Általános Üzleti Feltételek

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

AIR TEAM, s.r.o.
hivatalos, beregisztrált székhelye: Masarykovo náměstí 354, 664 71 Veverská Bítýška, Cseh Köztársaság
szervezeti azonosítószáma: 28287517
regisztrálva a Brno-i Regionális Bíróság Kereskedelmi Nyílvántartásában, C szekció, 58709-es aktaszámmal termékek online értékesítésére a www.airteam.eu oldalon keresztül.


1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a felek közötti kapcsolatokat egy olyan vásárlási, licenc- vagy szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) esetében, ahol az AIR TEAM, s.r.o. cég az egyik oldalon áll, székhelye: Masarykovo náměstí 354, 664 71 Veverská Bítýška, bejegyezve a brünni regionális bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C részleg, 58709-es betétlap, mint Eladó (a továbbiakban: "AIR TEAM" vagy "Eladó") és a másik oldalon a Vevő (a továbbiakban: "Vevő").
1.2 Jelen Általános Szerződési Feltételek 2022.11.07-től érvényesek és hatályosak, és hatályon kívül helyezik az ÁSZF korábbi változatát, beleértve annak részeit is, és elérhetőek az AIR TEAM székhelyén és irodáiban vagy elektronikusan a www.airteam.eu weboldalon.
1.3 Ezek a feltételek az eladó és a vevő által kötött valamennyi szerződés megkötésére, illetve a kínált árukkal kapcsolatban nyújtott szolgáltatásokra vonatkoznak, kivéve, ha a felek kifejezetten másként állapodtak meg.
1.4 Azzal, hogy a Vevő megrendelést hoz létre és/vagy küld az Eladónak, megerősíti, hogy elolvasta a jelen ÁSZF-et, amely az ÁSZF 3. cikkében foglalt, a fogyasztóvásárlóknak szóló szerződéskötést megelőző tájékoztatók, a panaszeljárás, az adatvédelmi szabályzat és az elállási nyilatkozat szerves részét képezi, és hogy kifejezetten elfogadja azokat a megrendelés létrehozásakor érvényes és hatályos szövegezésben.
1.5 Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a szerződés szerves részét képezik. A szerződés és a feltételek cseh nyelven készülnek. Ha a Vevő igényei miatt a szerződés szövegének fordítása felmerül, a feltételek értelmezésével kapcsolatos vita esetén a szerződés cseh nyelvű értelmezése az irányadó.
1.5 A Vevő az ÁSZF egy példányát a megrendelés visszaigazolásának mellékleteként kapja meg a megadott e-mail címre. A Vevő elektronikus formában kapja meg a szerződés alapadatait tartalmazó számlát, beleértve az értékesítési nyilvántartási törvény szerinti nyugtát és az adóigazolást, amelyet a Vevő elfogad. Az e dokumentumokhoz vezető linkeket a Vevőnek a megrendelés leadásakor megadott e-mail címére küldjük el. Ha papíralapú számlát szeretne kapni, használja a kapcsolatfelvételi űrlapunkat.
1.6 A feltételektől eltérő rendelkezések csak az Eladó és a Vevő közötti írásbeli megállapodásban állapodhatnak meg. Az ettől eltérő rendelkezések elsőbbséget élveznek a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseivel szemben.
1.7. A Vevő tudatában van annak, hogy az Eladó kereskedelmi ajánlatában szereplő áruk megvásárlása nem ad neki semmilyen jogot az Eladó vagy az Eladó szerződéses partnerei bejegyzett márkáinak, kereskedelmi neveinek, céglogóinak stb. használatára, kivéve, ha egyedi esetben külön szerződésben másként állapodtak meg.
1.8. Az Eladó megváltoztathatja vagy kiegészítheti az Általános Szerződési Feltételek szövegét. Ez a rendelkezés nem érinti az Általános Szerződési Feltételek előző változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.


2. MEGHATÁROZÁS
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban "ÁSZF") alkalmazásában a következő kifejezések a következő jelentéssel bírnak:
2.1 A Polgári Törvénykönyv a módosított 89/2012. sz. törvény, a Polgári Törvénykönyv.
2.2 A vevő-fogyasztó olyan vásárló, aki az eladóval a Polgári Törvénykönyv 419. szakasza értelmében vett üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozásának gyakorlása körén kívül köt adásvételi szerződést.
2.3 Vevő-vállalkozó az a vevő, aki a Ptk. 420. § (1) bekezdése szerinti vállalkozási tevékenysége vagy önálló foglalkozásának gyakorlása keretében adásvételi szerződést köt az eladóval, különösen, ha megadja az adószámát és az adóazonosító jelét.
2.4 A vevő a vevő-fogyasztó és a vevő-üzlet közös megnevezése.
2.5 Az online áruházat az Eladó a www.airteam.eu címen található weboldalon (a továbbiakban: "Weboldal"), a Weboldal felületén (a továbbiakban: "Webáruház felület") keresztül üzemelteti.
2.6 A megrendelés egy kötelező érvényű követelményrendszer, amelyet a vevő a webáruházban vagy az eladó ajánlatában felsorolt áruk és szállítási módok közül választása szerint állít össze, és amelyet elküld az eladónak. A megrendelés a Polgári Törvénykönyv 1731. és azt követő §-ai értelmében szerződéskötési ajánlatnak (ajánlatnak) minősül.


3. A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV 1820. §-A SZERINTI SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÁS A FOGYASZTÓVÁSÁRLÓK SZÁMÁRA
Az eladóknak a következő információkat kell közölniük a vevőkkel-fogyasztókkal szemben, amikor az adásvételi szerződés megkötésére irányuló tevékenységük célja:
3.1 A távközlési eszközök költsége nem tér el az alapdíjtól (az internet- és telefonkapcsolat esetében a vevő-fogyasztó szolgáltatójának feltételei szerint az eladó nem számít fel további díjakat, ez nem vonatkozik a szerződéses szállításra);
3.2 Az Eladó a vételár megfizetését a Vevő által az Eladó által nyújtott teljesítés elfogadása előtt követeli meg, a foglaló vagy más hasonló fizetési kötelezettség a Vevőnek a megrendelt áruk szállítására vagy meghatározott szolgáltatásokra vonatkozó követelményeire vonatkozik, amennyiben azok szükségesek és rendelkezésre állnak;
3.3 Az Eladó nem köt olyan szerződést, amelynek tárgya ismételt teljesítés; ha ilyen szerződéseket közvetít, a legrövidebb időtartamot, amelyre a felek a szerződéssel kötelezettek lesznek, a szóban forgó teljesítés nyújtója közli, beleértve az ár részleteit vagy annak meghatározásának módját egy számlázási időszakra vonatkozóan, amely mindig egy hónap, feltéve, hogy ez az ár nem változó;
3.4 Az Eladó által üzemeltetett weboldalon az áruk és szolgáltatások árai az ÁFA-t tartalmazzák és nem tartalmazzák, beleértve a törvény által előírt összes díjat, azonban az áruk vagy szolgáltatások szállítási költségei a választott szállítási módtól és szolgáltatótól, valamint a megrendelés fizetési módjától függően változnak;
3.5 Ezek a feltételek tartalmazzák a szerződéstől való elállás lehetőségéről szóló értesítést.
3.6 A vevőnek-fogyasztónak joga van elállni a szerződéstől (hacsak az alábbiakban másként nem rendelkezünk) 14 napon belül, amely 14 nap akkor jár le, ha a szerződést
• az adásvételi szerződés, az áru átvételének időpontjától kezdve
• több árura vagy több alkatrész szállítására vonatkozó szerződés esetén az utolsó áruszállítás átvételének időpontjától; vagy
• olyan szerződés, amelynek tárgya rendszeres, ismétlődő áruszállítás, az első áruszállítás átvételének időpontjától;
az elállást az Eladó székhelyének címére, a airteam@airteam.cz e-mail címre kell küldeni, személyesen az Eladó székhelyén kell közölni, telefonon kell közölni, vagy az Eladó honlapján található elállási űrlapot kell használni.
3.7 A fogyasztó-vásárló nem állhat el a szerződéstől:
• az AIR TEAM által nyújtott szolgáltatások nyújtása a fogyasztó előzetes kifejezett beleegyezésével az elállási határidő lejárta előtt;
• olyan áruk vagy szolgáltatások szállítása, amelyek ára az AIR TEAM akaratától független pénzügyi piaci ingadozásoktól függ, és amelyek az elállási időszak alatt is bekövetkezhetnek;
• a fogyasztó által vagy a fogyasztó számára személyre szabott áruk szállítása;
• a romlandó áruk és a szállítást követően helyrehozhatatlanul megsérült áruk szállítását
más árukkal keverve;
• a fogyasztó kérésére a fogyasztó által kijelölt helyen végzett javítás vagy karbantartás; ez azonban nem vonatkozik az utólagos javítás vagy a kértől eltérő pótalkatrészek szállítása esetén;
• olyan lezárt csomagolású áruk szállítása, amelyeket a fogyasztó kivett a csomagolásból, és higiéniai okokból nem tudja visszaszolgáltatni;
• hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program szállítása, ha annak eredeti csomagolása megsérült;
• újságok, folyóiratok vagy magazinok kézbesítése;
• közlekedés vagy szabadidő, ha a vállalkozó ezeket a szolgáltatásokat a megadott időn belül nyújtja;
• a digitális tartalom átadása, ha azt nem tárgyi adathordozón adták át, és azt a fogyasztó előzetes kifejezett hozzájárulásával adták át az elállási határidő lejárta előtt, az AIR TEAM hangsúlyozza, hogy az online átadott digitális tartalom átadása esetén az ilyen szerződés nem vonható vissza.
3.8 A szerződéstől való elállás esetén a Vevő-fogyasztó viseli az áru Eladónak történő visszaküldésének költségeit, távközlő eszközzel kötött szerződés esetén pedig az áru visszaküldésének költségeit, ha az áru jellegéből adódóan nem küldhető vissza a szokásos postai úton.
3.9 A fogyasztó köteles az ár arányos részét megfizetni, ha olyan szerződéstől áll el, amelynek tárgya a szolgáltatásnyújtás, és amelynek teljesítése már megkezdődött.
3.10 A szerződés vagy a hozzá tartozó számla az AIR TEAM elektronikus archívumában kerül tárolásra.
3.11 A fogyasztó panaszt tehet a airteam@airteam.cz e-mail címen, az eladó weboldalán található kapcsolattartási űrlapon, vagy a felügyeleti hatósághoz vagy az állami felügyeleti hatósághoz fordulva.
3.12 Előzetes megrendelés vagy olyan áru megrendelése esetén, amelyet az Eladó a Vevő általi megrendelés időpontjában nem tart raktáron (megrendelésre érkező áru), az ilyen áru ára csak előzetes. Az áruk végső ára ezért változhat. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt az árváltozásról. Az áru vételárát csak azután határozzák meg, hogy az Eladó készletre vette az árut. Az előre kifizetett ár és a vételár közötti esetleges különbözetet az Eladó visszatéríti, vagy a Vevő az áru leszállítása előtt kifizeti, kivéve, ha a Vevő úgy dönt, hogy törli az előrendelést. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az előrendelhető áruk szállítási határidejét akár többször is megváltoztassa. Ha azok a körülmények, amelyekre az Eladó a Vevő megrendelésének időpontjában támaszkodott, olyan mértékben megváltoznak, hogy az Eladótól ésszerűen nem lehet elvárni, hogy az előrendeléshez kötődjön, az Eladónak jogában áll az előrendelést további értesítés nélkül törölni, és erről a Vevőt tájékoztatni.


4. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE
4.1 Az online áruház webes felületének tartalmaznia kell az árukra vonatkozó információkat, beleértve az egyes áruk árát és az áruk visszaküldésének költségeit, ha azok nem küldhetők vissza szokásos postai úton. Az áruk árai tartalmazzák a hozzáadottérték-adót és az összes kapcsolódó díjat. Az áruk árai mindaddig érvényesek maradnak, amíg azok az online áruház webes felületén megjelennek, kivéve a hibás árak esetét, lásd az 5.5. pontot.
4.2 Az áruk megrendeléséhez a vevő kitölti a megrendelőlapot az üzlet webes felületén, vagy elküldi a megrendelést más távközlési eszközzel. A megrendelőlap különösen a következőkre vonatkozó információkat tartalmazza:
• a megrendelt áruk (a megrendelt árukat a vevő "helyezi" az áruház webes felületének elektronikus bevásárlókosarába);
• az áru vételárának fizetési módja;
• a megrendelt áruk szállításának kívánt módjára vonatkozó részletek, valamint az áruk szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk.
(a továbbiakban együttesen: "végzés")
4.3 Mielőtt a megrendelést a webáruház webes felületén keresztül elküldené az Eladónak, a Vevőnek lehetősége van ellenőrizni és módosítani a Vevő által a megrendelésben megadott adatokat, beleértve a Vevő azon képességét, hogy a megrendelésbe történő adatbevitel során felmerülő hibákat felismerje és kijavítsa. A Vevő a megrendelést a "Megrendelés teljesítése" gombra kattintva küldi el az Eladónak. A megrendelésben megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti. Az Eladó a megrendelés kézhezvételét a megrendelés kézhezvételét követően haladéktalanul visszaigazolja a Vevőnek elektronikus levélben az alábbi elektronikus címre küldött elektronikus levélben
a Vevő felhasználói fiókban vagy a megrendelésben megadott e-mail címére (a továbbiakban: "Vevő elektronikus címe"). A visszaigazoláshoz csatoljuk az ÁSZF aktuális változatát, beleértve az Eladó panaszkezelési szabályzatát.
4.4 Az Eladó mindig jogosult a megrendelés jellegétől függően (az áru mennyisége, vételár, becsült szállítási költség), különösen abban az esetben, ha a Vevő egy megrendelésen és/vagy egy napon belül 100.000 CZK-t meghaladó összértékű árut szállít, beleértve a 100.000 CZK-t meghaladó szállítási költséget is. HÉA, kérjen a vevőtől kiegészítő megrendelés-visszaigazolást (például írásban vagy telefonon).
4.5 Az Eladó és a Vevő közötti szerződéses kapcsolat a megrendelés elfogadásának (elfogadás) kézbesítésével jön létre, amelyet az Eladó a Vevő elektronikus címére küld. Az így létrejött szerződés (beleértve a megállapított árat is) csak a felek megállapodásával vagy jogi alapon módosítható vagy mondható fel, kivéve, ha az ÁSZF másként nem rendelkezik.
4.6 A kétségek elkerülése végett az adásvételi szerződés nem jön létre, ha a vevő megrendelését az eladó nem erősíti meg, vagy olyan kiegészítéssel vagy eltéréssel erősíti meg, amely a megrendelésben szereplő adatokat lényegesen megváltoztatja. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó nem köteles a Vevővel adásvételi szerződést kötni, különösen, ha a Vevő olyan személy, aki korábban az adásvételi szerződést vagy a jelen Általános Szerződési Feltételeket lényegesen megszegte, vagy olyan személy, aki az Eladóval szemben fennálló kötelezettségeinek teljesítésével késedelembe esett.
4.7 A vevő beleegyezik, hogy az adásvételi szerződés megkötése során távközlési eszközöket használjon. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a Vevőnél a távközlés igénybevételével kapcsolatban felmerülő költségeket (internetkapcsolat költségei, telefonhívás költségei) a Vevő viseli, az alapdíjtól való eltérés nélkül.
4.8 A telepítés nem része a szállításnak.
4.9 Az online áruház webes felületén elhelyezett áruk bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles az árukra vonatkozó adásvételi szerződést kötni. A Polgári Törvénykönyv 1732. cikkének (2) bekezdése nem alkalmazandó.
4.10 Az Eladó felhívja a figyelmet arra, hogy a weboldalán található, az áruk beszereléséhez használt írásos utasításokra és grafikus ábrákra vonatkozó, valamint a tárgyi árukra vonatkozó egyéb információkat tartalmazó információk részben harmadik féltől származnak, és ezért ténybeli és technikai pontatlanságokat vagy tipográfiai hibákat tartalmazhatnak, és előzetes értesítés nélkül frissülhetnek. Az Eladó nem vállal felelősséget az ilyen pontatlanságokért.
4.11 A Vevő tudomásul veszi, hogy a webáruház webes felületén elhelyezett áruk bemutatása nem feltétlenül áll rendelkezésre folyamatosan, különös tekintettel az Eladó hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartására, illetve harmadik felek hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartására.
4.12 Az Eladó bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a weboldalán leírt termékeket és szolgáltatásokat, és nem garantálja azok tartalmának tényszerű pontosságát.
4.13 Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az adásvételi szerződést semmisnek nyilvánítsa, ha személyes adatokkal, személyi azonosítószám/azonosítószám adatokkal, fizetési kártyákkal való visszaélés stb. történt, vagy közigazgatási vagy bírósági hatóság beavatkozása miatt, a Vevőt tájékoztatja az ilyen eljárásról.
4.14 Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy az adásvételi szerződést érvénytelennek nyilvánítsa, ha a kedvezmény vagy hasonló utalványt jogosulatlanul, annak feltételeit megsértve használják fel, különösen olyan esetekben, amikor:
• a kedvezményes utalványt nem a rendeltetésének megfelelő árukra használják fel;
• a kedvezményes utalványt más kedvezménnyel együtt használják fel, még akkor is, ha e kedvezmények összeadását nem tiltották meg kifejezetten;
• a kedvezményes utalványt olyan vásárlásra használják fel, amely nem éri el a minimális árat;
• az eladó felfedezi, hogy a kedvezményes utalványt már felhasználták.
4.15 Az Eladó nem vállal felelősséget semmilyen más féllel szemben a saját vagy a kapcsolódó weboldalakon található információk használata által okozott közvetlen, közvetett, véletlen vagy egyéb következményes károkért, beleértve, de nem kizárólagosan az elmaradt nyereséget, költségeket, az üzletmenet megszakítását és egyéb károkat. A Társaság weboldalán található információk nem tekinthetők a termékek és a termékek alkalmasságára vonatkozó tájékoztatásnak.
szolgáltatások bármilyen meghatározott célra történő felhasználását, kivéve, ha a vevő kétség esetén az eladóval való kapcsolatfelvétel után írásban kapott ilyen nyilatkozatot.


