Wraz z ceną zakupu kupujący zobowiązany jest również do zapłaty sprzedawcy kosztów związanych z opakowaniem i dostarczeniem towaru w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu w tym artykule obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.
5.8 W przypadku płatności gotówką lub za pobraniem cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest wymagalna w terminie płatności.
5.9 W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupu towaru wraz ze zmiennym symbolem płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej, zobowiązanie kupującego do zapłaty ceny zakupu zostaje spełnione w momencie uznania odpowiedniej kwoty na rachunku sprzedającego.
5.10 Sprzedający jest uprawniony, zwłaszcza w przypadku braku dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez Kupującego (art. 6.5), do żądania zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do Kupującego lub żądania zapłaty depozytu lub innej podobnej płatności w przypadku wymagań Kupującego dotyczących dostawy towaru na zamówienie lub określonych usług. W tym przypadku nie ma zastosowania art. 2119 § 1 k.c.
5.11 Wszelkie rabaty od ceny towaru udzielone Kupującemu przez Sprzedawcę nie mogą być łączone.
5.12 Sprzedawca wystawi Kupującemu dokument podatkowy - fakturę z tytułu płatności dokonanych na podstawie Umowy. Sprzedawca jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Sprzedawca wystawia dokument podatkowy - fakturę Kupującemu po zapłaceniu ceny towaru i przesyła ją w formie elektronicznej na adres elektroniczny Kupującego.
5.13 Sprzedający zastrzega sobie prawo własności przedmiotu i w związku z tym Kupujący staje się jego właścicielem dopiero po zapłaceniu pełnej ceny zakupu. Podobnie zasada ta obowiązuje w przypadku zakupu usługi, licencji lub serwisu.
5.14 W przypadku odstąpienia przez Kupującego od zawartej umowy ze Sprzedawcą lub otrzymania przez Kupującego zwrotu pieniędzy z innego powodu, Sprzedawca zwróci Kupującemu środki otrzymane od Kupującego na podstawie umowy w ten sam sposób. Kupujący odpowiada za prawidłowość danych dotyczących zwrotu środków, o których poinformuje Sprzedawcę w przypadku, gdy nie jest możliwy zwrot środków w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność za zamówienie (np. Klient zapłacił gotówką w sklepie lub kurierowi, karta kredytowa Klienta utraciła ważność, a Sprzedawca nie posiada innych danych płatniczych Kupującego), lub w przypadku, gdy Sprzedawca według swojego uznania przychyli się do prośby Kupującego o zmianę sposobu zwrotu środków.
5.15 W przypadku zwrotu gotówki, sprzedawca może wymagać dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), aby zapobiec szkodom i zapobiec praniu dochodów z przestępstwa. Bez przedstawienia któregokolwiek z tych dokumentów Sprzedawca może odmówić zwrotu środków.
5.16 W celu ochrony praw przedsiębiorstwa Kupującego, jeżeli Kupujący jest osobą prawną i jeżeli zażąda gotówkowej zapłaty noty kredytowej bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy, odpowiednia kwota zostanie przekazana wyłącznie osobom upoważnionym do działania za daną osobę prawną, tj. organowi statutowemu lub osobie, która wykaże się urzędowo poświadczonym pełnomocnictwem i dowodem osobistym lub paszportem.


6. SPECJALNE WARUNKI PŁATNOŚCI DLA KUPUJĄCYCH-PRZEDSIĘBIORCÓW
6.1 Sprzedawca może zapewnić ramy kredytowe Kupującemu Biznes na podstawie specjalnej umowy. W przypadku przyznania ram kredytowych, Sprzedawca nie wymaga płatności z góry na zasadach określonych poniżej.
6.2 W przypadku, gdy Kupujący-Przedsiębiorca pozostaje w zwłoce z zapłatą lub w przypadku, gdy roszczenie Sprzedawcy przekracza wysokość ramy kredytowej, którą Sprzedawca przyznał Kupującemu-Przedsiębiorcy na podstawie specjalnej umowy, Sprzedawca jest uprawniony do żądania zapłaty z góry za dalsze dostawy towarów. Sprzedawca jest uprawniony do żądania zapłaty z góry nawet w przypadku zamówienia, którego wartość przekracza kwotę ramy kredytowej udzielonej przez Sprzedawcę Kupującemu-Przedsiębiorcy na podstawie specjalnej umowy, niezależnie od tego, czy Sprzedawca posiada jakiekolwiek należności od Kupującego-Przedsiębiorcy.
6.3 Sprzedawca ma prawo w każdym czasie jednostronnie zmienić wysokość uzgodnionej ramy kredytowej, całkowicie ją anulować lub zażądać odpowiedniego zabezpieczenia roszczeń wynikających z ramy kredytowej. W przypadku wypowiedzenia lub ograniczenia ram kredytowych, kupujący-przedsiębiorca zobowiązany jest do spłaty wszystkich swoich należności wobec sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez sprzedawcę o zmianie warunków ram kredytowych, chyba że strony postanowią inaczej. W przypadku zwłoki Kupującego-Przedsiębiorcy w wypełnieniu obowiązków związanych ze zmianą warunków kredytowania zgodnie ze zdaniem poprzednim, Sprzedawca jest uprawniony do naliczenia Kupującemu-Przedsiębiorcy odsetek ustawowych za zwłokę, a także może zawiesić dostawę zamówionego towaru lub jego części na okres zwłoki Kupującego-Przedsiębiorcy, według uznania Sprzedawcy.
6.4 Kupujący-przedsiębiorca nie jest uprawniony do zmiany lub anulowania zamówienia bez
konsekwencji podanych poniżej, chyba że inaczej uzgodniono na piśmie ze sprzedającym. W przypadku, gdy Kupujący-Przedsiębiorca odwoła lub zmieni
zamówienia bez uzgodnienia inaczej ze Sprzedawcą, zobowiązany jest do zapłaty Sprzedawcy kary umownej w wysokości 30% ceny zakupu zamówionego towaru, którego postanowił nie odebrać. Sprzedawca jest uprawniony do pobrania kary umownej zgodnie ze zdaniem poprzednim z uzgodnionej ramy kredytowej, na co Kupujący-Przedsiębiorca wyraźnie wyraża zgodę.


7. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW
7.1 Przez umowę sprzedawca zobowiązuje się wydać kupującemu rzecz, usługi, treści cyfrowe/licencję będące przedmiotem zakupu i umożliwić mu nabycie do nich prawa własności/licencji, a kupujący zobowiązuje się do odbioru rzeczy, usług/treści cyfrowych i zapłaty sprzedawcy ceny zakupu.
7.2 Oferowany przez sprzedającego sposób transportu i dostawy towarów jest oferowany kupującemu wraz z kosztami związanymi z tym sposobem dostawy. Koszty te ponosi kupujący.
7.3 Sprzedawca wyda Kupującemu rzecz oraz dokumenty dotyczące rzeczy i umożliwi Kupującemu nabycie własności rzeczy/licencji zgodnie z umową. Kupujący odbiera Towary z chwilą ich dostarczenia, chyba że poniżej określono inaczej.
7.4 Sprzedawca wywiązuje się z obowiązku wydania rzeczy Kupującemu, jeżeli umożliwi Kupującemu rozporządzanie rzeczą w miejscu spełnienia świadczenia i zawiadomi go o tym w odpowiednim czasie.
7.5 Jeżeli Sprzedawca ma dokonać wysyłki rzeczy, wydaje rzecz Kupującemu przedsiębiorcy poprzez przekazanie jej pierwszemu przewoźnikowi do przewozu na rzecz Kupującego i umożliwia Kupującemu wykonywanie uprawnień wynikających z umowy przewozu wobec przewoźnika, Sprzedawca wydaje rzecz Kupującemu-konsumentowi w chwili, gdy przewoźnik wydaje rzecz Kupującemu.
7.6 Jeżeli przedmiotem zakupu są treści cyfrowe, przedmiot zakupu uważa się za przekazany w chwili, gdy Sprzedawca dostarczy Kupującemu wiadomość e-mail z tymi treściami lub link do ich pobrania. Kupujący zobowiązany jest do pobrania treści cyfrowych bez zbędnej zwłoki.
7.7 Jeżeli Sprzedawca dostarczy większą ilość towaru niż uzgodniona, Umowa kupna zostaje zawarta nawet na nadmiarową ilość, chyba że Kupujący bez zbędnej zwłoki ją odrzucił.
7.8 Jeżeli nie umówiono się, jak rzecz ma być opakowana, sprzedawca powinien opakować rzecz zgodnie ze zwyczajem; jeżeli nie, to w sposób potrzebny do zachowania rzeczy i jej zabezpieczenia. W ten sam sposób sprzedawca dostarcza rzecz do przewozu.
7.9 Po otrzymaniu towaru od przewoźnika, kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru. W przypadku, gdy towar został uszkodzony w trakcie jego transportu przez przewoźnika, kupujący zobowiązany jest do dokonania zapisu o uszkodzeniu przewożonego towaru u przewoźnika i nie przyjęcia dostarczonego towaru. Jeżeli Kupujący odkryje szkodę powstałą w transporcie po otrzymaniu towaru, musi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od dostawy, poinformować o tym fakcie Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres: airteam@airteam.cz.
7.10 W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest dostarczenie towaru wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z powtórnym dostarczeniem towaru lub kosztów związanych z innym sposobem dostarczenia.
7.11 Przesyłka, która została zwrócona Sprzedawcy jako nieodebrana, jest ponownie wysyłana do Kupującego tylko na jego życzenie, a Kupujący jest zawsze zobowiązany do zapłaty Sprzedawcy ceny za ponowne wysłanie przesyłki.
7.12 W przypadku, gdy sposób transportu zostanie uzgodniony na podstawie specjalnego życzenia kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie koszty związane z tym sposobem transportu.
7.13 Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dotrzymać terminu dostawy podanego w momencie zamawiania towarów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie Towarów, jak również nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z niedotrzymania terminu dostawy.


8. PRZEJŚCIE RYZYKA SZKODY
8.1 Rzecz jest wadliwa, jeśli nie posiada umówionych cech. Za wady uważa się również wykonanie innej rzeczy oraz wady dokumentów niezbędnych do korzystania z rzeczy.
8.2 Uprawnienie kupującego z tytułu wadliwego wykonania umowy opiera się na wadzie, którą towar
posiada w chwili przejścia ryzyka szkody na kupującego-konsumenta, nawet jeśli ujawni się ona później. Uprawnienie kupującego powstaje również przez wadę powstałą później, którą sprzedawca spowodował przez naruszenie swojego obowiązku.
8.3 Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru w możliwie najkrótszym czasie po przejściu ryzyka uszkodzenia towaru i upewnienia się co do jego właściwości i ilości. Jest on zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy o wszelkich stwierdzonych wadach i brakach bez zbędnej zwłoki.
8.4 Ryzyko uszkodzenia przechodzi na kupującego w momencie przyjęcia towaru. Ten sam skutek będzie miał miejsce, jeśli kupujący nie obejmie towaru w posiadanie, mimo że sprzedawca zezwolił mu na dysponowanie nim.
8.5 W przypadku wysyłki rzeczy ryzyko szkody przechodzi na Kupującego z chwilą wydania rzeczy przedsiębiorcy Kupującego poprzez wydanie rzeczy pierwszemu przewoźnikowi do przewozu na rzecz Kupującego i umożliwienie Kupującemu realizacji uprawnień wynikających z umowy przewozu wobec przewoźnika, Sprzedawca wydaje rzecz Kupującemu - konsumentowi z chwilą wydania mu rzeczy przez przewoźnika.
8.6 Jeżeli rzecz została utracona w czasie przesyłki i nie została wydana Kupującemu-Konsumentowi w terminie 60 dni od dnia nadania przesyłki przez Sprzedawcę, Kupujący-Konsument może odstąpić od umowy.
8.7 Uszkodzenie towaru powstałe po przejściu ryzyka uszkodzenia towaru na kupującego nie wpływa na zobowiązanie kupującego do zapłaty ceny zakupu, chyba że sprzedawca spowodował szkodę naruszając swoje zobowiązanie.
