Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

AIR TEAM, s.r.o.

se sídlem Masarykovo náměstí 354, 664 71 Veverská Bítýška

identifikační číslo: 28287517

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58709

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.airteam.eu (dále jen „prodávající“)

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1          Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní, licenční nebo servisní smlouvy (dále jen „smlouvy“), kdy na jedné straně je společnost AIR TEAM, s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 354, 664 71 Veverská Bítýška, zapsaná zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58709 jako prodávající (dále jen AIR TEAM nebo Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen Kupující“).

1.2         Tyto obchodní podmínky jsou účinné a platné od 07.11.2022 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách AIR TEAM nebo elektronicky na www.airteam.eu.

1.3         Tyto obchodní podmínky se vztahují na uzavírání veškerých smluv, které prodávající a kupující uzavírají, resp. Na služby poskytované v souvislosti s nabízeným zbožím, není-li výslovně mezi stranami dohodnuto jinak.

1.4         Kupující vytvořením a/nebo zaslání objednávky Prodávajícímu potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Sdělení před uzavřením smlouvy pro Kupující spotřebitele obsažená v článku 3 VOP, Reklamační řád, Podmínky ochrany osobních údajů a Formulář pro odstoupení od smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě vytvoření objednávky.

1.5.        Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

1.5         Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, vč. účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, obdrží Kupující v elektronické podobě, s čímž Kupující souhlasí. Odkazy na uvedené listiny jsou Kupujícímu zaslány na e-mailovou adresu, kterou Kupující uvede při objednávce. V případě zájmu o zaslání faktury v listinné podobě lze využít našeho kontaktního formuláře.

1.6         Odchylná ustanovení od obchodních podmínek je možné sjednat pouze na základě písemné dohody prodávajícího s kupujícím. Odchylná ujednání mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.7.        Kupující si je vědom, že mu koupí zboží, které je v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. prodávajícího nebo smluvních partnerů prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

1.8.        Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. DEFINICE

Pro účely těchto obchodních podmínek (dále jen „VOP“) mají uvedené pojmy následující význam:

2.1   Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.2   Kupující-spotřebitel je zákazník, který uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání ve smyslu § 419 občanského zákoníku. 

2.3   Kupující-podnikatel je zákazník, který uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání ve smyslu § 420 odst. 1 občanského zákoníku, zejména pokud uvede své IČO a DIČ.

2.4   Kupující je společné označení kupujícího-spotřebitele a kupujícího-podnikatele.

2.5   Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.airteam.eu (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2.6             Objednávka je závazný soubor požadavků, který sestaví kupující dle své volby ze zboží a způsobu dodání uvedených v internetovém obchodu nebo nabídce prodávajícího a který zašle prodávajícímu. Objednávka je návrhem na uzavření smlouvy (nabídkou) ve smyslu § 1731 a násl. občanského zákoníku.

 

3. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY DLE USTANOVENÍ § 1820 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU PRO KUPUJÍCÍ SPOTŘEBITELE

Prodávají ve vztahu ke kupujícím-spotřebitelům v případě, že jejich jednání směřuje k uzavření kupní smlouvy, sděluje následující informace:

3.1         Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího-spotřebitele, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);

3.2         Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Prodávajícího, případná povinnost zaplatit zálohu či jinou obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na dodání zboží na objednávku nebo specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;

3.3         Prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění; pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;

3.4         Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodávajícím uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady objednávky;

3.5         Součástí těchto obchodních podmínek je poučení o možnosti odstoupení od smlouvy.

3.6         Kupující-spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě 14 dní, která běží, jde-li o

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla prodávajího, na e-mailovou adresu airteam@airteam.cz, sdělit osobně v sídle prodávajícího, sdělit prostřednictvím telefonátu, příp. využít formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách prodávajícího.

3.7         Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 • poskytování služeb, které AIR TEAM poskytl s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli AIR TEAM a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů;
 • dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, AIR TEAM zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit.