5. AZ ÁRUK ÁRA ÉS A FIZETÉSI FELTÉTELEK
5.1. Az egyes termékeknél feltüntetett árak véglegesek, azaz tartalmazzák az ÁFA-t, illetve minden olyan egyéb adót és díjat, amelyet a Vevőnek az áru megszerzéséhez fizetnie kell, de ez nem vonatkozik a szállítás, a fuvarozás és a távközlés költségeire, amelyek az úgynevezett kosárban szerepelnek, és amelyek összege a Vevő választásától függ. Az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekről az online áruház webes felületén találhatók információk.
5.2 Ha az eladó a terméket nem HÉA-kötelezettől vásárolta, és azt használt, új vagy csomagolatlan kategóriában kínálja, a termék árát HÉA nélkül kell számszerűsíteni a hozzáadottérték-adóról szóló 235/2004. sz. törvény 90. szakasza szerint. A Vevő tudomásul veszi, hogy ez a tény csak az adott megrendelésre vonatkozó számlán jelenhet meg.
5.3 A Vevő tudomásul veszi, hogy a termékek végső árai a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően egész koronára kerekítés után kerülnek feltüntetésre, így bizonyos helyzetekben előfordulhat, hogy az összes megvásárolt termék végső összege kis mértékben eltérhet az így feltüntetett vételártól, ez az egész koronára kerekítés miatt következik be. A Vevő kosarában mindig megtalálható a vételár részletes, filléreket is tartalmazó bontása.
5.4 Az akciós árak az Eladó készletének elfogyásáig, illetve az akciós termékek darabszámának megadása esetén az akciós termékek meghatározott darabszámának elfogyásáig vagy az akció végéig érvényesek, attól függően, hogy melyik következik be előbb.
5.5 A Vevő tudomásul veszi, hogy előfordulhat, hogy az Eladó és a Vevő közötti szerződés nem jön létre, különösen abban az esetben, ha a Vevő az Eladó belső információs rendszerének hibája vagy az Eladó munkatársainak hibája miatt tévesen közzétett áron rendel árut. Ilyen esetben az Eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, még azt követően is, hogy a Vevő megkapta a megrendelését megerősítő e-mailt, amelyről az Eladó indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a Vevőt. A helytelenül közzétett árra különösen a következő példák lehetnek jellemzőek:
• az áru ára első látásra helytelen (pl. nem veszi figyelembe a beszerzési árat vagy az áru szokásos árát);
• az áru ára hiányzik, vagy egy vagy több számjegy hiányzik belőle;
• az árukra vonatkozó árengedmény meghaladja a 30%-ot, anélkül, hogy az áruk egy speciális marketingkampány vagy a megfelelő szintű árengedményt hirdető speciális szimbólummal megjelölt értékesítés részét képeznék.
Az Eladó rámutat arra, hogy információs rendszere automatikusan jelzi, hogy a látszólag hibás árú áruk kedvezményes vagy akciós árúak stb. Amennyiben kétség merül fel azzal kapcsolatban, hogy az árut ténylegesen árengedménnyel adják-e el, vagy az áru árában nyilvánvaló hiba van, a Vevő köteles kapcsolatba lépni az Eladóval, és ellenőrizni az ár helyességét. A Vevő tudomásul veszi, hogy a fenti esetekben az adásvételi szerződés nem jöhet érvényesen létre, és a Vevő azt is tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult többek között jogalap nélküli gazdagodásra hivatkozni.
5.6 Az áruk, szolgáltatások árát és a szerződés szerinti áruszállítással kapcsolatos költségeket a vevő az alábbi módokon fizetheti meg az eladónak:
• készpénzben az Eladó telephelyén, a telephely címén;
• készpénzben, a vevő által a megrendelésben megadott helyen történő átvételkor;
• a Raiffeisenbank, a.s.-nál vezetett 4366767001/5500 számú Eladói számlára (a továbbiakban: "Eladói számla") történő átutalással;
• készpénzmentes a fizetési rendszeren keresztül;
• készpénzmentes hitelkártyával;
• egy harmadik fél által nyújtott kölcsön révén.
5.7 A vevő a vételárral együtt köteles megfizetni az eladónak az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket is a megállapodás szerinti összegben. Hacsak kifejezetten másként nem szerepel, a jelen cikkben szereplő vételár tartalmazza az áruk szállításával kapcsolatos költségeket is.
5.8 Készpénzben vagy utánvéttel történő fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő. Nem készpénzes fizetés esetén a vételár az esedékesség napján esedékes.
5.9 Nem készpénzes fizetés esetén a vevő köteles az áru vételárát a fizetés változó szimbólumával együtt megfizetni. Nem készpénzes fizetés esetén a vevőnek a vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettsége akkor teljesül, amikor a vonatkozó összeget jóváírják az eladó számláján.
5.10 Az Eladó jogosult, különösen abban az esetben, ha a Vevő utólag nem erősíti meg a megrendelést (6.5. cikk), a teljes vételár kifizetését követelni, mielőtt az árut a Vevőnek elküldik, vagy előleg vagy más hasonló kifizetés megfizetését követelni, amennyiben a Vevőnek szüksége van a megrendelésre történő áruszállításra vagy meghatározott szolgáltatásokra. A Polgári Törvénykönyv 2119. szakaszának (1) bekezdése ebben az esetben nem alkalmazandó.
5.11 Az Eladó által a Vevőnek az áruk árából nyújtott árengedmények nem vonhatók össze.
5.12 Az Eladó a Szerződés alapján teljesített kifizetésekről adóigazolást - számlát - állít ki a Vevő részére. Az Eladó a hozzáadottérték-adó fizetője. Az Eladó az adóigazolást - számlát - az áru árának kiegyenlítését követően állítja ki a Vevő részére, és elektronikus formában küldi meg a Vevő elektronikus címére.
5.13 Az Eladó fenntartja magának a tulajdonjogot, ezért a Vevő csak a vételár teljes kifizetésével válik tulajdonosává. Ugyanez a szabály vonatkozik a szolgáltatás, licenc vagy szolgáltatás megvásárlása esetén is.
5.14 Ha a Vevő eláll az Eladóval kötött szerződéstől, vagy ha a Vevő más okból visszatérítést kap, az Eladó köteles a Vevőtől a szerződés alapján kapott pénzösszegeket ugyanilyen módon visszaadni a Vevőnek. A Vevő felelős a pénzösszegek visszaküldésére vonatkozó adatok pontosságáért, amelyeket közölnie kell az Eladóval abban az esetben, ha a pénzösszegek visszaküldése nem lehetséges ugyanolyan módon, mint ahogy a megrendelés kifizetése történt (pl. a Vevő készpénzzel fizetett az üzletben vagy futárnak, a Vevő hitelkártyája lejárt és az Eladó nem rendelkezik a Vevő egyéb fizetési adataival), vagy abban az esetben, ha az Eladó saját belátása szerint teljesíti a Vevő kérését a pénzösszegek visszaküldésének módjának megváltoztatására.
5.15 Készpénz-visszatérítés esetén az eladó a kár megelőzése és a bűncselekményből származó jövedelmek tisztára mosásának megakadályozása érdekében kérheti a személyazonosság igazolását (személyi igazolvány vagy útlevél). Ezen dokumentumok bármelyikének bemutatása nélkül az Eladó megtagadhatja a pénzösszegek visszatérítését.
5.16 A Vevő üzleti jogainak védelme érdekében, ha a Vevő jogi személy, és ha a jóváírást közvetlenül az Eladó telephelyén készpénzben kéri kifizetni, a vonatkozó összeget csak az adott jogi személy nevében eljárni jogosult személyeknek, azaz a törvényes szervnek vagy olyan személynek adjuk át, aki hivatalosan hitelesített meghatalmazással és személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel igazolja magát.