8.8 Zwłoka Kupującego w odbiorze towaru uprawnia Sprzedającego do sprzedaży towaru po wyznaczeniu Sprzedającemu rozsądnego dodatkowego terminu na odbiór towaru, po uprzednim zawiadomieniu. Dotyczy to również sytuacji, gdy kupujący zalega z płatnością, od której uzależnione jest przekazanie towaru.


9. PRAWA Z TYTUŁU WADLIWEGO WYKONANIA UMOWY PRZEZ KUPUJĄCEGO-KONSUMENTA
9.1. Prawa i obowiązki sprzedawcy i kupującego-konsumenta w odniesieniu do praw wynikających z wadliwego wykonania regulują odpowiednie ogólnie obowiązujące przepisy prawne (w szczególności § 1914 do 1925, 2099 do 2117 i 2161 do 2174 kodeksu cywilnego).
Jakość przy odbiorze
9.2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec kupującego-konsumenta, że rzecz jest wolna od wad w chwili odbioru. W szczególności sprzedawca odpowiada wobec kupującego-konsumenta, że w chwili odbioru rzeczy przez kupującego-konsumenta:
• rzecz ma właściwości uzgodnione między stronami, a w braku umowy ma właściwości opisane przez sprzedawcę lub producenta albo oczekiwane przez kupującego-konsumenta ze względu na charakter rzeczy i na podstawie prowadzonej przez nich reklamy;
• rzecz nadaje się do celu, do jakiego sprzedawca podaje, że ma być użyta, lub do jakiego ma być użyta ta rzecz
tego rodzaju, który jest zwykle używany;
• rzecz odpowiada pod względem jakości lub wykonania uzgodnionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostało określone według uzgodnionej próbki lub wzoru;
• artykuł jest we właściwej ilości, miarce lub wadze; oraz
• sprawa jest zgodna z wymogami przepisów.
9.3 Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru, towar uznaje się za wadliwy w momencie otrzymania.
9.4 Prawo do wadliwego świadczenia nie przysługuje Kupującemu, jeżeli przed odebraniem rzeczy wiedział, że rzecz ma wadę albo jeżeli sam wadę spowodował.
9.5 Jeżeli rzecz ma wadę, którą sprzedawca jest zobowiązany zrekompensować, a także jeżeli rzecz jest sprzedawana po niższej cenie lub jest rzeczą używaną, Kupujący ma prawo do stosownego rabatu zamiast prawa do wymiany rzeczy.
Wadliwe wykonanie z istotnym naruszeniem umowy sprzedaży
9.6 W przypadku wystąpienia wady i istotnego naruszenia umowy kupna, kupujący-konsument może według swojego wyboru żądać usunięcia wady przez dostawę nowej rzeczy bez wady lub dostawę brakującej rzeczy, usunięcia wady przez naprawę rzeczy, stosownego upustu od ceny kupna lub może odstąpić od umowy.
9.7 Kupujący-konsument musi poinformować w momencie zgłoszenia wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady (tj. w ciągu 3 dni), które prawo wybiera. Wybór dokonany przez kupującego-konsumenta nie może być zmieniony bez zgody sprzedawcy; chyba że kupujący-konsument zwrócił się do sprzedawcy o naprawę wady i okaże się ona nieusuwalna. Ponadto, jeżeli sprzedawca nie usunie wad w rozsądnym terminie albo jeżeli kupujący-konsument zawiadomi sprzedawcę, że wad nie usunie, kupujący może zamiast usunięcia wad żądać stosownego obniżenia ceny kupna albo może od umowy odstąpić.
Wadliwe wykonanie z nieistotnym naruszeniem umowy sprzedaży
9.8 Jeżeli wadliwe wykonanie jest nieistotnym naruszeniem umowy, kupujący-konsument jest uprawniony do usunięcia wady lub do stosownego obniżenia ceny towaru. Kupujący-konsument ma tylko te prawa również wtedy, gdy nie wybierze w odpowiednim czasie swojego prawa zgodnie z artykułem 9.7.
9.9 Sprzedawca może dostarczyć to, czego brakuje lub usunąć wadę prawną, dopóki kupujący-konsument nie skorzysta z prawa do obniżenia ceny zakupu lub nie odstąpi od umowy. Sprzedawca może według swojego wyboru usunąć inne wady przez naprawę rzeczy lub dostarczenie nowej rzeczy; wybór ten nie może jednak powodować nadmiernych kosztów dla kupującego-konsumenta.
9.10 Jeżeli sprzedawca (z przyczyn subiektywnych lub obiektywnych) nie usunie wady w terminie (nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia reklamacji, chyba że umówiono się inaczej) albo odmówi jej usunięcia, kupujący-konsument może żądać obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy. Kupujący-konsument nie może jednak zmienić dokonanego wyboru bez zgody sprzedawcy.
Prawa z tytułu wadliwego wykonania
9.11 Kupującemu przysługuje prawo z tytułu wady, która wystąpiła w towarze konsumpcyjnym w momencie
dwadzieścia cztery miesiące od daty odbioru, o ile nie zaznaczono inaczej, ale nie dotyczy to:
• w przypadku rzeczy sprzedanej po niższej cenie - wady, dla których uzgodniono niższą cenę;
• zużycie spowodowane normalnym użytkowaniem;
• w przypadku rzeczy używanej, wada odpowiadająca poziomowi użytkowania lub zużycia, jakie rzecz miała w momencie przejęcia jej przez Kupującego; lub
• jeśli wymaga tego charakter sprawy.
• w przypadku towarów konsumpcyjnych (np. oleje, filtry, chemikalia itp.) Kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa do wady w ciągu dwudziestu czterech (24) miesięcy, jednakże w przypadku, gdy towar nie posiada daty ważności, w takim przypadku termin ten ulega skróceniu jedynie do daty oznaczonej na opakowaniu towaru.