3.8         V případě odstoupení od smlouvy nese Kupující spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

3.9         Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

3.10 Smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu AIR TEAMu.

3.11 Spotřebitel může uplatnit stížnost přes email airteam@airteam.cz, kontaktní formulář na stránkách prodávajícího, příp. se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

3.12 V případě předobjednávky nebo objednávky zboží, které Prodávající nemá v okamžiku objednání Kupujícím na skladě (zboží na objednávku), je cena takového zboží pouze předběžná. Výsledná cena zboží se tak může lišit. O změně ceny bude Prodávající Kupujícího informovat. Kupní cena zboží bude stanovena až po naskladnění zboží Prodávajícím. Případný rozdíl mezi uhrazenou předběžnou cenou a kupní cenou bude Prodávajícím vrácen nebo Kupujícím doplacen před dodáním zboží, pokud se Kupující nerozhodne předobjednávku zrušit. Prodávající si u zboží, které lze předobjednat, vyhrazuje právo změnit termín dodání, a to i opakovaně. Změní-li se okolnosti, z nichž Prodávající vycházel v okamžiku objednání zboží Kupujícím do té míry, že na Prodávajícím nebude možné rozumně požadovat, aby byl předobjednávkou vázán, má Prodávající právo předobjednávku zrušit bez dalšího a následně o tom informovat Kupujícího.

4. UZAVŘENÍ SMLOUVY

4.1 Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní internetového obchodu s výjimkou případů, kdy dojde k uvedení chybné ceny viz ustanovení článku 5.5.

4.2       Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu nebo zašle objednávku prostřednictvím jiného prostředku komunikace na dálku. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží;
 • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených sdodáním zboží.

(dále společně jen jako „objednávka“)

4.3       Před zasláním objednávky prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Přílohou potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu Prodávajícího.

4.4       Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu), zejména v případě, že si kupující v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne zboží v celkové hodnotě přesahující 100.000,- Kč vč. DPH, požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.5       Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno na elektronickou adresu kupujícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

4.6       Pro vyloučení pochybností platí, že kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka kupujícího není prodávajícím potvrzena nebo je potvrzena s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně mění údaje v objednávce. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, která dříve podstatným způsobem porušila kupní smlouvu či tyto obchodní podmínky anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči prodávajícímu.

4.7       Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.8            Součástí dodávky zboží není jeho instalace.

4.9         Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.10     Prodávající tímto upozorňuje, že informace na jeho webových stránkách týkající se písemného návodu a grafických schémat sloužících k instalaci zboží a obsahující další informace ohledně předmětného zboží jsou zčásti přebírány od třetích stran, a mohou proto obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodávající za tyto nepřesnosti nenese odpovědnost.

4.11       Kupující bere na vědomí, že prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní internetového obchodu nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4.12     Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

4.13       Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití mj. osobních údajů, IČO/DIČ údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován.

4.14       Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud dojde k neoprávněnému užití slevového nebo obdobného poukazu v rozporu s jeho podmínkami, zejména se jedná o případy kdy:

 • slevový poukaz je použit na jiné zboží, než pro které byl určen;
 • slevový poukaz je použit ve spojení s jinou slevou, i přesto, že sčítání těchto slev nebylo výslovně zakázáno;
 • slevový poukaz je použit na nákup, který nedosahuje minimální stanovené ceny;
 • prodávající zjistí, že slevový poukaz již byl použit.

4.15          Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod. Informace uvedené na webových stránkách společnosti nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení kupující neobdržel od prodávajícího v písemné podobě poté, co jí v případě pochybností kontaktoval.

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1.       Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikaci prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku, a jejichž výše se odvíjí od volby Kupujícího. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží jsou uvedené ve webovém rozhraní internetového obchodu.

5.2        Pokud prodávající vykoupil zboží od neplátce DPH a nabízí je v kategorii použito, zánovní nebo rozbaleno, je cena zboží vyčíslena bez DPH v souladu s ust. § 90 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Kupující bere na vědomí, že tato skutečnost může být zohledněna až ve faktuře za předmětnou objednávku.

5.3        Kupující bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Kupujícího.

5.4         Akční ceny platí do vyprodání zásob prodávajícího či při uvedení počtu kusů akčního zboží do vyprodání stanoveného počtu kusů akčního zboží nebo do skončení akce, podle toho, co nastane dříve.

5.5         Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího či pochybení personálu prodávajícího. V takovém případě je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku, o čemž Prodávající Kupujícího bez zbytečného odkladu informuje. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:

 • cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu či obvyklou cenu zboží);
 • u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer;
 • sleva na zboží přesahuje 30 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem a inzerujícím odpovídající výši slev.

Prodávající upozorňuje, že jeho informační systém uvádí i u zboží se zjevně chybnou cenou automaticky informaci, že se jedná o zboží zlevněné, resp. o zboží ve výprodeji apod. V případě pochybností, zda je zboží skutečně zlevněné či jde o zjevnou chybu v ceně zboží je proto Kupující povinen kontaktovat prodávajícího a informaci o správnosti ceny si ověřit. Kupující bere na vědomí, že ve výše uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout a zároveň Kupující bere na vědomí, že je prodávající oprávněna požadovat mimo jiné bezdůvodné obohacení.