6. KÜLÖNLEGES FIZETÉSI FELTÉTELEK A VEVŐ-VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA
6.1 Az Eladó külön megállapodás alapján hitelkeretet biztosíthat a Vevő vállalkozás számára. Hitelkeret biztosítása esetén az Eladó az alábbiakban meghatározott feltételek szerint nem követel előre fizetést.
6.2 Abban az esetben, ha a Vevő-Vállalkozó fizetési késedelembe esik, vagy ha az Eladó követelése meghaladja az Eladó által a Vevő-Vállalkozónak külön megállapodás alapján biztosított hitelkeret összegét, az Eladó jogosult a további áruszállítások esetén előleget követelni. Az Eladó jogosult előleget követelni még olyan megrendelés esetén is, amelynek értéke meghaladja az Eladó által a Vevő-vállalkozónak külön megállapodás alapján nyújtott hitelkeret összegét, függetlenül attól, hogy az Eladónak van-e követelése a Vevő-vállalkozóval szemben.
6.3 Az Eladó jogosult a megállapított hitelkeret összegét bármikor egyoldalúan megváltoztatni, azt teljesen megszüntetni, vagy a hitelkeretből eredő követelésekre megfelelő biztosítékot kérni. A hitelkeret felmondása vagy csökkentése esetén a vevő-vállalkozó köteles a hitelkeret feltételeiben bekövetkezett változásról szóló eladói értesítéstől számított 14 napon belül minden tartozását megfizetni az eladónak, kivéve, ha a felek másként állapodnak meg. Abban az esetben, ha a Vevő-Vállalkozó késedelmesen teljesíti a hitelfeltételek előző mondat szerinti módosításával kapcsolatos kötelezettségeit, az Eladó jogosult a késedelem után törvényes késedelmi kamatot felszámítani a Vevő-Vállalkozónak, és az Eladó döntése szerint a Vevő-Vállalkozó késedelmének időtartamára felfüggesztheti a megrendelt áru vagy annak egy részének leszállítását.
6.4 A vevő-vállalkozó nem jogosult a megrendelés módosítására vagy törlésére az alább meghatározott következmények nélkül, kivéve, ha az eladóval írásban másként nem állapodtak meg. Abban az esetben, ha a Vevő-Vállalkozó lemondja vagy módosítja a
a megrendelést anélkül, hogy az Eladóval másként állapodott volna meg, köteles az Eladónak a megrendelt áru vételárának 30%-át kitevő kötbért fizetni, amelyet úgy döntött, hogy nem vesz át. Az Eladó jogosult az előző mondat szerinti kötbért a megállapított hitelkeretből lehívni, amelyhez a Vevő-Vállalkozó kifejezetten hozzájárul.


7. ÁRUSZÁLLÍTÁS ÉS -SZÁLLÍTÁS
7.1 A szerződésben az eladó vállalja, hogy a vétel tárgyát képező dolgot, szolgáltatást, digitális tartalmat/licencet átadja a vevőnek, és lehetővé teszi számára, hogy megszerezze annak tulajdonjogát/licencét, a vevő pedig vállalja, hogy átveszi a dolgot, szolgáltatást/digitális tartalmat, és megfizeti az eladónak a vételárat.
7.2 Az eladó által felajánlott szállítási és kézbesítési módot az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos költségekkel együtt ajánlja fel a vevőnek. Ezeket a költségeket a vevő viseli.
7.3 Az Eladó átadja a tárgyat a Vevőnek, valamint a tárgyra vonatkozó dokumentumokat, és lehetővé teszi a Vevő számára, hogy a szerződésnek megfelelően megszerezze a tárgy/engedély tulajdonjogát. A Vevő az árut a szállításkor veszi át, hacsak az alábbiakban másként nem rendelkezünk.
7.4 Az Eladó akkor tesz eleget a dolog Vevőnek történő átadására vonatkozó kötelezettségének, ha lehetővé teszi a Vevő számára, hogy a teljesítés helyén rendelkezzen a dologgal, és erről időben értesíti őt.
7.5 Ha az Eladó szállítja a terméket, az Eladó a terméket a Vevő vállalkozónak úgy adja át, hogy a terméket a Vevő számára az első fuvarozónak adja át, és lehetővé teszi a Vevő számára, hogy a fuvarozóval szemben gyakorolja a fuvarozási szerződés szerinti jogait, az Eladó a terméket abban a pillanatban adja át a Vevő-fogyasztónak, amikor a fuvarozó a terméket a Vevőnek átadja.
7.6 Ha a vétel tárgya digitális tartalom, a vétel tárgya abban a pillanatban minősül átadottnak, amikor az Eladó a Vevőnek átadja az e tartalmat tartalmazó e-mail üzenetet vagy a letöltéshez szükséges linket. A Vevő köteles a digitális tartalmat indokolatlan késedelem nélkül letölteni.
7.7 Ha az Eladó a megállapodásnál nagyobb mennyiségű árut szállít, az adásvételi szerződés a többletmennyiségre is megköttetik, kivéve, ha a Vevő azt indokolatlan késedelem nélkül visszautasította.
7.8 Ha nincs megállapodás a dolog csomagolásának módjáról, az eladó a szokásoknak megfelelően csomagolja a dolgot; ha nem, akkor a dolog megőrzéséhez és védelméhez szükséges módon. Az eladó ugyanilyen módon biztosítja a dolgot a szállításhoz.
7.9 Az áru fuvarozótól való átvételekor a vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét. Amennyiben az áru a fuvarozó által történő szállítás során megsérült, a vevő köteles a fuvarozóval jegyzőkönyveztetni a szállított áru sérülését, és a szállított árut nem veszi át. Ha a Vevő az áru átvétele után fedezi fel a szállítás által okozott kárt, a Vevő köteles haladéktalanul, de legkésőbb 24 órával a kézbesítés után erről a tényről az Eladót e-mailben tájékoztatni a airteam@airteam.cz címen.
7.10 Abban az esetben, ha a vevő részéről felmerülő okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben meghatározottól eltérő módon kell szállítani, a vevő köteles megfizetni az áru ismételt szállításával kapcsolatos összes költséget, vagy a szállítás más módjával kapcsolatos költségeket.
7.11 Az Eladóhoz visszaérkezett, át nem vett küldeményt csak a Vevő kérésére küldjük el újra a Vevőnek, és a Vevő minden esetben köteles az Eladónak megfizetni a küldemény újraküldésének árát.
7.12 Abban az esetben, ha a szállítási módot a vevő külön kérése alapján állapodtak meg, a vevő viseli a kockázatot és az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos összes költséget.
7.13 Az Eladó minden ésszerű erőfeszítést megtesz az áru megrendelésekor közölt szállítási határidő betartása érdekében. Az Eladó nem vállal felelősséget az Áruk szállításában bekövetkezett késedelemért, és nem vállal felelősséget a szállítási határidő be nem tartásából eredő veszteségekért vagy károkért.


8. A KÁRVESZÉLY ÁTMENETE
8.1 Egy dolog akkor hibás, ha nem rendelkezik az elfogadott jellemzőkkel. Hibának minősül egy másik dolog teljesítése és a dolog használatához szükséges dokumentumok hibái is.
8.2 A vevő hibás teljesítésből eredő joga azon a hibán alapul, amellyel az áru rendelkezik, amikor a
kárveszély a vevő-fogyasztóra száll, még akkor is, ha az később jelentkezik. A vevő jogát a később felmerülő olyan hiba is megalapozza, amelyet az eladó a kötelessége megszegésével okozott.
8.3 A vevő köteles az árut a lehető leghamarabb megvizsgálni, miután az áru sérülésének veszélye elhárult, és meggyőződni annak tulajdonságairól és mennyiségéről. Köteles indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni az Eladót a feltárt hibákról és hiányosságokról.
8.4 A kárveszély az áru átvételekor száll át a vevőre. Ugyanez a következmény érvényes, ha a vevő nem veszi át az árut, bár az eladó engedélyezte számára, hogy rendelkezzen vele.
8.5 A dolog elküldése esetén a kárveszély a dolognak a Vevő vállalkozójának történő átadásakor száll át a Vevőre azzal, hogy a dolgot a Vevő számára az első fuvarozónak adja át, és lehetővé teszi a Vevő számára, hogy a fuvarozóval szemben gyakorolja a fuvarozási szerződésből eredő jogait, az Eladó a dolgot abban a pillanatban adja át a Vevőnek - fogyasztónak, amikor a dolgot a fuvarozó átadja neki.
8.6 Ha a termék a szállítás során elveszett, és a terméket az Eladó által történő szállítástól számított 60 napon belül nem adta át a Vevő-Fogyasztónak, a Vevő-Fogyasztó elállhat a szerződéstől.
8.7 Az áruban azután bekövetkező kár, hogy az áru sérülésének kockázata a vevőre szállt, nem érinti a vevő vételárfizetési kötelezettségét, kivéve, ha az eladó a kárt a kötelezettsége megszegésével okozta.
8.8 Ha a Vevő az áru átvételével késedelembe esik, az Eladó jogosult az árut értékesíteni, miután az Eladónak ésszerű póthatáridőt adott az átvételre, előzetes értesítés után. Ez akkor is érvényes, ha a vevő fizetési késedelembe esik, amelynek feltétele az áru átadása.