9.12 Kupujący ma prawo do dostarczenia nowej rzeczy lub wymiany części nawet w przypadku wady usuwalnej, jeżeli rzecz nie może być prawidłowo użytkowana z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie (trzecia reklamacja tej samej wady) lub z powodu większej liczby wad (co najmniej 3 wady jednocześnie). W takim przypadku Kupującemu - konsumentowi przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy. Po dostarczeniu nowej rzeczy, Kupujący zwróci pierwotnie dostarczoną rzecz (wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami) do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy.
9.13 Jeżeli Kupujący nie zawiadomił o wadzie bez nieuzasadnionej zwłoki po tym, jak mógł ją wykryć przy zachowaniu terminowej kontroli i dostatecznej staranności, sąd nie przyzna mu prawa do wadliwego świadczenia. W przypadku wady ukrytej to samo dotyczy sytuacji, gdy wada nie została zgłoszona bez zbędnej zwłoki po tym, jak Kupujący mógł ją wykryć przy zachowaniu należytej staranności, ale najpóźniej w ciągu dwóch lat od dostawy towaru.
9.14 Termin na skorzystanie z prawa do wadliwego wykonania umowy w przypadku towarów używanych wynosi dwanaście miesięcy. Dotyczy to również przypadku realizacji praw z tytułu wadliwego wykonania umowy w przypadku naprawionego towaru. W przeciwnym razie przepisy niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio do przypadków, o których mowa w niniejszym ustępie.
Gwarancja jakości
9.15 Gwarantując jakość, sprzedawca zobowiązuje się, że rzecz będzie nadawała się do zwykłego użytku lub zachowa swoje zwykłe właściwości przez określony czas. Do takich skutków należy zaliczyć podanie na opakowaniu lub w reklamie okresu gwarancji lub terminu przydatności rzeczy do spożycia. Gwarancja może być również udzielona na pojedynczą część przedmiotu.
9.16 Przedmioty sprzedawane z gwarancją dłuższą niż 24 miesiące są objęte gwarancją po upływie okresu 24 miesięcy.
usługa bezpłatna. W przypadku stwierdzenia wady towaru po upływie 24 miesięcy, towar taki zostanie przyjęty do serwisu i będzie
• Poprawione;
• jeśli naprawa nie jest możliwa, wymienić na inny egzemplarz o takich samych lub lepszych parametrach,
• jeśli żadne z tych rozwiązań nie jest możliwe, wystawiona zostanie nota uznaniowa.
9.17 Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania bezpłatnej usługi bez zbędnej zwłoki. Nie narusza to praw wynikających z wadliwego wykonania dostarczonego przez producenta towaru.
9.18 W przypadku tzw. usługi bezpłatnej zgodnie z art. 9.16, Sprzedawca ma prawo żądać od Kupującego
zwrot kosztów racjonalnie poniesionych w związku z realizacją działań, o których mowa w art. 9.16 lit. a)-c), a w szczególności nie
jednak wyłącznie koszty poniesione na transport towaru do i z punktu serwisowego itp. Kupujący jest zobowiązany do zwrotu Sprzedawcy takich kosztów na żądanie Sprzedawcy.
9.19 Okres gwarancji biegnie od wydania rzeczy Kupującemu; jeżeli rzecz została wysłana zgodnie z umową, biegnie od przybycia rzeczy do miejsca przeznaczenia. Jeżeli zakupiona rzecz ma być uruchomiona przez inną osobę niż Sprzedawca, okres gwarancji biegnie od dnia uruchomienia rzeczy, pod warunkiem, że Kupujący zamówił u Sprzedawcy uruchomienie wraz z rzeczą lub najpóźniej w ciągu trzech tygodni od otrzymania rzeczy oraz należycie i terminowo zapewnił niezbędne współdziałanie dla wykonania usługi.
9.20 Kupującemu - konsumentowi nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli wada powstała wskutek zdarzenia zewnętrznego po przejściu ryzyka szkody na kupującego. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca spowodował wadę.
9.21 W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że z towarem nie obchodzono się z należytą starannością lub niezgodnie z zaleceniami producenta, Kupujący-Konsument może zostać obciążony opłatą za naprawę w tzw. serwisie bezpłatnym. Przepisy art. 9.16 (b) i (c) nie mają w tych przypadkach zastosowania. Jeżeli Sprzedawca stwierdzi, że jest to sytuacja, o której mowa w niniejszym artykule, bez zbędnej zwłoki poinformuje o tym Kupującego-Konsumenta w odpowiedni sposób oraz poinformuje go o szacunkowej kwocie naprawy. Naprawy odpłatne zostaną podjęte dopiero po wyraźnym potwierdzeniu przez kupującego-konsumenta, że jest on zainteresowany naprawą towaru pomimo zgłoszonej opłaty.
9.22 Uprawnienia z tytułu wadliwego wykonania umowy są realizowane przez kupującego poprzez formularz reklamacyjny, który jest dostępny na stronie internetowej www.airteam.eu Za moment złożenia reklamacji uważa się moment wysłania formularza reklamacyjnego wraz z załączoną dokumentacją zdjęciową niezbędną do oceny wady przez sprzedawcę. Kupujący-Konsument może wykonywać uprawnienia wynikające z wadliwego świadczenia pod adresem siedziby Sprzedawcy, pod którym możliwe jest przyjęcie reklamacji w odniesieniu do asortymentu sprzedawanych towarów, lub w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności, także po zakończeniu sprzedaży lub świadczenia usług. W takim przypadku za moment złożenia reklamacji uznaje się moment otrzymania przez Sprzedawcę od Kupującego-Konsumenta reklamowanego towaru.
9.23 Kupujący-Konsument przyjmuje do wiadomości, że w przypadku dostarczenia prezentów wraz z towarem nie jest możliwe skorzystanie z prawa do wady zgodnie z art. 9.11.
9.23 Za wadę towaru nie uważa się faktów zaistniałych podczas montażu towaru przy pomocy kupującego, spowodowanych jego niefachowym obchodzeniem się z towarem podczas montażu, chyba że polegają one na nieprawidłowych rysunkach i instrukcjach opisujących procedurę montażu. Jeśli wymagana jest pomoc przy montażu, możliwy jest kontakt ze Sprzedawcą lub dodatkowe zamówienie usługi montażowej u Sprzedawcy.