5.6  Cenu zboží, služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese provozovny;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 4366767001/5500, vedený uspolečnosti Raiffeisenbank, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
 • bezhotovostně platební kartou;
 • prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí

5.7  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále v tomto článku kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.8       V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná ve lhůtě splatnosti.

5.9      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.10    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 6.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, případně požadovat zaplatit zálohu či jinou obdobnou platbu v případě požadavků Kupujícího na dodání zboží na objednávku nebo specifických služeb. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije.

5.11    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.12      Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.13       Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení služby, licence či služby.

5.14       Odstoupí-li Kupující od uzavřené smlouvy s prodávajícím nebo budou-li Kupujícímu vraceny peněžní prostředky z jiného důvodu, vrátí Prodávající Kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Kupující je odpovědný za správnost údajů pro vrácení peněžních prostředků, které sdělí prodávajícímu v případě, že není možné peněžní prostředky vrátit stejný způsobem, jakým byla provedena platba za objednávku (např. zákazník platil v hotovosti na prodejně nebo kurýrovi, došlo k expiraci platební karty zákazníka a prodávající nemá k dispozici jiné platební údaje Kupujícího), či v případě, kdy prodávající na základě vlastního uvážení vyhoví požadavku Kupujícího na změnu způsobu vrácení peněžních prostředků.

5.15       V případě vracení peněžních prostředků v hotovosti může prodávající požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající odmítnout peněžní prostředky proplatit.

5.16       Z důvodu ochrany práv Kupujícího podnikatele je-li Kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo na provozovně Prodejce, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu, nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí a prokáže se občanským průkazem nebo cestovním pasem.

6. ZVLÁŠTNÍ PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO KUPUJÍCÍHO-PODNIKATELE

6.1    Prodávající může poskytnut kreditní rámec kupujícímu podnikateli na základě zvláštní dohody. V případě poskytnutí kreditního rámce prodávající nevyžaduje platbu předem v souladu s podmínkami níže uvedenými.

6.2    V případě, že je kupující-podnikatel v prodlení s placením nebo v případě, že pohledávka prodávajícího přesáhne výši kreditního rámce, který prodávající kupujícímu-podnikateli na základ, je prodávající oprávněn požadovat za další dodávky zboží platbu předem. Prodávající je oprávněn požadovat platbu předem i v případě objednávky, jejíž hodnota přesahuje výši kreditního rámce, který prodávající kupujícímu-podnikateli na základě zvláštní dohody poskytl, bez ohledu na to, zda vůči kupujícímu-podnikateli eviduje pohledávky či nikoliv.

6.3    Prodávající je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit výši dohodnutého kreditního rámce, zcela jej zrušit, nebo požadovat vhodné zajištění pohledávek vzniklých z kreditního rámce. V případě, zrušení či snížení kreditního rámce je kupující-podnikatel povinen uhradit veškeré své dluhy vůči prodávajícímu nejpozději do 14 dnů ode dne sdělení změny podmínek kreditního rámce prodávajícím, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě prodlení kupujícího-podnikatele se splněním povinností spojených se změnou kreditních podmínek dle předchozí věty, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím-podnikateli zákonný úrok z zároveň může po dobu prodlení kupujícího-podnikatele pozastavit dodání objednaného zboží či jeho části, a to dle uvážení prodávajícího.

6.4    Kupující-podnikatel není oprávněn objednávku bez důsledků dále uvedených změnit nebo zrušit, nedohodne-li se s prodávajícím písemně jinak. V případě, že kupující-podnikatel zruší nebo změní objednávku, aniž by se s prodávajícím dohodl jinak, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 30 % kupní ceny objednaného zboží, které se rozhodl neodebrat. Prodávající je oprávněn smluvní pokutu dle předchozí věty čerpat ze sjednaného kreditního rámce, s čímž kupující-podnikatel výslovně souhlasí.

 

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1         Smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, poskytne služby, digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a kupující se zavazuje, že věc, služby/digitální obsah převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

7.2         Způsob přepravy zboží a jeho dodání, který prodávající nabízí, je kupujícímu nabídnut společně s uvedením nákladů, které jsou s tímto způsobem dodání spojeny. Uvedené náklady hradí kupující.

7.3         Prodávající Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci/licenci v souladu se smlouvou. Kupující je povinen převzít zboží při dodání, není-li dále uvedeno jinak.