9. A VEVŐ-FOGYASZTÓ HIBÁS TELJESÍTÉSÉBŐL EREDŐ JOGOK
9.1. Az eladó és a vevő-fogyasztó jogait és kötelezettségeit a hibás teljesítésből eredő jogok tekintetében a vonatkozó, általánosan kötelező jogi rendelkezések (különösen a Polgári Törvénykönyv 1914-1925., 2099-2117. és 2161-2174. szakaszai) szabályozzák.
Minőség átvételkor
9.2. Az eladó felel a vevő-fogyasztó felé azért, hogy a termék átvételkor hibátlan. Az eladó különösen azért felel a vevő-fogyasztóval szemben, hogy abban az időpontban, amikor a vevő-fogyasztó átvette a terméket:
• a dolog rendelkezik a felek között megállapodott jellemzőkkel, megállapodás hiányában pedig az eladó vagy a gyártó által leírt jellemzőkkel, illetve a vevő-fogyasztó által a dolog jellegére tekintettel és az általuk végzett reklám alapján elvárt jellemzőkkel;
• a termék alkalmas arra a célra, amelyre az eladó állítása szerint használni kell, vagy amelyre a terméket használni fogják, hogy
az általában használt fajta;
• a tétel minőségében vagy kivitelezésében megfelel a megállapodás szerinti mintának vagy mintadarabnak, ha a minőséget vagy kivitelezést a megállapodás szerinti minta vagy mintadarab alapján határozták meg;
• a tétel a megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban van; és
• az ügy megfelel a jogszabályi követelményeknek.
9.3 Ha a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül jelentkezik, az árut úgy kell tekinteni, hogy az átvételkor hibás volt.
9.4 A Vevőt nem illeti meg a hibás teljesítés joga, ha a Vevő a dolog átvétele előtt tudta, hogy a dolog hibás, vagy ha a Vevő maga okozta a hibát.
9.5 Ha a termék olyan hibával rendelkezik, amelyet az eladó köteles pótolni, és ha a terméket alacsonyabb áron adják el, vagy ha használt termékről van szó, a Vevőnek joga van ésszerű árengedményre a termék kicserélésének joga helyett.
Az adásvételi szerződés lényeges megsértésével járó hibás teljesítés
9.6 Hiba és az adásvételi szerződés lényeges megszegése esetén a vevő-fogyasztó választása szerint követelheti a hiba elhárítását egy új, hibátlan dolog átadásával vagy a hiányzó dolog átadásával, a hiba elhárítását a dolog kijavításával, a vételárból ésszerű árengedményt, vagy elállhat a szerződéstől.
9.7 A vevő-fogyasztó a hiba közlésekor vagy a hiba közlését követően indokolatlan késedelem nélkül (azaz 3 napon belül) köteles tájékoztatni a vásárlót, hogy melyik jogát választja. A vevő-fogyasztó által hozott választás az eladó beleegyezése nélkül nem változtatható meg; kivéve, ha a vevő-fogyasztó kérte az eladót a hiba kijavítására, és az javíthatatlannak bizonyul. Továbbá, ha az
eladó ésszerű időn belül nem orvosolja a hibákat, vagy ha a vevő-fogyasztó értesíti az eladót, hogy nem fogja a hibákat kijavítani, a vevő a hibák kijavítása helyett a vételárból ésszerű árengedményt követelhet, vagy elállhat a szerződéstől.
Hibás teljesítés az adásvételi szerződés lényeges megsértésével
9.8 Ha a hibás teljesítés nem jelentős szerződésszegés, a vevő-fogyasztó jogosult a hiba elhárítására vagy az áru árából ésszerű árengedményre. A vevő-fogyasztó csak akkor is rendelkezik ezekkel a jogokkal, ha nem választja időben a 9.7. cikk szerinti jogát.
9.9 Az eladó mindaddig pótolhatja a hiányzó dolgot, illetve orvosolhatja a joghibát, amíg a vevő-fogyasztó nem él a vételárból való engedményre való jogával, vagy el nem áll a szerződéstől. Az eladó az egyéb hibákat saját választása szerint kijavíthatja a dolog javításával vagy új dolog átadásával; ez a választás azonban nem okozhat indokolatlan költségeket a vevő-fogyasztónak.
9.10 Ha az eladó (szubjektív vagy objektív okok miatt) nem hárítja el a hibát időben (legkésőbb a reklamáció időpontjától számított 30 napon belül, hacsak másként nem állapodtak meg), vagy megtagadja a hiba elhárítását, a vevő-fogyasztó árengedményt követelhet az áru árából, vagy elállhat a szerződéstől. A vevő-fogyasztó azonban az eladó beleegyezése nélkül nem változtathatja meg a meghozott döntést.
Hibás teljesítésből eredő jogok
9.11 A vevő jogosult a jogot gyakorolni a fogyasztási cikkek hibájából eredő hiba esetén, amikor a
az elfogadás időpontjától számított huszonnégy hónap, hacsak másként nem rendelkezik, de ez nem vonatkozik:
• egy alacsonyabb áron eladott termék esetében az a hiba, amely miatt az alacsonyabb árat állapították meg;
• a normál használatból eredő kopás és elhasználódás;
• használt dolog esetében a dolognak a Vevő általi átvételkor meglévő használati vagy kopási szintjének megfelelő hiba; vagy
• ha az ügy jellege megkívánja.
• fogyasztási cikkek (pl. olajok, szűrők, vegyi anyagok stb.) esetében a Vevő huszonnégy (24) hónapon belül jogosult a hiba jogát gyakorolni, azonban ha az árun nincs lejárati idő, ebben az esetben a határidő csak az áru csomagolásán feltüntetett dátumra rövidül.
9.12 A Vevőnek joga van új termék szállítására vagy alkatrész cseréjére még eltávolítható hiba esetén is, ha a termék a javítást követően a hiba megismétlődése miatt (ugyanazon hiba harmadik előfordulása) vagy nagyobb számú hiba miatt (legalább 3 hiba egyidejűleg) nem használható megfelelően. Ebben az esetben a Vevő - fogyasztónak joga van elállni a szerződéstől. Új termék leszállításakor a Vevő köteles az eredetileg leszállított terméket (beleértve az összes leszállított tartozékot) az Eladó költségére visszaküldeni az Eladónak.
9.13 Ha a Vevő a hibát nem jelezte indokolatlan késedelem nélkül, miután azt kellő időben elvégzett ellenőrzéssel és kellő gondossággal fel lehetett volna fedezni, a bíróság nem ad a Vevőnek jogot a hibás teljesítésre. Látens hiba esetén ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a hibát nem jelentették be indokolatlan késedelem nélkül, miután a Vevő ésszerű gondossággal felfedezhette volna, de legkésőbb az áru leszállítását követő két éven belül.
9.14 A használt áruk esetében a hibás teljesítéshez való jog gyakorlására nyitva álló határidő tizenkét hónap. Ez vonatkozik a kijavított áruk esetében a hibás teljesítéshez fűződő jogok gyakorlására is. Egyébként e cikk rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók az e bekezdésben említett esetekre.
Minőségi garancia
9.15 A minőségi garanciával az eladó vállalja, hogy a termék egy bizonyos ideig megfelel a szokásos rendeltetésének, illetve megőrzi szokásos tulajdonságait. E hatások közé tartozik a garanciaidő vagy a termék eltarthatósági idejének feltüntetése a csomagoláson vagy a reklámban. Garancia adható a termék egy-egy részegységére is.
9.16 A 24 hónapnál hosszabb garanciával értékesített termékek a 24 hónapos időszakot követően fedezetet élveznek.
ingyenes szolgáltatás. Amennyiben az áru 24 hónap elteltével hibás, az ilyen árut a szolgáltatásra elfogadják, és
• Javítva;
• ha a javítás nem lehetséges, kicseréljük egy másik, azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkező darabra,
• ha egyik megoldás sem lehetséges, jóváírást állítanak ki.
9.17 Az Eladó vállalja, hogy az ingyenes szolgáltatást indokolatlan késedelem nélkül elvégzi. Ez nem érinti az áru gyártója által nyújtott hibás teljesítésből eredő jogokat.
9.18 A 9.16. cikk szerinti ún. ingyenes szolgáltatás esetén az Eladó jogosult a Vevőtől a következőket kérni
a 9.16. cikk a)-c) pontjában említett lépések végrehajtása során ésszerűen felmerült költségek megtérítése, és különösen nem
azonban kizárólag az áruknak a szervizközpontba és onnan történő szállításával stb. kapcsolatban felmerült költségek. A Vevő köteles az Eladó kérésére megtéríteni az Eladónak ezeket a költségeket.
9.19 A jótállási idő a termék Vevőnek történő átadásától kezdődik; ha a terméket a szerződés szerint szállították, akkor a termék rendeltetési helyre történő megérkezésétől kezdődik. Ha a megvásárolt terméket nem az Eladótól eltérő személynek kell üzembe helyeznie, a jótállási idő a termék üzembe helyezésének időpontjától kezdődik, feltéve, hogy a Vevő a termékkel együtt, vagy legkésőbb a termék átvételétől számított három héten belül megrendelte az Eladótól az üzembe helyezést, és a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges együttműködést megfelelően és időben biztosította.
9.20 A vevő-fogyasztó nem jogosult a jótállásra, ha a hibát külső esemény okozta, miután a kárveszély a vevőre szállt. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó okozta a hibát.
9.21 Abban az esetben, ha az Eladó megállapítja, hogy az árut nem kellő gondossággal vagy a gyártó ajánlásaival ellentétesen kezelték, a Vevő-Fogyasztónak a javításért díjat számíthat fel az úgynevezett ingyenes szolgáltatás keretében. A 9.16. cikk b) és c) pontjának rendelkezései ezekben az esetekben nem alkalmazandók. Ha az Eladó arra a következtetésre jut, hogy ez az e cikkben említett helyzet áll fenn, erről haladéktalanul és megfelelő módon tájékoztatja a Vevőt-Fogyasztót, és tájékoztatja őt a javítás becsült összegéről. A díjköteles javítás csak azt követően kezdődik meg, hogy a vevő-fogyasztó kifejezetten megerősítette, hogy a bejelentett díj ellenére is érdekelt az áru javításában.
9.22 A hibás teljesítésből eredő jogokat a vevő a www.airteam.eu weboldalon elérhető reklamációs űrlapon keresztül gyakorolja. A reklamáció pillanatának az a pillanat tekintendő, amikor a reklamációs űrlapot a csatolt fényképes dokumentációval együtt elküldi, amely szükséges ahhoz, hogy az eladó értékelje a hibát. A Vevő-Fogyasztó a hibás teljesítésből eredő jogait az Eladó azon üzleti címén gyakorolhatja, ahol az eladott áruk köre tekintetében a követelés elfogadása lehetséges, illetve a székhelyen vagy a telephelyen, még az értékesítés vagy a szolgáltatásnyújtás megszűnését követően is. Ebben az esetben az a pillanat, amikor az Eladó az igényelt árut a Vevő-Fogyasztó részéről átveszi, az igényérvényesítés időpontjának tekintendő.
9.23 A Vevő-Fogyasztó tudomásul veszi, hogy amennyiben az áruval együtt ajándékot is adnak, a 9.11. cikk szerinti hibajogot nem lehet érvényesíteni.
9.23 Az áru hibájának nem minősülnek azok a tények, amelyek az áru beszerelése során a vevő saját közreműködésével történtek, és amelyeket az áru szakszerűtlen kezelése okozott az összeszerelés során, kivéve, ha ezek az összeszerelési eljárást leíró hibás rajzokból és utasításokból állnak. Ha a beszereléshez segítségre van szükség, akkor az Eladóval lehet felvenni a kapcsolatot, illetve az Eladótól lehet ezen felül összeszerelési szolgáltatást rendelni.
9.24 A felek egyéb jogait és kötelezettségeit az Eladó hibákért való felelősségével kapcsolatban az Eladói Reklamációs Szabályzat szabályozza.
9.25 Az Eladónak vagy az általa megbízott alkalmazottnak haladéktalanul, összetett esetekben három munkanapon belül kell döntenie a reklamációról, ide nem értve a termék vagy szolgáltatás típusának megfelelő, a hiba szakszerű értékeléséhez szükséges időtartamot. A reklamációt, beleértve a hiba kijavítását is, indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül kell rendezni, kivéve, ha a felek hosszabb határidőben állapodnak meg. E határidő elmulasztása lényeges szerződésszegésnek minősül. Az Eladó indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a Vevőt a panasz rendezéséről. A reklamációt azon a napon kell rendezni, amikor a Vevő tájékoztatást kap a reklamáció rendezéséről.