9.24 Pozostałe prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy za wady reguluje Regulamin Reklamacji Sprzedawcy.
9.25 Sprzedawca lub jego upoważniony pracownik ma obowiązek rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych, nie wliczając w to czasu odpowiedniego do rodzaju produktu lub usługi, potrzebnego na fachową ocenę wady. Załatwienie reklamacji, w tym usunięcie wady, powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 30 dni od daty złożenia reklamacji, chyba że strony ustalą dłuższy termin. Bezskuteczny upływ tego terminu będzie traktowany jako istotne naruszenie umowy. O rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedawca poinformuje Kupującego bez zbędnej zwłoki. Rozstrzygnięcie reklamacji następuje w dniu otrzymania przez Kupującego informacji o rozstrzygnięciu reklamacji


10. PRAWA Z TYTUŁU WADLIWEGO WYKONANIA ZOBOWIĄZANIA PRZEZ KUPUJĄCEGO-PRZEDSIĘBIORCĘ
10.1 Kupujący-Przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca jest dystrybutorem Towarów i że ewentualna gwarancja i/lub prawa z tytułu wadliwego wykonania dla wszystkich Towarów udzielane są w zakresie i na warunkach konkretnego producenta. W tym zakresie w stosunkach pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym-Przedsiębiorcą nie stosuje się przepisów Kodeksu cywilnego.
10.2 Kupujący-Przedsiębiorca jest uprawniony do realizacji swoich uprawnień z tytułu wadliwego wykonania i/lub gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy poprzez formularz reklamacyjny dostępny na stronie internetowej www.airteam.eu Za moment złożenia reklamacji uważa się moment wysłania formularza reklamacyjnego wraz z załączoną dokumentacją zdjęciową niezbędną do oceny wady przez producenta.
10.3 W przypadku postępowania zgodnie z art. 10.1, Sprzedający jest uprawniony do żądania od Kupującego zwrotu kosztów zasadnie poniesionych w celu zapewnienia realizacji gwarancji, jeśli została udzielona, i/lub praw z wadliwego wykonania zgodnie z warunkami producenta, w szczególności, ale nie wyłącznie, kosztów poniesionych na transport towaru do producenta,
lub do i z warsztatu, itp. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty takich kosztów na rzecz Sprzedawcy na jego żądanie.


11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA
Odstąpienie od umowy przez Kupującego będącego konsumentem
11.1 Kupujący-konsument ma prawo do odstąpienia od umowy (o ile poniżej nie zaznaczono inaczej) w terminie 14 dni, który biegnie, jeżeli.
• umowy kupna, od daty otrzymania towarów
• umowy dotyczącej kilku towarów lub dostawy kilku części - od dnia przyjęcia ostatniej dostawy towarów; lub
• umowy, której przedmiotem jest regularna powtarzająca się dostawa towarów, od dnia otrzymania pierwszej dostawy towarów;
a odstąpienie od umowy należy wysłać do siedziby Sprzedawcy, na adres e-mail airteam@airteam. cz, przekazać osobiście w siedzibie Sprzedawcy, przekazać telefonicznie lub wypełnić formularze odstąpienia od umowy na stronie internetowej www.airteam.eu.
11.2 W rozumieniu § 1820 ust. 1 lit. f) Kodeksu cywilnego konsument powinien zwrócić towar kompletny, tj. zawierający wszystkie dostarczone akcesoria, z pełną dokumentacją, nieuszkodzony, czysty, najlepiej wraz z oryginalnym opakowaniem, w stanie i wartości, w jakiej towar otrzymał.
11.3 Kupujący-konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż konieczny ze względu na jego charakter i właściwości w rozumieniu § 1833 k.c.
11.4 Kupujący-konsument przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu cywilnego, kupujący-konsument nie może odstąpić od umowy:
• o świadczeniu usług, które sprzedawca spełnił za uprzednią wyraźną zgodą kupującego-konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
• dostawy towarów lub usług, których cena zależy od niezależnych od woli sprzedawcy wahań na rynku finansowym i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy
• za dostarczenie towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniami kupującego-konsumenta lub dla jego osoby;
• dostawy towarów łatwo psujących się i towarów, które zostały nieodwracalnie uszkodzone po dostawie
wymieszane z innymi towarami;
• naprawy lub konserwacji przeprowadzonej w miejscu wskazanym przez kupującego-konsumenta na jego żądanie; nie dotyczy to jednak przypadku kolejnych napraw innych niż żądane lub dostawy części zamiennych innych niż żądane;
• dostarczenie towaru w zapieczętowanym opakowaniu, który kupujący - konsument usunął z opakowania i którego nie można zwrócić ze względów higienicznych;
• dostarczenie nagrania dźwiękowego lub wizualnego lub programu komputerowego, jeżeli naruszyło ono swoje oryginalne opakowanie;
• na dostawę gazet, czasopism lub magazynów;
• na transport lub wypoczynek, jeżeli przedsiębiorca świadczy te usługi w określonym czasie;
• o dostarczaniu treści cyfrowych, chyba że zostały one dostarczone na nośniku materialnym i zostały dostarczone za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta wyrażoną przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, przy czym sprzedawca podkreśla, że w przypadku dostarczania treści cyfrowych dostarczanych online, od takiej umowy nie można odstąpić;
11.5 Jeżeli Kupujący będący konsumentem odstępuje od umowy, to bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, odsyła lub przekazuje Sprzedawcy na swój koszt towar, który otrzymał od Sprzedawcy.
11.6 Kupujący jest zobowiązany do zapłaty proporcjonalnej części ceny w przypadku odstąpienia od umowy, co
których przedmiotem jest świadczenie usług i których wykonywanie zostało już rozpoczęte;
11.7 Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego potrącenia wierzytelności o zapłatę za uszkodzenie towaru z wierzytelnością Kupującego o zwrot ceny zakupu.
11.8 W przypadku przekazania kupującemu prezentu wraz z towarem, umowa prezentu pomiędzy sprzedawcą a kupującym zawierana jest z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia przez kupującego od umowy sprzedaży, umowa prezentu w odniesieniu do takiego prezentu przestaje być skuteczna, a kupujący zobowiązany jest do zwrotu prezentu wraz z towarem do sprzedawcy w terminie 14 dni.