7.4         Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

7.5         Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, prodávající odevzdá věc Kupujícímu spotřebiteli v okamžiku, kdy mu věc předá dopravce.

7.6         Je-li předmětem koupě digitální obsah, považuje se předmět koupě za odevzdaný okamžikem, kdy Prodávající Kupujícímu doručí e-mailovou zprávu s tímto obsahem nebo odkazem k jeho stažení. Kupující je povinen digitální obsah stáhnout bez zbytečného odkladu.

7.7         Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

7.8         Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající věc pro přepravu.

7.9         Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží. V případě, že došlo k poškození zboží při jeho přepravě dopravcem, je kupující povinen s tímto dopravcem sepsat záznam o poškození přepravovaného zboží a dodané zboží nepřevzít. Pokud kupující zjistí poškození způsobené přepravou až po převzetí zboží, musí kupující ihned, nejpozději však do 24 hodin od doručení, informovat o této skutečnosti prodávajícího elektronickou poštou na adrese: airteam@airteam.cz.

7.10       V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.11       Zásilku, která se prodávajícímu vrátí jako nepřevzatá, je zaslána kupujícímu znovu jen na jeho vyžádání, a kupující je vždy povinen zaplatit prodávajícímu cenu za opětovné zaslání zásilky.

7.12       V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a veškeré náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.13       Prodávající vyvine veškeré úsilí, které se dá rozumně předpokládat k tomu, aby dodržel termín dodání zboží sdělený v okamžiku objednání zboží. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zpoždění dodání zboží a rovněž neodpovídá za jakoukoliv případnou škodu vzniklou v důsledku nedodržení termínu dodání.

8. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

8.1         Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

8.2         Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího-spotřebitele, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

8.3         Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. O případných zjištěných vadách a nedostatcích je povinen prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat.

8.4         Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.

8.5         V případě odeslání věci, nebezpečí škody přechází na kupujícího odevzdáním věci Kupujícímu podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožněním Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, prodávající odevzdá věc Kupujícímu spotřebiteli v okamžiku, kdy mu věc předá dopravce.

8.6         Pokud při přepravě věci došlo ke ztrátě zásilky, a věc nebyla odevzdána Kupujícímu-spotřebiteli do 60 dní ode dne odeslání Prodávajícím, může Kupující-spotřebitel odstoupit od smlouvy.

8.7         Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

8.8         Prodlením kupujícího s převzetím zboží vzniká prodávajícímu právo zboží po předchozím upozornění vhodným způsobem prodat poté, co prodávajícímu poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li kupující s placením, kterým je předání věci podmíněno.

 

9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ KUPUJÍCÍHO-SPOTŘEBITELE

9.1.        Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího-spotřebitele ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Jakost při převzetí

9.2.        Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že v době, kdy kupující-spotřebitel věc převzal:

 • věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující-spotřebitel očekával s ohledem na povahu věci a na základě reklamy jimi prováděné;
 • se věcí hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.3         Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

9.4         Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

9.5         Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Vadné plnění s podstatným porušením kupní smlouvy

9.6         V případě vady a podstatného porušení kupní smlouvy může kupující-spotřebitel dle své volby požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, odstranění vady opravou věci, přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

9.7         Kupující-spotřebitel musí sdělit již při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady (tj. do 3 dnů), jaké právo si volí. Provedenou volbu nemůže kupující-spotřebitel změnit bez souhlasu prodávajícího; ledaže žádal kupující-spotřebitel prodávajícího o opravu vady a ta se ukáže jako neopravitelná. Rovněž neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu-spotřebiteli, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

Vadné plnění s nepodstatným porušením kupní smlouvy

9.8         Jde-li o vadné plnění s nepodstatné porušení smlouvy, pak má kupující-spotřebitel právo na odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Pouze tato práva má kupující-spotřebitel rovněž v případě, že si nezvolí své právo dle čl. 9.7 včas.

9.9         Prodávající může dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu, dokud kupující-spotřebitel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba ale nesmí kupujícímu-spotřebiteli způsobit nepřiměřené náklady.

9.10       Neodstraní-li prodávající (z důvodu subjektivního nebo objektivního) vadu věci včas (nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, není-li dohodnuto jinak) nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující-spotřebitel požadovat slevu z ceny zboží, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu však kupující-spotřebitel nemůže změnit bez souhlasu prodávajícího.