10. A VEVŐ-VÁLLALKOZÓ HIBÁS TELJESÍTÉSÉBŐL EREDŐ JOGOK
10.1 A Vevő-Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Eladó az Áruk forgalmazója, és hogy a jótállás, ha van ilyen, és/vagy a hibás teljesítésre vonatkozó jogok minden Áruk esetében az adott gyártó által meghatározott mértékben és feltételek szerint érvényesülnek. A Polgári Törvénykönyv rendelkezései e tekintetben nem alkalmazandók az Eladó és a Vevő-vállalkozó közötti kapcsolatra.
10.2 A Vevő-Vállalkozó jogosult a hibás teljesítésből és/vagy jótállásból eredő jogait az Eladón keresztül gyakorolni a www.airteam.eu weboldalon elérhető reklamációs űrlapon keresztül. A reklamáció időpontjának a reklamációs űrlap és a csatolt, a hiba gyártó általi értékeléséhez szükséges fényképes dokumentáció elküldésének időpontját tekintjük.
10.3 A 10.1. cikk szerinti eljárás esetén az Eladó jogosult a Vevőtől a jótállás teljesítése érdekében ésszerűen felmerült költségek megtérítését követelni, amennyiben az biztosított, és/vagy a hibás teljesítésből eredő jogok megtérítését a gyártó feltételei szerint, különösen, de nem kizárólag az áru gyártóhoz történő szállításának költségei,
vagy a műhelybe és vissza stb. A Vevő köteles ezeket a költségeket az Eladó kérésére az Eladónak megfizetni.


11. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS
A fogyasztó-vevő elállása a szerződéstől
11.1 A vevőnek-fogyasztónak joga van elállni a szerződéstől (hacsak az alábbiakban másként nem rendelkezünk) 14 napon belül, amely 14 nap akkor jár le, ha a szerződést
• az adásvételi szerződés, az áru átvételének időpontjától kezdve
• több árura vagy több alkatrész szállítására vonatkozó szerződés esetén az utolsó áruszállítás átvételének időpontjától; vagy
• olyan szerződés, amelynek tárgya rendszeres, ismétlődő áruszállítás, az első áruszállítás átvételének időpontjától;
és az elállást az Eladó székhelyére, az airteam@airteam. cz e-mail címre kell elküldeni, személyesen az Eladó székhelyén, telefonon vagy a www.airteam.eu weboldalon található elállási űrlapok kitöltésével kell közölni.
11.2 A Ptk. 1820. § (1) bekezdés f) pontja értelmében a fogyasztónak az árut hiánytalanul, azaz az összes mellékelt tartozékkal együtt, teljes dokumentációval, sértetlenül, tisztán, lehetőleg az eredeti csomagolással együtt, abban az állapotban és értékben kell visszaküldenie, ahogyan az árut átvette.
11.3 A vevő-fogyasztó csak az áru értékcsökkenéséért felel, amely az áru természetéből és jellemzőiből adódóan a Polgári Törvénykönyv 1833. §-a értelmében szükségesől eltérő módon történő kezeléséből ered.
11.4 A vevő-fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. §-ának rendelkezései szerint a vevő-fogyasztó nem állhat el a szerződéstől:
• olyan szolgáltatások nyújtására, amelyeket az eladó az elállási határidő lejárta előtt a vevő-fogyasztó előzetes kifejezett hozzájárulásával teljesített;
• olyan áruk vagy szolgáltatások nyújtása, amelyek ára az eladó akaratától független pénzügyi piaci ingadozásoktól függ, és amelyek az elállási időszak alatt is bekövetkezhetnek.
• a vevő-fogyasztó kívánságai szerint módosított áruk szállítására vagy a személye számára;
• a romlandó áruk és a szállítást követően helyrehozhatatlanul megsérült áruk szállítását
más árukkal keverve;
• a vevő-fogyasztó kérésére a vevő-fogyasztó által kijelölt helyen elvégzett javítás vagy karbantartás; ez azonban nem vonatkozik a kértől eltérő utólagos javítás vagy a kértől eltérő pótalkatrészek szállítása esetén;
• olyan lezárt csomagolású áruk szállítása, amelyeket a vevő-fogyasztó eltávolított a csomagolásból, és higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni;
• hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program átadása, ha az sérti az eredeti csomagolást;
• újságok, folyóiratok vagy magazinok szállítására;
• a közlekedésre vagy a szabadidő eltöltésére, ha a vállalkozó ezeket a szolgáltatásokat a megadott időn belül nyújtja;
• a digitális tartalom átadásáról, kivéve, ha azt kézzelfogható adathordozón adták át, és azt a fogyasztó előzetes kifejezett beleegyezésével az elállási határidő lejárta előtt adták át, az eladó hangsúlyozza, hogy az online átadott digitális tartalom átadása esetén az ilyen szerződés nem vonható vissza;
11.5 Ha a Vevő fogyasztó eláll a szerződéstől, a saját költségén haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül elküldi vagy átadja az Eladónak az Eladótól kapott árut.
11.6 A vevő köteles a szerződéstől való elállás esetén az ár arányos részét megfizetni, amely
amelynek tárgya a szolgáltatásnyújtás, és amelynek teljesítése már megkezdődött;
11.7 Az Eladó jogosult az áruban bekövetkezett kár miatt fennálló fizetési igényt egyoldalúan beszámítani a Vevőnek a vételár visszatérítésére vonatkozó követelésébe.
11.8 Ha a vevőnek az áruval együtt ajándékot is adnak, az eladó és a vevő közötti ajándékozási szerződés azzal a feltétellel jön létre, hogy ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az ajándékozási szerződés az ilyen ajándék tekintetében hatályát veszti, és a vevő köteles az ajándékot az áruval együtt 14 napon belül az eladónak visszaszolgáltatni.
11.9 Az eladó jogosult az adásvételi szerződéstől bármikor indoklás nélkül elállni, amíg az árut a vevő át nem veszi. Ebben az esetben az eladó 14 napon belül visszatéríti a vételárat a vevőnek.
A vállalkozó általi elállás a szerződéstől, valamint egyéb esetekben
11.10 A vevő-vállalkozónak az Air Team engedélyezheti, hogy 14 napon belül elálljon az adásvételi szerződéstől. Ha a megvásárolt áruk értéke meghaladja az 50.000,- CZK-t, beleértve az alábbiakat. HÉA, vagy ha a szerződés tárgya megrendelésre történő termékvásárlás, a szerződéstől való elállás egyáltalán nem lehetséges.
11.11 Ha a Vevő Vállalkozásnak engedélyezik, hogy elálljon az adásvételi szerződéstől, akkor a Vevő Vállalkozás elfogadja a
annak tudatában, hogy a visszatérített vételárat csökkentheti az áru értékcsökkenése.
11.12 Ha a Vevő Vállalkozás tulajdonosa a tizennégy napos határidőn belül elállhat az adásvételi szerződéstől, és a visszaküldött áru nem az eredeti csomagolásban van, beleértve az összes alkatrészt és tartozékot, akkor a Vevő Vállalkozás tulajdonosa tudomásul veszi, hogy az Eladó fenntartja a jogot, hogy az áru visszaküldéséért olyan összeget számítson fel, amely kompenzálja az Eladónak az áru újbóli értékesítéséhez szükséges költségeket.
11.13 Az áru értékcsökkenésének kompenzációja vagy az áru értékesítésre történő újbóli forgalomba hozatalának költségeinek kompenzációja beszámításra kerül a Vevő Vállalkozásnak visszafizetett vételárba.
11.14 Az üzleti vevő nem állhat el a szerződéstől a hiba miatt, és nem követelheti új dolog szállítását, ha nem tudja a dolgot abban az állapotban visszaszolgáltatni, ahogyan azt átvette. Ez nem vonatkozik,
• ha a termék hibájának megállapítására irányuló vizsgálat eredményeként az állapotban változás következett be;
• ha a Vevő a hiba felfedezése előtt használta a terméket;
• ha a Vevő saját cselekményével vagy mulasztásával okozta a tárgy változatlan állapotban történő visszaküldésének lehetetlenségét; vagy
• ha a Vevő a hiba felfedezése előtt eladta a dolgot, ha a dolgot elfogyasztotta, vagy ha a dolgot a rendes használat során megváltoztatta; ha ez csak részben történt meg, és az Eladó lehetővé teszi a Vevő számára, hogy elálljon a szerződéstől, a Vevő köteles visszaadni az Eladónak, amit még vissza tud adni, és köteles az Eladónak kártalanítani a dolog használatából származó haszon mértékéig.
• ha a Vevő nem jelzi időben a hibát, a Vevő elveszíti a szerződéstől való elállás jogát.
Az eladó eláll a szerződéstől, ha az áru árában tévedés történt.
11.15 A törvényben meghatározott esetek kivételével az Eladó jogosult elállni a szerződéstől, ha az áru árában nyilvánvaló hiba van.
11.16 A szerződéstől e pont szerint a Vevő és az Eladó közötti adásvételi szerződés megkötésének napját követő naptól számított 14 napon belül lehet elállni azáltal, hogy az Eladó lemondja a megrendelést, vagy más módon jelzi a Vevőnek, hogy eláll a szerződéstől.
11.17 Ha a Vevő az áru vételárának legalább egy részét kifizette, ezt az összeget az Eladó által a szerződéstől való elállást követő naptól számított 14 napon belül visszautalják a bankszámlájára.
11. ELEKTRONIKUS TARTALOM, SW stb. HASZNÁLATA
11.1 A Vevő köteles betartani a jelen ÁSZF-ben, a szerzői jogi művekre vonatkozó jogszabályokban és a termékre vonatkozó egyedi licencfeltételekben (pl. EULA) meghatározott kötelezettségeket az Eladótól vásárolt valamennyi elektronikus tartalom (az ÁSZF alkalmazásában ideértve a szoftvereket, PC-játékokat, konzoljátékokat stb.) használata során. Amennyiben a Vevő az itt meghatározott kötelezettségeket megszegi, köteles az esetleges kártérítést megfizetni, és az ilyen magatartás büntetőjogi következményekkel is járhat.
11.2 A Vevő jogosult az összes elektronikus művet kizárólag személyes használatra, és nem közvetlen vagy közvetett gazdasági vagy kereskedelmi haszonszerzés céljából használni, kivéve, ha a licencfeltételek másként rendelkeznek. A Vevő nem jogosult a megvásárolt elektronikus tartalmat másolni, vagy más módon reprodukálni, másolatot, kivonatot készíteni vagy más módon kezelni a szerzői jog, más törvények és/vagy a termék licencfeltételeinek megsértésével. Az Elektronikus tartalomhoz való hozzáférés megtagadható, vagy a licenc deaktiválható, ha az Elektronikus tartalom a Vevő jogellenes tevékenységének eredményeként került a birtokába.
11.3 Az ÁSZF ezen rendelkezése vonatkozik az Eladó által a Vevőnek átadott elektronikus tartalomra is.
ajándékba.