11.9 Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy kupna w dowolnym momencie bez podania przyczyny, aż do momentu przyjęcia towaru przez kupującego. W takim przypadku sprzedawca zwróci kupującemu cenę zakupu w ciągu 14 dni.
Odstąpienie od umowy przez przedsiębiorcę oraz w innych przypadkach
11.10 Kupujący-przedsiębiorca może uzyskać od Air Team zgodę na odstąpienie od umowy kupna w terminie 14 dni. Jeżeli wartość zakupionego towaru przekracza 50.000,- CZK włącznie. VAT lub jeśli przedmiotem umowy jest zakup towarów na zamówienie, takie odstąpienie od umowy nie jest w ogóle możliwe.
11.11 Jeżeli Przedsiębiorstwu Kupującemu zezwolono na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, wówczas Przedsiębiorstwo Kupujące przyjmuje
świadomość, że zwracana cena zakupu może być pomniejszona o spadek wartości towaru.
11.12 Jeżeli Przedsiębiorca Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy Kupna w terminie czternastu dni, a zwrócone towary nie znajdują się w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi częściami i akcesoriami, wówczas Przedsiębiorca Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia za taki zwrot towarów w wysokości rekompensującej Sprzedawcy koszty niezbędne do ponownego wprowadzenia towarów do sprzedaży.
11.13 Odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości towaru lub odszkodowanie z tytułu kosztów ponownego wprowadzenia towaru do sprzedaży zostanie potrącone z ceny zakupu zwróconej Kupującemu Przedsiębiorstwu.
11.14 Kupujący biznesowy nie może odstąpić od umowy z powodu wady ani żądać dostarczenia nowej rzeczy, jeżeli nie może zwrócić rzeczy w stanie, w jakim ją otrzymał. To nie ma zastosowania,
• jeżeli nastąpiła zmiana stanu w wyniku kontroli mającej na celu stwierdzenie wady rzeczy;
• jeżeli Kupujący używał przedmiotu przed wykryciem wady;
• jeżeli Kupujący swoim działaniem lub zaniechaniem spowodował niemożność zwrotu rzeczy w stanie niezmienionym; lub
• jeżeli Kupujący sprzedał rzecz przed wykryciem wady, jeżeli zużył rzecz lub jeżeli zmienił rzecz w trakcie normalnego używania; jeżeli nastąpiło to tylko częściowo i Sprzedawca zezwolił Kupującemu na odstąpienie od umowy, Kupujący zwróci Sprzedawcy to, co może mu jeszcze zwrócić i zrekompensuje to Sprzedawcy w takim zakresie, w jakim odniósł korzyść z używania rzeczy.
• jeżeli Kupujący nie zgłosi wady w terminie, traci prawo do odstąpienia od umowy.
Odstąpienie od umowy przez sprzedawcę w przypadku błędu w cenie towaru
11.15 Poza przypadkami przewidzianymi przez prawo, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku oczywistego błędu w cenie towaru.
11.16 Odstąpienie od umowy zgodnie z niniejszym punktem jest możliwe w terminie 14 dni od dnia następującego po dniu zawarcia umowy kupna pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą poprzez anulowanie przez Sprzedawcę zamówienia lub wskazanie Kupującemu w inny sposób, że odstępuje od umowy.
11.17 Jeżeli Kupujący zapłacił przynajmniej część ceny zakupu towaru, kwota ta zostanie przelana z powrotem na jego rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia następującego po dniu odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę.
11. WYKORZYSTANIE TREŚCI ELEKTRONICZNYCH, SW, itp.
11.1 Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania obowiązków określonych w niniejszych OWU, przepisów prawa regulujących utwory autorskie oraz szczegółowych warunków licencji produktu (np. EULA) przy korzystaniu ze wszystkich treści elektronicznych (na potrzeby OWU obejmujących oprogramowanie, gry na PC, gry na konsolę itp.) zakupionych od Sprzedawcy. W przypadku naruszenia przez Kupującego obowiązków określonych w niniejszych OWU, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty wszelkich szkód, a takie zachowanie może mieć również konsekwencje karne.
11.2 Kupujący jest uprawniony do korzystania ze wszystkich utworów elektronicznych wyłącznie na swój użytek osobisty, a nie dla bezpośrednich lub pośrednich korzyści ekonomicznych lub handlowych, chyba że warunki licencji stanowią inaczej. Kupujący nie jest uprawniony do kopiowania zakupionych treści elektronicznych, ani do innego ich odtwarzania, tworzenia kopii, fragmentów lub innego postępowania z nimi z naruszeniem praw autorskich, innych praw i/lub warunków licencji produktu. Dostęp do Treści Elektronicznych może zostać odmówiony lub licencja może zostać dezaktywowana, jeśli Treści Elektroniczne zostały uzyskane w wyniku bezprawnego działania Kupującego.
11.3 Niniejsze postanowienie OWU ma zastosowanie również do treści elektronicznych przekazywanych przez Sprzedawcę Kupującemu.
jako prezent.


12. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY / INNE PROMOCJE BONUSOWE
12.1 Sprzedawca jest uprawniony do publikowania na swojej stronie internetowej programów lojalnościowych lub innych promocji premiowych, z których mogą korzystać kupujący, jeśli spełnią warunki określone dla każdego programu lojalnościowego/promocji premiowej. Poniższe zasady dotyczą wszystkich programów lojalnościowych/ promocji bonusowych publikowanych przez Sprzedawcę na jego stronie internetowej.
12.2 Przed skorzystaniem z programu lojalnościowego/promocji bonusowej Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy należycie dokonał rejestracji w sklepie internetowym Sprzedawcy, gdzie zgodnie z prawdą podał swoje imię i nazwisko i/lub nazwę firmy, adres i/lub siedzibę oraz e-mail kontaktowy.