Práva z vadného plnění

9.11       Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 • u použité věci na vadu odpovídajícíře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
 • vyplývá-li to z povahy vě
 • u spotřebního zboží (např. oleje, filtry, chemikálie apod.) je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

9.12       Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (třetí reklamace stejné vady) nebo pro větší počet vad (alespoň 3 vady současně). V takovém případě má Kupující spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

9.13       Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

9.14       Doba pro uplatnění práv z vadného plnění u použitého zboží je dvanáct měsíců. To platí i v případě uplatnění práv z vadného plnění u opravy zboží. V ostatním se na případy uvedené v tomto odstavci použijí ustanovení tohoto článku přiměřeně.

Záruka za jakost

9.15       Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

9.16       Na věci prodávané s delší zárukou než 24 měsíců je zajišťován po uplynutí lhůty 24 měsíců tzv. bezplatný servis. V případě vady zboží po lhůtě 24 měsíců bude takovéto zboží přijato do servisu a bude

 • opraveno;
 • pokud oprava nebude možná, vyměněno za jiný kus se stejnými nebo lepšími parametry,
 • pokud ani jedno z těchto řešení nebude možné, bude vystaven dobropis.

9.17       Prodávající se zavazuje bezplatný servis zrealizovat bez zbytečného odkladu. Práva z vadného plnění poskytnutá výrobcem zboží nejsou tímto dotčena.

9.18       V případě tzv. bezplatného servisu dle čl. 9.16 je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu nákladů účelně vynaložených k provedení kroků dle čl. 9.16 písm. a) c), a to zejména nikoliv však výlučně náklady vynaložené na přepravu zboží do servisu a zpět apod. Kupující je povinen takovéto náklady prodávajícímu na jeho výzvu uhradit.

9.19       Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu od prodávajícího spolu s věcí či nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

9.20       Kupující-spotřebitel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

9.21       V případě, že prodávajícím bude zjištěno, že se zbožím nebylo nakládáno s náležitou péčí či v rozporu s doporučeními uvedenými výrobcem, může být kupujícímu-spotřebiteli za opravu v tzv. bezplatném servisu účtován poplatek. Na tyto případy se ustanovení čl. 9.16 písm. b) a c) nepoužije. Jestliže prodávající dospěje k závěru, že se jedná o situaci uvedenou v tomto článku, bude o tom kupujícího-spotřebitele bez zbytečného odkladu vhodným způsobem informovat a sdělí mu odhadovanou částku za opravu.  Opravami podléhajícími poplatku bude započato až po výslovném potvrzení kupujícího-spotřebitele, že i navzdory sděleného poplatku má zájem o opravu zboží.

9.22       Práva z vadného plnění uplatňuje kupující prostřednictvím reklamačního formuláře, který je k dispozici na webových stránkách www.airteam.eu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik odeslání reklamačního formuláře s připojenou fotodokumentací potřebnou pro posouzení vady prodávajícím.  Práva z vadného plnění může kupující-spotřebitel uplatnit u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání, a to i po ukončení prodeje či poskytování služeb. Za okamžik uplatnění reklamace se v tomto případě považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího-spotřebitele reklamované zboží.

9.23       Kupující-spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, není možné uplatnit právo z vady dle toho čl. 9.11. Kupující-spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne jejich převzetí.

9.23       Za vadu zboží nelze považovat skutečnosti, které se vyskytly při instalaci zboží svépomocí kupujícího, zapříčiněné jeho neodbornou manipulací se zbožím při sestavování, nespočívají-li v chybných nákresech a návodech popisujících postup pro sestavení. Při potřebě nápomoci s instalací je možné obrátit se na prodávajícího, příp. dodatečně objednat službu montáže u Prodávajícího.

9.24       Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

9.25       Prodávající nebo jím pověřený pracovník musí rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů, přičemž do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodnou-li se strany na lhůtě delší. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. O vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu. Reklamace je vyřízena dnem, kdy je kupujícímu doručena informace o vyřízení reklamace.

10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ KUPUJÍCÍHO-PODNIKATELE

10.1 Kupující-podnikatel bere na vědomí, že prodávající je distributorem zboží a že záruka, je-li poskytována, a/nebo práva z vadného plnění na veškeré zboží, jsou poskytovány v rozsahu a za podmínek konkrétního výrobce.  Ustanovení občanského zákoníku se v tomto ohledu ve vztahu mezi prodávajícím a kupujícím-podnikatelem nepoužijí. 

10.2 Práva z vadného plnění a/nebo záruky je kupující-podnikatel oprávněn uplatnit prostřednictvím prodávajícího, a to přes reklamační formulář, který je k dispozici na webových stránkách www.airteam.eu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik odeslání reklamačního formuláře s připojenou fotodokumentací potřebnou pro posouzení vady výrobcem.