12. HŰSÉGPROGRAM / EGYÉB BÓNUSZ AKCIÓK
12.1 Az Eladó jogosult a weboldalán hűségprogramokat vagy egyéb bónusz akciókat közzétenni, amelyeket a vásárlók akkor vehetnek igénybe, ha megfelelnek az egyes hűségprogramokra/bónusz akciókra meghatározott feltételeknek. Az alábbi szabályok vonatkoznak az Eladó által a weboldalán közzétett valamennyi hűségprogramra/bónusz akcióra.
12.2 A hűségprogram/bónusz promóció igénybevétele előtt a Vevő köteles ellenőrizni, hogy megfelelően elvégezte-e a regisztrációt az Eladó internetes áruházában, ahol a valóságnak megfelelően megadta a nevét és vezetéknevét és/vagy cégnevét, címét és/vagy székhelyét és kapcsolattartási e-mail címét.
12.3. A hűségprogram olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a vásárlók számára, hogy hűségpontokat gyűjtsenek. A hűségprogram aktuális feltételei mindig felkerülnek a weboldalra, és az Eladó fenntartja a jogot, hogy azokat bármikor egyoldalúan megváltoztassa. A hűségprogram általában időhöz kötött, azaz az eladó fenntartja magának a jogot, hogy meghatározza azt az időszakot, amely után a megszerzett pontok lejárnak (érvénytelenné válnak).
12.4. Az Eladónak jogában áll a hűségprogramot bármikor megszüntetni anélkül, hogy a Vevőkkel szemben bármilyen kötelezettséget vállalna. Az Eladó a hűségprogram megszűnését egy meghatározott időpontban a honlapján vagy a hűségprogram tagjainak küldött e-mailben, legalább egy héttel a hűségprogram megszűnésének időpontja előtt, közleményben jelenti be. Az egyes hűségprogramok keretében meghatározott juttatások nem visszatéríthetők, azaz a vásárlók az egyes hűségprogramokban meghatározott feltételek teljesítésével nem jogosultak ezekre a juttatásokra. Az Eladó bármikor, indoklás nélkül jogosult megtagadni a Vásárlótól bármely hűségprogram előnyeit, még akkor is, ha a Vásárló teljesítette az adott hűségprogram feltételeit.
12.5. A hűségprogramban való tagság ingyenes, és az Eladó vásárlója automatikusan taggá válik. A tagság belépési feltétele tehát egy felhasználói fiók létrehozása.
12.6. A bizonyos értékű vásárlásokért járó hűségpontokat a vásárló-fogyasztó mindig a 14 napos törvényes elállási határidő lejártától számított 3 napon belül kapja meg, hacsak az adott hűségprogram feltételei másként nem rendelkeznek, és ha a vásárlási szerződést nem vonják vissza. A hűségpontokat, amelyeket egy bizonyos értékű vásárlásért kap, mindig az áru árának teljes kifizetésétől számított 3 napon belül osztják ki a vevő-üzletembernek, hacsak az adott hűségprogram feltételei másként nem rendelkeznek.
12.7. A vevő nem jogosult a hűségpontok értékének készpénzben történő átvételére.
12.8. Az Eladó a Vevő felhasználói fiókjában naprakész áttekintést nyújt a hűségpontokról. A Vevő köteles az esetleges eltérések felfedezése után haladéktalanul reklamálni, és a megfelelő bizonyítékokat benyújtani.
12.9. A hűségpontok felhasználásával vásárolt áruk vásárlására vonatkozó szerződéstől való elállás esetén az eladó a vásárlónak elektronikus utalványt bocsát a vásárló rendelkezésére az online áruházban történő vásárlásra a hűségpontok felhasználásának mértékéig, a szóban forgó hűségpontok értékében.
12.10. Az egyéb bónusz akciók az Eladó által a Weboldalon közzétett egyszeri akciók. Az Eladónak jogában áll bármikor törölni a bónusz akciót anélkül, hogy a Vevőkkel szemben bármilyen kötelezettséget vállalna. Az Eladó a bónusz promóció megszűnését egy meghatározott időpontban, legalább egy héttel a bónusz promóció megszűnésének időpontja előtt a weboldalán közzétett értesítésben jelenti be. Az egyes bónuszpromóciókból eredő meghatározott juttatások nem járulékalapúak, azaz az egyes bónuszpromóciókban meghatározott feltételeket teljesítő vevők nem jogosultak ezekre a juttatásokra. Az Eladó jogosult bármikor, indoklás nélkül megtagadni a Vevő számára a bónusz akció előnyeit.