12.3. Program lojalnościowy to usługa, która umożliwia kupującym zdobywanie punktów lojalnościowych. Aktualne warunki programu lojalnościowego będą zawsze zamieszczane na stronie internetowej i Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ich jednostronnej zmiany w każdym czasie. Program lojalnościowy jest zazwyczaj ograniczony czasowo, tzn. sprzedawca zastrzega sobie prawo do określenia okresu, po którym zdobyte punkty wygasają (stają się nieważne).
12.4. Sprzedawca ma prawo do odwołania programu lojalnościowego w każdym czasie bez ponoszenia jakichkolwiek zobowiązań wobec Kupujących. O zakończeniu programu lojalnościowego w określonym terminie Sprzedawca poinformuje poprzez ogłoszenie na swojej stronie internetowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do członków programu lojalnościowego co najmniej na tydzień przed datą zakończenia programu lojalnościowego. Określone świadczenia w ramach każdego programu lojalnościowego są bezzwrotne, tzn. kupującym nie przysługują takie świadczenia poprzez spełnienie warunków określonych w każdym programie lojalnościowym. Sprzedawca jest uprawniony do odmówienia Kupującemu korzyści z jakiegokolwiek programu lojalnościowego w każdym czasie bez podania przyczyny, nawet jeśli Kupujący spełnił warunki tego programu lojalnościowego.
12.5. Członkostwo w jakimkolwiek programie lojalnościowym jest bezpłatne, a klient Sprzedawcy staje się jego członkiem automatycznie. Warunkiem wstępnym członkostwa jest więc założenie konta użytkownika.
12.6. Punkty lojalnościowe, przyznawane za zakupy o określonej wartości, będą zawsze przyznawane kupującemu-konsumentowi w ciągu 3 dni od daty upływu 14-dniowego ustawowego terminu odstąpienia od umowy, chyba że warunki danego programu lojalnościowego stanowią inaczej i jeśli umowa kupna-sprzedaży nie zostanie odstąpiona. Punkty lojalnościowe, które są przyznawane za zakupy o określonej wartości, zawsze będą przyznawane kupującemu-przedsiębiorcy w ciągu 3 dni od daty pełnej zapłaty ceny towaru, chyba że regulamin danego programu lojalnościowego stanowi inaczej.
12.7. Kupującemu nie przysługuje prawo do otrzymania wartości punktów lojalnościowych w gotówce.
12.8. Sprzedawca zapewnia aktualne zestawienie punktów lojalnościowych w ramach konta użytkownika Kupującego. Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia wszelkich roszczeń bez zbędnej zwłoki po stwierdzeniu rozbieżności oraz do przedstawienia odpowiednich dowodów.
12.9. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu towarów, w których zostały wykorzystane punkty lojalnościowe, sprzedawca przekaże kupującemu elektroniczny bon na zakup towarów w sklepie
internetowym w zakresie, w jakim zostały wykorzystane punkty lojalnościowe, w wartości danych punktów lojalnościowych.
12.10. Inne promocje bonusowe to jednorazowe promocje publikowane przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej. Sprzedawca ma prawo do odwołania promocji premiowej w każdym czasie bez ponoszenia jakichkolwiek zobowiązań wobec Kupujących. O zakończeniu promocji premiowej w określonym terminie Sprzedawca poinformuje poprzez ogłoszenie na swojej stronie internetowej co najmniej na tydzień przed datą zakończenia promocji premiowej. Określone świadczenia wynikające z każdej promocji premiowej są bezskładkowe, tzn. nabywcy spełniający warunki określone w poszczególnych promocjach premiowych nie są uprawnieni do tych świadczeń. Sprzedawca ma prawo odmówić Kupującemu skorzystania z jakiejkolwiek promocji bonusowej w każdym czasie bez podania przyczyny.


13. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
13.1 Sprzedawca nie jest związany w stosunku do Kupującego żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu przepisów
§ 1826 ust. 1 lit. e) k.c.
13.2 Kupujący niniejszym przejmuje ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 Kodeksu cywilnego i nie jest uprawniony do żądania renegocjacji umowy kupna.
13.3 Jeżeli Kupujący sprzeda, daruje lub w inny sposób przeniesie zakupioną u Sprzedawcy rzecz na własność innej osoby, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę. Jeżeli Kupujący nie zawiadomi o tym Sprzedawcy, Sprzedawca nadal będzie uważał Kupującego za właściciela rzeczy i osobę uprawnioną do praw z wadliwego świadczenia.
13.4 Doręczenie Kupującemu może nastąpić na adres elektroniczny Kupującego. Jeżeli Sprzedawca dostarczy jakikolwiek dokument za pośrednictwem adresu elektronicznego Kupującego, obowiązek Sprzedawcy do dostarczenia uważa się za spełniony.


14. OCHRONA DANYCH
14.1 Ochrona danych osobowych Kupującego, który jest osobą fizyczną, jest regulowana ustawą nr 101/2000 Dz.U., o ochronie danych osobowych, w brzmieniu późniejszym.
14.2 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w związku z Zamówieniem poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola zapytania. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne.
14.3 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca będzie przetwarzał następujące dane osobowe Kupującego (i) w celu wykonania zawartej umowy kupna z Kupującym (lub również w celu negocjowania jej zawarcia i/lub zmiany) i/lub (ii) w celu prowadzenia konta użytkownika na podstawie umowy z Kupującym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail, numer telefonu lub inne dodatkowe informacje, takie jak adres dostawy, numer mieszkania, piętro mieszkania. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez sprzedawcę jako administratora danych oraz przez osoby transportujące towar jako podmioty przetwarzające. Dane osobowe będą przetwarzane w szczególności poprzez gromadzenie, przechowywanie na nośnikach informacji, modyfikowanie lub zmienianie, pobieranie, wykorzystywanie, przekazywanie na nośnik i ewentualnie także innym osobom (jeśli kupujący wyrazi na to zgodę), przechowywanie, sortowanie lub łączenie, blokowanie i usuwanie. Te dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy kupna oraz po realizacji umowy kupna do czasu upływu okresów przedawnienia (tj. zasadniczo przez trzy lata po realizacji umowy kupna) lub przez okres trwania konta użytkownika kupującego (tj. do czasu jego usunięcia przez kupującego).