10.3 V případě postupu dle článku 10.1 je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu nákladů účelně vynaložených k zajištění realizace záruky, je-li poskytována, a/nebo práv z vadného plnění dle podmínek výrobce, a to zejména nikoliv však výlučně náklady vynaložené na přepravu zboží výrobci, případně do servisu a zpět apod. Kupující je povinen takovéto náklady prodávajícímu na jeho výzvu uhradit.

11. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Odstoupení od smlouvy Kupujícím spotřebitelem

11.1       Kupující-spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě 14 dní, která běží, jde-li o

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
  • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla prodávajího, na e-mailovou adresu airteam@airteam.cz, sdělit osobně v sídle prodávajícího, sdělit prostřednictvím telefonátu nebo vyplnit formuláře pro odstoupení od smlouvy na webu www.airteam.eu.

11.2       Ve smyslu § 1820 odst. 1 písmene f) občanského zákoníku by spotřebitel měl zboží vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. 

11.3       Kupující-spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti ve smyslu § 1833 občanského zákoníku

11.4       Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku kupující – spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

 • poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem kupujícího-spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího-spotřebitele nebo pro jeho osobu;
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím – spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující-spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů;
 • dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, prodávající zdůrazňuje, že vpřípadě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit;

11.5       Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

11.6       Kupující má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

11.7       Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11.8       Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit do 14 dnů i poskytnutý dárek.

11.9     Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv bez udání důvodu od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu do 14 dnů.

Odstoupení od smlouvy podnikatelem a v ostatních případech

11.10     Kupujícímu podnikateli může být ze strany Air Teamu umožněno od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit. V případě, je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než 50.000,- Kč vč. DPH nebo je-li předmětem smlouvy koupě zboží na objednávku, není takové odstoupení od smlouvy možné vůbec.

11.11     Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy, pak tento bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

11.12     Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak Kupující podnikatel bere na vědomí, že prodávající si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která prodávajícímu vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.

11.13     Náhrada za snížení hodnoty zboží či náhrada nákladů na znovuuvedení zboží do prodeje bude započtena na vracenou kupní cenu Kupujícímu podnikateli.

11.14     Kupující podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy z důvodu výskytu vady, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
 • použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;
 • způsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím; nebo
 • prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti a Prodávající umožní Kupujícímu podnikateli odstoupit od smlouvy, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospě
 • neoznámil-li Kupující podnikatel vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy prodávajícím v případě chyby v ceně zboží

11.15     Mimo případů stanovených zákonem je Prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží.

11.16     Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím tím, že Prodávající Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje.

11.17     Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího.

 

11. UŽÍVANÍ ELEKTRONICKÉHO OBSAHU, SW apod.

11.1       Kupující je povinen při užívání veškerého elektronického obsahu (pro účely VOP rozuměj včetně SW, PC her, her pro konzole apod.) zakoupeného u prodávajícího dodržovat povinnosti stanovené těmito VOP, právními předpisy upravujícími autorská díla a konkrétními licenčními podmínkami daného produktu (např. EULA). Pokud Kupující poruší takto stanovené povinnosti, pak je povinen uhradit případnou náhradu škody, přičemž takové jednání může mít také trestněprávní následky.

11.2       Kupující je oprávněn veškerá elektronická díla užívat výhradně pro svou osobní potřebu, a nikoliv za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, není-li v licenčních podmínkách uvedeno něco jiného. Kupující není oprávněn kopírovat zakoupený elektronický obsah, ani jej jiným způsobem rozmnožovat, pořizovat z něj opisy, výstřižky a jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy, jinými právními předpisy a/nebo licenčními podmínkami daného produktu. Přístup k elektronickému obsahu může být odepřen či licence může být deaktivována, v případě že elektronický obsah byl získán v důsledku protiprávní činnosti Kupujícího.

11.3       Toto ustanovení VOP se užije taktéž na elektronický obsah, který Prodávající poskytl Kupujícímu jako dar.

12. VĚRNOSTNÍ PROGRAM / JINÉ BONUSOVÉ AKCE

12.1 Prodávající je oprávněn na svých webových stránkách zveřejňovat věrnostní programy či jiné bonusové akce, které mohou být kupujícími využity v případě, že splňují podmínky definované pro jednotlivé věrnostní programy/bonusové akce. Pro všechny věrnostní programy/bonusové akce zveřejněné prodávajícím na jeho webových stránkách platí následující pravidla.