13. A FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
13.1 Az Eladót a Vevővel szemben nem kötik a Vevőre vonatkozó magatartási kódexek az alábbi rendelkezések szerint
§ A Polgári Törvénykönyv 1826. § (1) bekezdés e) pontja.
13.2 A vevő ezúton vállalja a polgári törvénykönyv 1765. szakaszának (2) bekezdése szerinti körülmények megváltozásának kockázatát, és nem jogosult az adásvételi szerződés újratárgyalását követelni.
13.3 Ha a Vevő az Eladótól vásárolt terméket eladja, elajándékozza vagy más módon más személy tulajdonába adja, a Vevő köteles erről az Eladót tájékoztatni. Ha a Vevő elmulasztja az Eladó tájékoztatását, az Eladó továbbra is a Vevőt tekinti a dolog tulajdonosának és annak, akit a hibás teljesítésből eredő jogok illetnek meg.
13.4 A Vevőnek a Vevő elektronikus címén lehet kézbesíteni. Ha az Eladó bármely dokumentumot a Vevő elektronikus címén keresztül kézbesít, az Eladó kézbesítési kötelezettsége teljesítettnek tekintendő.


14. ADATVÉDELEM
14.1 A természetes személy Vevő személyes adatainak védelmét a módosított, a személyes adatok védelméről szóló 101/2000. sz. törvény szabályozza.
14.2 A Vevő a megfelelő kérdőív bejelölésével hozzájárul a Megrendeléssel kapcsolatban megadott személyes adatainak feldolgozásához. A személyes adatok megadása a Vevő részéről önkéntes.
14.3 A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó a Vevő alábbi személyes adatait kezeli: (i) a Vevővel kötött adásvételi szerződés teljesítése céljából (vagy annak megkötéséről és/vagy módosításáról szóló tárgyalások céljából is) és/vagy (ii) a Vevővel kötött megállapodás alapján a felhasználói fiók fenntartása céljából: név és vezetéknév, lakcím, azonosítószám, adóazonosító jel, adóazonosító jel, e-mail cím, telefonszám, vagy egyéb kiegészítő adatok, mint például szállítási cím, lakásszám, lakásszint. A fenti személyes adatokat az eladó mint adatkezelő és az árut szállító személyek mint adatfeldolgozók kezelik. A személyes adatok feldolgozása különösen az alábbiak révén történik: gyűjtés, tárolás adathordozókon, módosítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, felhasználás, továbbítás a hordozónak és esetleg más személyeknek (ha a vevő beleegyezik), tárolás, válogatás vagy összekapcsolás, zárolás és megsemmisítés. Ezeket a személyes adatokat az adásvételi szerződés teljesítésének időtartama alatt és az adásvételi szerződés teljesítését követően az elévülési idők lejártáig (azaz általában az adásvételi szerződés teljesítését követő három évig), illetve a vevő felhasználói fiókjának időtartama alatt (azaz a vevő általi törléséig) kezeljük.
14.4 A Vevő tudomásul veszi, hogy köteles személyes adatait (a regisztráció során, a felhasználói fiókjában, a webáruház webes felületén történő megrendeléskor) helyesen és a valóságnak megfelelően megadni, és köteles az Eladót indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a személyes adataiban bekövetkezett változásokról.
14.5 A vevő bármikor jogosult a megrendeléssel kapcsolatban megadott személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását visszavonni.


15. KERESKEDELMI KOMMUNIKÁCIÓ KÜLDÉSE ÉS SÜTIK TÁROLÁSA
15.1 A Vevő beleegyezik abba, hogy az Eladó termékeivel, szolgáltatásaival vagy üzletével kapcsolatos információkat a Vevő elektronikus címén kapja meg, továbbá beleegyezik abba, hogy az Eladó kereskedelmi közleményeit a Vevő elektronikus címén kapja meg. A Vevő bármikor visszavonhatja az előző mondat szerinti hozzájárulását.
15.2 A vásárló hozzájárul a cookie-k tárolásához a számítógépén. Abban az esetben, ha a vásárlást a weboldalon meg lehet tenni, és az eladónak az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségei teljesíthetők anélkül, hogy a vevő számítógépén sütiket tárolnának, a vevő visszavonhatja hozzájárulását.


16. A FOGYASZTÓI JOGVITÁK PEREN KÍVÜLI RENDEZÉSE
16.1 A fogyasztói panaszok peren kívüli kezelését az eladó a airteam@airteam.cz elektronikus címen keresztül biztosítja. Az Eladó a Vevő panaszának rendezéséről szóló tájékoztatást a Vevő elektronikus címére küldi.
16.2 Az Eladó jogosult az árukat kereskedelmi engedély alapján értékesíteni. A kereskedelmi ellenőrzést saját hatáskörében az illetékes kereskedelmi hivatal végzi. A személyes adatok védelmének felügyeletét a Személyes Adatvédelmi Hivatal gyakorolja. A Cseh Kereskedelmi Felügyelet felügyeli többek között a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. törvény betartását.
16.3 Az Eladó ezúton tájékoztatja a Vevő-Fogyasztót, hogy a fogyasztóvédelmi törvény értelmében joga van az Eladóval kötött adásvételi szerződésből eredő jogvita peren kívüli rendezésére. A vevő-fogyasztó peren kívüli vitarendezéshez való jogának gyakorlásának előfeltétele az eladóval folytatott korábbi sikertelen közvetlen tárgyalás.
16.4 Amennyiben a vevő-fogyasztó élni kíván a 15.1. cikk szerinti peren kívüli vitarendezéshez való jogával, a Cseh Kereskedelmi Felügyelethez fordulhat, amely az eladó és a vevő-fogyasztó között a fogyasztóvédelmi törvénnyel összhangban kötött adásvételi szerződések esetében a peren kívüli vitarendezésre illetékes szerv. További információ a Cseh Kereskedelmi Felügyelet honlapján található a http://www.coi.cz/ címen.
16.5 A vevő-fogyasztó a fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezésének kezdeményezésére irányuló javaslatot írásban vagy szóban, jegyzőkönyvben vagy elektronikus úton, a Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság honlapján található online űrlapon keresztül (az űrlap elérhető a https://adr.coi.cz/cs címen), elismert elektronikus aláírással aláírva vagy a javaslatot benyújtó vevő-fogyasztó adatpostafiókján keresztül elküldve nyújthat be. Amennyiben a pályázatot az első mondatban említett módszerek valamelyikével 10 napon belül megerősítik vagy kiegészítik, a pályázat egyéb technikai eszközökkel is benyújtható, különösen telefaxon vagy nyilvános adathálózaton keresztül, elismert elektronikus aláírás használata nélkül. A kérelemhez csatolni kell annak igazolását, hogy a vevő-fogyasztó nem tudta közvetlenül az eladóval rendezni a vitát, valamint a vevő által állított tényeket bizonyító egyéb dokumentumokat, amennyiben rendelkezésre állnak.


17. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA AZ ÜZLETI KAPCSOLATOKBAN
17.1 Abban az esetben, ha a Vevő-vállalkozó azért fordul az Eladóhoz követeléseivel, mert úgy véli, hogy az Eladó az áru átadásakor megszegte a Vevő-vállalkozóval szemben a kettejük közötti szerződéses kapcsolatból eredő bármely kötelezettségét, az Eladó jogosult a Vevő-vállalkozótól az áru visszaszolgáltatását követelni, és a Vevő-vállalkozónak a sértetlen áru visszaszolgáltatása után kifizetett vételárat felajánlani. Abban az esetben, ha a vállalkozó-vevő a sértetlen árut visszaküldi az eladónak, és az eladó a kifizetett vételárat visszatéríti a vállalkozó-vevőnek, a vállalkozó-vevőnek az eladóval szemben fennálló esetleges követelései teljes mértékben rendezettnek tekintendők, és a vállalkozó-vevő köteles tartózkodni a további követelések érvényesítésétől. Ha az Eladó az elszámolás részeként az áru visszaküldését kéri, az árut az Eladó utasításai szerint és az Eladó költségére elküldi az Eladónak. Az Eladó nem felel a Vevő-vállalkozóval szemben az Eladó és a Vevő-vállalkozó közötti szerződéses kapcsolatból eredő kötelezettségeinek a jelen 17.1. cikkben meghatározott körön túlmenő megszegéséért, azaz a sértetlen áru visszaküldése esetén a vételár visszatérítésén túlmenően, és a Vevő-vállalkozó nem jogosult az Eladóval szemben semmilyen követelést, vagyoni és/vagy nem vagyoni kártérítést, elmaradt hasznot és egyéb, az ilyen megszegéssel kapcsolatos esetleges előnyöket követelni.


18. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
18.1 Ha az adásvételi szerződéssel létrehozott kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a cseh jog az irányadó. Ez nem érinti a fogyasztó általánosan kötelező erejű jogszabályok szerinti jogait. A szerződésből eredő kapcsolatokra és jogvitákra kizárólag a Cseh Köztársaság joga az irányadó, és azokat a Cseh Köztársaság illetékes bíróságai rendezik.
18.2 Ha az Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez.
teszi hozzá. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy eredménytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.
18.3 Az adásvételi szerződést, beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is, az Eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.
18.4 Eladó elérhetőségei: szállítási cím Masarykovo náměstí 354, 664 71 Veverská
Bítýška, e-mail cím: airteam@airteam.cz, telefonszám: +420 725 508 058.


Veverská Bítýška-ban 07.11.2022-én