14.4 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych (podczas rejestracji, na swoim koncie użytkownika, podczas składania zamówienia z interfejsu internetowego sklepu) w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą oraz że jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o każdej zmianie swoich danych osobowych.
14.5 Kupujący ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przekazanych w związku z zamówieniem.


15. WYSYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH I PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIE
15.1 Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością Sprzedawcy na adres elektroniczny Kupującego, a ponadto wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy na adres elektroniczny Kupującego. Kupujący może w każdym czasie odwołać zgodę wyrażoną w zdaniu poprzednim.
15.2 Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie plików cookies na swoim komputerze. W przypadku, gdy zakup może być dokonany na stronie internetowej, a zobowiązania sprzedawcy
wynikające z umowy kupna mogą być spełnione bez przechowywania plików cookies na komputerze kupującego, kupujący może wycofać swoją zgodę.


16. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW KONSUMENCKICH
16.1 Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji konsumenckich zapewnia Sprzedawca za pośrednictwem adresu elektronicznego airteam@airteam.cz. Sprzedawca przesyła informację o rozstrzygnięciu reklamacji Kupującego na adres elektroniczny Kupującego.
16.2 Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrolę handlową przeprowadza w zakresie swoich kompetencji właściwy urząd handlowy. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeski Urząd Inspekcji Handlowej nadzoruje między innymi przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.
16.3 Sprzedawca informuje Kupującego-Konsumenta, że przysługuje mu prawo, w rozumieniu ustawy o ochronie konsumentów, do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedawcą umowy sprzedaży. Warunkiem skorzystania przez kupującego-konsumenta z prawa do pozasądowego rozstrzygania sporów są wcześniejsze bezskuteczne negocjacje bezpośrednie ze sprzedawcą.
16.4 W przypadku, gdy kupujący-konsument chce skorzystać z prawa do pozasądowego rozstrzygania sporów zgodnie z art. 15.1, może zwrócić się do Czeskiego Inspektoratu Handlowego, który jest organem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów w przypadku umów kupna zawartych między sprzedającym a kupującym-konsumentem zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Czeskiej Inspekcji Handlowej pod adresem URL http://www.coi.cz/.
16.5 Kupujący-konsument może złożyć wniosek o wszczęcie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego na piśmie lub ustnie do protokołu lub elektronicznie za pośrednictwem formularza on-line udostępnionego na stronie internetowej Czeskiego Urzędu Inspekcji Handlowej (formularz jest dostępny pod adresem URL https://adr.coi.cz/cs), podpisanego uznanym podpisem elektronicznym lub przesłanego za pośrednictwem skrzynki pocztowej danych kupującego-konsumenta, który składa wniosek. Pod warunkiem że wniosek zostanie potwierdzony lub uzupełniony w ciągu 10 dni za pomocą jednej z metod, o których mowa w zdaniu pierwszym, może on zostać złożony za pomocą innych środków technicznych, w szczególności za pośrednictwem telefaksu lub publicznej sieci danych bez użycia uznanego podpisu elektronicznego. Do wniosku należy dołączyć dowód na to, że kupujący-konsument nie był w stanie rozwiązać sporu bezpośrednio ze sprzedawcą, a także inne dokumenty potwierdzające fakty podnoszone przez kupującego, jeśli są dostępne.


17. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI W STOSUNKACH GOSPODARCZYCH
17.1 W przypadku, gdy Kupujący-Przedsiębiorca zwróci się do Sprzedawcy ze swoimi roszczeniami w związku z tym, że uważa, iż Sprzedawca naruszył którykolwiek ze swoich obowiązków wobec Kupującego-Przedsiębiorcy z łączącego ich stosunku umownego przy dostawie towaru, Sprzedawca jest uprawniony do żądania od Kupującego-Przedsiębiorcy zwrotu towaru i zaoferowania Kupującemu-Przedsiębiorcy zapłaconej ceny zakupu po zwrocie nieuszkodzonego towaru. W przypadku, gdy przedsiębiorca-kupujący zwróci sprzedającemu nieuszkodzony towar, a sprzedający zwróci przedsiębiorcy-kupującemu zapłaconą cenę zakupu, wszelkie roszczenia przedsiębiorcy-kupującego wobec sprzedającego uważa się za całkowicie zaspokojone, a przedsiębiorca-kupujący powstrzyma się od dochodzenia dalszych roszczeń. Jeżeli Sprzedawca zażąda zwrotu towaru w ramach rozliczenia, towar zostanie wysłany do Sprzedawcy zgodnie z instrukcją Sprzedawcy i na koszt Sprzedawcy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego-Przedsiębiorcy za naruszenie swoich zobowiązań wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Sprzedającym a Kupującym-Przedsiębiorcą wykraczające poza zakres określony w niniejszym art. 17.1, tj. poza zwrot ceny zakupu w przypadku zwrotu nieuszkodzonego towaru, a Kupujący-Przedsiębiorca nie jest uprawniony do dochodzenia od Sprzedającego jakichkolwiek roszczeń, odszkodowania za szkodę majątkową i/lub niemajątkową, utratę zysku oraz innych ewentualnych świadczeń związanych z takim naruszeniem.


18. PRZEPISY KOŃCOWE
18.1 Jeśli stosunek ustanowiony umową kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu czeskiemu. Pozostaje to bez uszczerbku dla praw konsumenta wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów. Stosunki i wszelkie spory wynikające z umowy podlegają wyłącznie prawu Republiki Czeskiej i będą rozstrzygane przez właściwe sądy Republiki Czeskiej.
18.2 Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, w miejsce nieważnego postanowienia zostanie wprowadzone postanowienie, którego znaczenie będzie
jak najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego
dodaje. Nieważność lub nieskuteczność jednego z postanowień nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.
18.3 Umowa kupna, w tym Regulamin, jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.
18.4 Dane kontaktowe sprzedawcy: adres dostawy Masarykovo náměstí 354, 664 71 Veverská
Bítýška, adres e-mail airteam@airteam.cz, telefon +420 725 508 058.


W Veverska Bityska w dniu 07.11.2022.