12.2 Kupující je povinen před využitím věrnostního programu/bonusové akce ověřit, že má řádně vyplněnou registraci na Internetovém obchodě Prodávajícího, kde uvedl pravdivě své jméno a příjmení a/nebo obchodní firmu, adresu a/nebo sídlo a kontaktní email.

12.3. Věrnostní program je služba, která kupujícím umožňuje získat věrnostní body. Aktuální podmínky věrnostního programu budou vždy vyvěšené na webových stránkách a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv jednostranně měnit. Věrnostní program je zpravidla časově omezený, tedy prodávající si vyhrazuje právo určit období, po kterém získané body expirují (stávají se neplatnými).

12.4. Prodávající má právo věrnostní program kdykoliv zrušit, aniž by mu tímto vznikly jakékoliv závazky vůči kupujícím. Ukončení věrnostního programu ke konkrétnímu datu vyhlásí prodávající oznámením na svých webových stránkách nebo e – mailem členům věrnostního programu minimálně jeden týden před dnem ukončením věrnostního programu.  Stanovené výhody vyplývající z kteréhokoliv věrnostního programu jsou nenárokové, tedy kupujícím splněním podmínek uvedených v jednotlivých věrnostních programech nevzniká na tyto výhody nárok. Prodávající je oprávněn kdykoliv bez udání důvodu odepřít poskytnutí výhod z jakéhokoliv věrnostního programu kupujícímu, i když splnil podmínky tohoto věrnostního programu.

12.5. Členství v jakémkoliv věrnostním programu je bezplatné a členem se stává zákazník prodávajícího automaticky. Vstupní podmínkou členství je tedy vytvoření uživatelského účtu.

12.6. Věrnostní body, které jsou poskytovány za nákup v určité hodnotě, budou kupujícímu-spotřebiteli přiděleny vždy do 3 dnů ode dne uplynutí 14denní zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, není-li v podmínkách příslušného věrnostního programu uvedeno jinak a jestliže od kupní smlouvy nebude odstoupeno. Věrnostní body, které jsou poskytovány za nákup v určité hodnotě, budou kupujícímu-podnikateli přiděleny vždy do 3 dnů ode dne úplného uhrazení ceny zboží, není-li v podmínkách příslušného věrnostního programu uvedeno jinak.

12.7. Kupující nemá nárok na výplatu hodnot věrnostních bodů v penězích.

12.8. Prodávající poskytuje aktuální přehled věrnostních bodů v rámci uživatelského účtu kupujícího. Případné reklamace je kupující povinen provést bez zbytečného odkladu poté, co zjistí jakékoliv nesrovnalosti, a předložit příslušné důkazní materiály.

12.9. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy na nákup zboží, při kterém byly využity věrnostní body, prodávající poskytne kupujícímu v rozsahu, ve kterém byly použity věrnostní body, elektronický poukaz na odběr zboží v internetovém obchodě v hodnotě předmětných věrnostních bodů.

12.10. Jinými bonusovými akcemi se rozumí jednorázové akce zveřejněné prodávajícím na webových stránkách. Prodávající má právo bonusovou akci kdykoliv zrušit, aniž by mu tímto vznikly jakékoliv závazky vůči kupujícím. Ukončení bonusové akce ke konkrétnímu datu vyhlásí prodávající oznámením na svých webových stránkách minimálně jeden týden před dnem ukončením bonusové akce.  Stanovené výhody vyplývající z kterékoliv bonusové akce jsou nenárokové, tedy kupujícím splněním podmínek uvedených v jednotlivých bonusových akcích nevzniká na tyto výhody nárok. Prodávající je oprávněn kdykoliv bez udání důvodu odepřít poskytnutí výhod z jakékoliv bonusové akce kupujícímu.

13. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

13.1       Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

13.2       Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku a není oprávněn domáhat se obnovení jednání o kupní smlouvě.

13.3       Pokud Kupující věc zakoupenou od prodávajícího prodá, daruje či jinak převede do vlastnictví jiné osoby, tak je povinen o tom prodávajícího informovat. Nebude-li o tom Kupující Prodávajícího informovat, považuje Prodávající tohoto Kupujícího stále za vlastníka dané věci a za osobu, které náleží práva z vadného plnění.

13.4       Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího. Jestliže prodávajícího doručí jakýkoliv dokument prostřednictvím elektronické adresy kupujícího, má se za to, že jeho povinnost doručení byla splněna.

14. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJ

14.1 Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

14.2 Kupující souhlasí zatržením odpovídajícího dotazového okénka se zpracováním svých osobních údajů, které uvedl v souvislosti s Objednávkou. Poskytnutí osobních údajů Kupujícím je dobrovolné.

14.3 Kupující bere na vědomí, že prodávající bude (i) z důvodu plnění uzavřené kupní smlouvy s kupujícím (případně též z důvodu jednání o jejím uzavření a/nebo změně) a/nebo (ii) pro účely vedení uživatelského účtu na základě dohody s kupujícím, zpracovávat tyto osobní údaje kupujícího: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, popř. další doplňující informace jako dodací adresa, číslo bytu, podlaží bytu. Uvedené osobní údaje bude zpracovávat prodávající jako správce a osoby dopravující zboží jako zpracovatelé. Osobní údaje budou zpracovávány zejména formou jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, úpravy nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání dopravci a případně též jiným osobám (bude-li s tím kupující souhlasit), uchovávání, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu plnění kupní smlouvy a po jejím splnění až dobu uplynutí promlčecích lhůt (tj. zpravidla po dobu tří let od splnění kupní smlouvy), případně po dobu vedení uživatelského účtu kupujícího (tj. do okamžiku jeho zrušení kupujícím).

14.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

14.5 Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které uvedl v souvislosti s objednávkou, kdykoli odvolat.

15. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

15.1       Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Souhlas podle předchozí věty může kupující kdykoliv odvolat.

15.2       Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas odvolat.

16. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

16.1       Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy airteam@airteam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

16.2       Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

16.3 Prodávající tímto informuje kupujícího-spotřebitele, že má ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím. Předpokladem uplatnění práva kupujícího-spotřebitele na mimosoudní řešení sporu je předchozí neúspěšné přímé jednání s prodávajícím.

16.4 V případě, že chce kupující-spotřebitel využít svého práva na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy podle čl. 15.1. může se obrátit se svým návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu na Českou obchodní inspekci, která je ve smyslu zákona o ochraně spotřebitelem příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v případě kupních smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem. Více informací lze najít na internetových stránkách České obchodní inspekce na URL adrese http://www.coi.cz/.

16.5 Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu může kupující-spotřebitel podat písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce (formulář je dostupný na URL adrese https://adr.coi.cz/cs), podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky kupujícího-spotřebitele, jež návrh podává. Za podmínky, že je návrh do 10 dnů potvrzen, popřípadě doplněn jedním ze způsobů uvedených ve větě první, je možno jej podat pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu. K návrhu je nutno přiložit doklad o skutečnosti, že se kupujícímu-spotřebiteli nepodařilo vyřešit spor s prodávajícím přímo, jakož i další písemnosti dokládající kupujícím tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici.

 

17. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI V PODNIKATELSKÝCH VZTAZÍCH

17.1       V případě, že se kupující-podnikatel obrátí na prodávajícího se svými nároky v důsledku toho, že má za to, že prodávající při dodání zboží porušil jakoukoliv svoji povinnost vůči kupujícímu-podnikateli ze smluvního vztahu, který mezi nimi vznikl, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím-podnikateli vrácení tohoto zboží a nabídnout kupujícímu podnikateli po vrácení tohoto nepoškozeného zboží uhrazenou kupní cenu. V případě, že podnikatel-kupující vrátí prodávajícímu nepoškozené zboží a prodávající vrátí kupujícímu-podnikateli uhrazenou kupní cenu, má se za to, že jsou zcela vyrovnány veškeré nároky, které by mohl kupující-podnikatel po prodávajícím nárokovat a kupující-podnikatel se zdrží vymáhání jakýchkoliv dalších nároků. Pokud prodávající požádá v rámci vyrovnání o vrácení zboží, bude zboží odesláno prodávajícímu dle jeho pokynů a na jeho náklady. Prodávající neodpovídá kupujícímu-podnikateli za jakékoliv porušení svých povinností vyplývajících ze závazkového vztahu vzniklého mezi prodávajícím a kupujícím-podnikatelem nad rámec uvedeného v tomto čl. 17.1., tj. nad rámec vrácení kupní ceny v případě vrácení nepoškozeného zboží, a kupující podnikatel není oprávněn po prodávajícím požadovat jakékoliv nároky, náhradu majetkové a/nebo nemajetkové újmy, ušlého zisku a dalších možných plnění s tímto porušením spojeným.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

18.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 

18.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

18.4 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Masarykovo náměstí 354, 664 71 Veverská Bítýška, adresa elektronické pošty airteam@airteam.cz, telefon +420 725 508 058.

 

Ve Veverské Bítýšce dne 07.11.2022